วราภรณ์  นาคะศิริ. (2545). การคิดเชิงเหตุผลของเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ทรายสี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: อาจารย์ ดร.พัฒนา   ชัชพงศ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์   บุญส่ง.

        การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ทรายสี

        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้  คือ  เด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุ 4 -5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2545  ส่วนการศึกษาอนุบาล  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จำนวน  15  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน

 (Multi-stage  Random Sampling)  ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง  โดยทำการทดลองสัปดาห์ละ  5  วันๆละ 20 นาที รวมระยะเวลาในการทดลอง 8สัปดาห์

         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .92แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ทรายสี  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ  One – Group  Pretese – Posttest Design  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบค่าt-test แบบ Dependent  Samples

           ผลการวิจัยพบว่า  การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้ทรายสีสูงกว่าก่อนทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้ทรายสีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Varaporn  Nakasiri.  (2545).  Reasoning Thinking of Preschool Children Engaging in Color Sand Art Activities.  Master thesis, M.Ed. (Early Childhood Education).  Bangkok : Graduate School, Srinakharinwirot University.  Advisor Committee: Dr.Patana  Chutpong, Assist. Prof. Jiraporn  Bunsong. 

The purpose of the study was to compare reasoning thinking of preschool children before and after engaging in color sand art activities.

Subjects were 4 – 5 years old who were in Kindergarten 2 first semester, academic year 2002 at Pataiudomsuksa School ,Bangkok. The multi - stage random sampling was used to select for 15 children. The experiment was caried by the researcher for 20 minutes every day,5 days per week for 8 consecutive weeks.

The research instruments were Reasoning Thinking for Preschool Test which has the reliability at .92 and Art Activities Plan developed by the researcher. It was One – Group Pretest – Posttest Design. The statistic of t – test for dependent sample was used to analyzed the data.

The result shown that the reasoning thinking of preschool children engaging in color sand art activities was significant difference at .01 level.

ที่มา URL:  http://dclib.swu.ac.th/dcms/files//00331/Varaabstractt.pdf