บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ที่๑/๒๕๕๓                                           วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด

 

เรียน คณะบดีคณะครุศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการขับขานกานท์กลอน                        จำนวน ๑ ชุด

 

      ด้วยหลักสูตรครุศษสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการขับขานกานท์กลอนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมทักษะด้านภาษไทยแก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษไทย ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน๓๕๒คน ในการนี้หลักสูตรไคร่ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติ์เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา ในวันเสาร์ที่๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓เวลา๐๘.๓๐น.ณ ห้องมหาชัย "๓๐ อาคาร๑๒ ชั้น๒ คณะครุศาสตร์

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญ ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณโอกาสนี้

                                                     ( นายวรวัฒน์ หนูเนียม)

                                                     ประธานนักศึกษาชั้นปีที่๒

                                                หลักสูตรครุศษสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย