การเรียนวรรณคดีนักเรียนไม่อยากเรียนเพราะนักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน   เพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อ   ครูจึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้นักเรียนสนใจอ่านวรรณคดี   เวลาสอนวรรณคดีครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็น  5  กลุ่มและให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ   ถ้ากลุ่มไหนแสดงได้ดีจะได้คะแนนมากกว่ากลุ่มอื่นทำให้นักเรียนเกิดการแข่งขันกันทุกกลุ่มให้ความสนใจที่จะศึกษาเนื้อหาวรรณคดีที่จะนำมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียนผลของการอ่านทำให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในรสของวรรณคดีและได้สัมผัสถึงลีลาการใช้ภาษาที่สละสลวยทำให้เห็นความงามและคุณค่าของวรรณคดีไทย

      

 การประเมินผล  

       -นักเรียนสอบได้คะแนนดี  

       -นักเรียนสามารถเล่าเรื่องย่อของวรรณคดีแต่ละเรื่องที่เรียนได้  

       -นักเรียนสามารถวิเคราะห์ตัวละครได้

       -นักเรียนสามาราถบอกรสของวรรณคดีได้