หน่วยนำเข้า 

    ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ผู้ใช้ที่ต้องการส่งให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลักเพื่อให้หน่วยควบคุมทำการประมวลผลต่อไป  อุปกรณ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท  เช่น เมาส์ สเกนเนอร์ แป้นพิมพ์

     - แป้นพิมพ์ (Keyboard)  เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่นิยมใช้กันมากที่สุด  มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด  ใช้สำหรับป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง  เมื่อเรากดตัวอักษรใด ๆ บนแป้นพิมพ์  เครื่องคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนตัวอักษร์นั้นเป็นรหัสสัญญาณทางไฟฟ้าส่งเข้าไปในหน่วยประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

      - สแกนเนอร์ (Scanner)  ทำหน้าที่อ่านภาพหรือรูปกราฟิกเข้ามาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเราสามารถนำภาพที่ได้นั้นมาดัดแปลง  แก้ไข  และพิมพ์ออกมาได้อีกครั้ง  หรืออาจจะเก็บภาพจากหน้าหนังสือพิมพ์เข้าไป แล้วผ่านการทำงานของซอฟต์แวร์อ่านอักษรเพื่อเปรียบเทียบภาพนั้นให้เป็นเท็กไฟล์

 

     -  เมาส์ (Mouse)  เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่ให้ผู้ใช้ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แทนแป้นพิมพ์ ทั้งนี้เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานร่วมกับเมาส์ได้  เพื่อเป็นการลดภาระที่ผู้ใช้ต้องพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ ผ่านทางแป้นพิมพ์

 

 หน่วยประมวลผล 

สำหรับคอมพิวเตอร์แล้วซีพียูหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งคือ โพรเซสเซอร์ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจมีซีพียูแค่ตัวเดียว หรือบางเครื่องอาจมีซีพียูหลาย ๆ ตัวก็ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตว่าจะให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีวัตถุประสงค์การใช้งานแบบ คือ ซีพียู

     - Central processing unit (CPU) ซีพียู (CPU)     ซีพียูหรือหน่วยประมวลผลกลาง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ชิป (chip) นับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร์ เพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลจากข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน เข้ามาทางอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

      1) หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit: ALU) หน่วยคำนวณตรรกะ ทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องคำนวณอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำงานเกี่ยวกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร อีกทั้งยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เครื่องคำนวณธรรมดาไม่มี คือ ความสามารถในเชิงตรรกะศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้คำตอบออกมาว่าเงื่อนไข นั้นเป็น จริง หรือ เท็จ ได้

      2) หน่วยควบคุม (Control Unit) หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอนการประมวลผล รวมไปถึงการประสานงานกับอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล และหน่วยความจำสำรองด้วย ซีพียูที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ได้แก่ Pentium III , Pentium 4 , Pentium M (Centrino) , Celeron , Dulon , Athlon

 

 

หน่วยส่งออก 

     เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลได้ให้อยู่ในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของตัวอักษร รูปภาพหรือกราฟ แสดงออกให้เห็นออกมาทางอุปกรณ์แสดงผลต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

     - อุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์แบบถาวร    หมายถึง อุปกรณ์ที่ให้ผลลัพธ์ทีสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ต่อ ๆ ไปในอนาคต เช่น

                 - เครื่องพิมพ์ พริ้นเตอร์ (Printer)   เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่  สามารถพิมพ์งานกระดาษหน้ากว้างได้ ทั้งงานสีและขาวดำ ด้วยระบบพ่นหมึก

                 - เครื่องพิมพ์เลเซอร์  Laser Printer  เครื่องพิมพ์เลเซอร์  สามารถพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบเลเซอร์และผงหมึก

                 - เครื่องพิมพ์อิงค์เจต Injet Printer    ระบบพ่นหมึก  ใช้งานในระดับสำนักงานหรือในบ้านสามารถพิมพ์ได้ทั้งงานสีและขาวดำ                           

  

      - อุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลลัพธ์ชั่วคราว   หมายถึง อุปกรณ์ที่ให้ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้ในระยะเวลาหนึ่ง ไม่สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ เช่น

                 - จอภาพ (Monitor)  จอภาพเป็นอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์แบบชั่วคราว ผู้ใช้สามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว ปกติทำหน้าที่แสดงอักษร ข้อความและภาพกราฟิกที่สร้างจากการ์ดแสดงผล จอภาพจะมีขนาด คุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรเลื่อกซื้อจอภาพที่เหมาะสมกับงานและงบประมาณที่มีอยู่ ปัจจุบันนิยมใช้จอภาพสีชนิดความละเอียดสูง และเปป็นจอภาพแบบNon Inrerlaced ซึ่งจอภาพชนิดนี้จะช่วยลดอาการกระพิบของจอภาพได้ ช่วยให้ผู้ใช้ลดความเครียดทางสายตาได้

                 - ลำโพง (Speaker) หน่วยแสดงผลที่ช่วยเพิ่มสีสันในการใช้คอมพิวเตอร์แสดงผลเป็นเสียงต่าง ๆ ตามโปรแกรม

