โครงงานคณิตศาสตร์

ช่วงชั้นที่  3

เรื่อง   บรรจุภัณฑ์ทรงสวยด้วยทรงสามมิติ 

จัดทำโดย

นางสาวประไพภัทร  คุณวุฒิ

เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริวาลย์

เด็กหญิงนาฎนภา   ดอกบัว 

ครูที่ปรึกษา

นายพงศภัค  สายสุด

นางสาวธัญญาภรณ์  จารุจิตร 

 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมอำเภอหัวตะพาน 

จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ


 

  บทคัดย่อ               

  การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง บรรจุภัณฑ์ทรงสวยด้วยทรงสามมิติ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อนำความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงสามมิติมาประยุกต์ใช้กับการทำบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ และใช้วัสดุประหยัดที่สุด โดยการนำเอาข้าวสารมาบรรจุในทรงสามมิติคือ กรวย ปริซึม พีระมิด และทรงกระบอก  โดยกำหนดว่าทรงสามมิติแต่ละทรงมีปริมาตรเท่ากัน  และจะคำนวณหาพื้นที่ผิวของแต่ละทรง  แล้วนำมาเปรียบเทียบกันว่าทรงไหนมีพื้นที่ผิวน้อยสุด                จากผลการศึกษาโครงงานพบว่า กรวย มีพื้นที่ผิวน้อยสุดใช้วัสดุประหยัดที่สุด  รองลงมาคือ  ปริซึม  ทรงกระบอกและพีระมิดมีพื้นที่ผิวมากที่สุด ซึ่งเราสามารถนำผลการศึกษาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในชีวิตจริงได้ อีกทั้งยังเป็นการฝึกการคำนวณหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงสามมิติอีกด้วย      

ที่มาและความสำคัญ            เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนอำเภอหัวตะพานประกอบอาชีพทำนาปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภค  และส่วนที่เหลือจะนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่าย  ปัญหาที่พบคือบรรจุภัณฑ์  หีบห่อ  ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดว่าจะทำบรรจุภัณฑ์  หีบห่อ  เป็นรูปทรงสามมิติ  เช่น  กรวย ปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก   เป็นต้น  เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่ได้ดูสวยงาม   น่าสนใจ   และใช้วัสดุประหยัดที่สุด   นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาด้านการตลาดอีกด้วย        

วัตถุประสงค์           เพื่อนำความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงสามมิติมาประยุกต์ใช้กับการทำบรรจุภัณฑ์  หีบห่อ  โดยใช้วัสดุประหยัดที่สุด        

ขอบเขตของการศึกษา            การศึกษาครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะการคำนวณพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงสามมิติ คือ กรวย  ปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก 

ตารางบันทึกผล

 

ทรงสามมิติ

ปริมาตร พื้นที่ผิว
กรวย 2,146 990
ปริซึม 2,146 998
ทรงกระบอก 2,146 1,015
พีระมิด 2,146 1,156

         

สรุปผล             จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าทรงสามมิติที่มีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดและใช้วัสดุน้อยที่สุด  คือ  กรวย  รองลงมา คือ  ปริซึม  ทรงกระบอกและพีระมิดมีพื้นที่ผิวมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ            1.ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นทรงสามิติแบบอื่น เช่น  ทรงกลม             2.สิ่งที่บรรจุในทรงสามมิติสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ เช่น น้ำตาล เกลือ 

ประโยชน์ที่ได้รับ            1.ได้บรรจุภัณฑ์ หีบห่อที่น่าสนใจ            2.สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ประหยัดได้            3.เป็นการฝึกทักษะในการคำนวณเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงสามมิติ            4.สามารถสร้างแรงจูงใจด้านการตลาด