เป้าหมาย

 

เพื่อที่จะหัดหมุนรูบิคในรูปแบบต่างๆ จาก 2x2

 

เป็น 3x3

และไปสู่ 4x4

ซึ่งต้องการจะแก้ปัญหาของรูบิคในรูปแบบต่างๆ เริ่มมาจากระดับพื้นฐาน คือ 2x2 เป็น 3x3 และไปสู่สุดท้ายคืิอ 4x4 เพราะต้องการฝึกสมอง ฝึกความอดทน และการมีสมาธิในการแก้ปัญหา ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

 

วิธีการเรียนรู้

 

จะเรียนรู้โดยฝึกหัดแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆของรูบิค โดยจะพยายามมองปัญหาให้เป็นรูปแบบและค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่แน่นอน โดยอาจจะศึกษาจากเวปไซด์ หรือ วิดีโอ จากแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้ได้แนวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาของ ตนเอง เพื่อจะตีปัญหาให้ออกแก้รูปแบบของรูบิคได้หลายๆรูปแบบ

 

สื่อที่จะใช้ในการเรียนรู้

 

ศึกษาจากเวปไซด์ http://www.thailandcube.com/

ซึ่งมีข้อมูลที่ืเกี่ยวกับการเริ่มหัดเล่น รูบิคทุกรูปแบบไว้อย่างครบครัน ซึ่งจะสามารถศึกษา วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ของรูบิคได้โดย ศึกษาจากวิดีโอ ซึ่งจะมีผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ มาช่วยสอนให้เราเล่นให้เป็นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น

เป็นต้น

 

แนวทางการพิสูจน์

 

 

สามารถนำการแก้ปัญหาของ 2x2 ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาของ 3x3 และนำความสามารถที่ได้จากการแก้ปัญหาของ 2x2 , 3x3 ไปประยุกต์แก้ปัญหาของรูบิค 4x4 ได้เองโดยม่ศึกษาซึ่งจะแสดงถึงความเข้าใจในการแก้ปัญหาที่แท้จริง ซึ่งไม่ได้มาจากการเลียนแบบ หรือ การจำจากสื่อที่ใช้เรียนรู้

 

 

ภาคผนวก

www.thailandcube.com

เวปไซด์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรูบิค

www.youtube.com

เวปไซด์ที่รวมวิดีโอ ที่สอนการแก้ปัญหารูบิค