 

หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง 

     หน่วยความจำสำรองที่อยู่ภายนอกเครื่อง จะช่วยให้เราสามรถเก็บรักษาข้อมูล  เพื่อเก็บไว้ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต  สื่อบันทึกข้อมูลในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด  ทั้งนี้เนื่องมาจากเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก จึงทำให้สื่อบันทึกข้อมูลมีการพัฒนาตามไปด้วยโดยมีขนาดเล็กลงมีความจุมากขึ้น

     ปัจจุบันเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมาก  ทำให้สื่อบันทึกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  โดยมีขนาดเล็กลงแต่มีความจุในการบันทึกข้อมูลเพิ่มมากขึ้น สื่อบันทึกข็อมูลเป็นหน่วยความจำสำรองซึ่งเป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเก็บข้อมูลไว้ตลอดไปหลังจากที่เราได้ทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว  หน่วยความจำสำรองจะช่วยให้เราสามรถเก็บรักษาข้อมูลเพื่อเก็บไว้ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้เพราะการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องกระทำกับข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำหลักเท่านั้น  แต่เนื่องจากเนื้อที่ในหน่วยควาจำหลักมีจำกัดหรือมีไม่เพียงพอ  บางครั้งจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ได้  ดังนั้นถ้าผู้ใช้ต้องการเก็บข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่อยู่ในหน่วยความจำหลักไว้อย่างถาวรเพื่อจะได้นำมากลับมาใช้อีกหรือนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ก็จำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลจากหน่วยความจำหลักไปเก็บไว้ที่สื่อบันทึกข้อมูล หรือหน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) สื่อบันทึกข้อมูลชนิดต่าง ๆ ที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์มีดังนี้

             - แผ่นดิสค์ Disk หรือ Floppy Disk เป็นสื่อบันทึกข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  มีราคาไม่แพงนัก  และยังสะดวกต่อการพกพาไปใช้งานยังที่ต่าง ๆ ลักษณะของแผ่นดิสก์เกตต์มีลักษณะเป็นแผ่นกลมบางทำจากไมลาร์ (Mylar) แล้วฉาบด้วยสารแม่เหล็กห่อหุ้มด้วยซองพลาสติก เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นได้รับการสัมผัสจนเกิดรอยขีดข่วนและเป็นสื่อบันทึกข้อมูล ขนาด 1.44 Mb.หรือประมาณ 1,440,000 ( ตัวอักษร ) ไบท์

              - ฮาร์ดดิสค์ Harddisk เป็นสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเก้บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญมาก เพราะจะเก็บข็อมูลทั้งหมดตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมใช้งาน และข้อมูลฮาร์ดดิสก์หรือมักมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฟิกซ์ดิสก์ (Fixed Disk) และยังเป็นสื่อบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ ติดตั้งไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเก็บข้อมูลได้มาก มีขนาดตั้งแต่ 1 Gb. จนถึง 80 Gb .ปัจจุบันอาจมีถึง 100 ถึง 200 Gb. 

 

               - เมมโมรี่สติกค์ Memory Stick เป็นสื่อบันทึกข้อมูล ที่ใช้ในกล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ มีขนาดตั้งแต่ 32, 64, 128, 256, 512 ขึ้นไป เป็นสื่อบันทึกข้อมูลที่มีขนาดเล็กมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ  

 

                 - ซีดีรอม CD-Rom เป็นสื่อในการจัดเก็บข้อมูลแบบออปติคัล  ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการอ่านข้อมูลและเป็นสื่อบันทึกข้อมูลชนิดอ่านได้อย่างเดียว เก็บข้อมูลประเภท  แฟ้มข้อมูลทั่วไป ภาพ เสียง เป็นต้น
มีขนาดตั้งแต่ 500 Mb. - 800 Mb

                 - แฟลช ไดร์ฟ Flash Drive หรือ แฮนดี้ ไดร์ฟ Handy Drive เป็นสื่อบันทึกข้อมูลขนาดเล็ก ที่ใช้ร่วมกับช่อง USBคอมพิวเตอร์  ปัจจุบันเป็นที่นิยม มีขนาดตั้งแต่ 128, 256 ขึ้นไป บางรุ่น สามารถฟังเพลง MP3 อัดเสียง ฟังวิทยุได้  

 

                 - ซิมการ์ด Sim Card เป็นสื่อบันทึกข้อมูลขนาดเล็ก ใช้ในโทรศัพท์มือถือ เก็บข้อมูล รายชื่อสมุดโทรศัพท์ ข้อมูลระบบที่ตั้งค่าไว้ในเครื่องโทรศัพท์ 

 

ขอบคุณ : http://learners.in.th/blog/panpi

- แป้นพิมพ์ (Keyboard)  เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่นิยมใช้กันมากที่สุด  มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด  ใช้สำหรับป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง  เมื่อเรากดตัวอักษรใด ๆ บนแป้นพิมพ์  เครื่องคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนตัวอักษร์นั้นเป็นรหัสสัญญาณทางไฟฟ้าส่งเข้าไปในหน่วยประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์