คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย                                                รายวิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่                                                                        จำนวน ๕๕ ชั่วโมง

 การอ่าน

          อ่านได้คล่องและเร็วเข้าใจความหมายของคำ สำนวนโวหาร การเปรียบเทียบใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุด การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปใจความสำคัญ หาคำสำคัญในเรื่อง โดยใช้แผนที่ความคิดหรือแผนภาพความคิด พัฒนาการอ่าน นำความรู้ความคิดจากการอ่านไปใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนและค้นคว้าเพิ่มเติม อ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้คล่อง รวดเร็วถูกต้องตามลักษณะของ คำประพันธ์และอักขรวิธี ท่องจำบทร้องกรองที่มีคุณค่าทางความคิดและความงดงามทางภาษา อธิบายความหมายและคุณค่า ของบทร้อยกรอง เลือกหนังสืออ่านตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีนิสัยรักการอ่านและมีมารยาทในการอ่าน

การเขียน

          เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย เขียนอธิบาย เขียนชี้แจง การปฏิบัติงานได้เหมาะกับโอกาส  เขียนเรื่องราวจากจินตนาการ จดบันทึกข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนางานเขียน มีนิสัยรักการอ่าน และมีมารยาทในการเขียน

การฟัง การดู และการพูด

          จับประเด็นสำคัญ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น สรุปความ วิเคราะห์เรื่อง เข้าใจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของเรื่องผู้พูด เข้าใจถ้อยคำ น้ำเสียงที่แสดงออก กิริยาท่าทางรับสารจาก การฟัง และการดูโดยสังเกต สนทนาโต้ตอบพูดวิเคราะห์เรื่องราว พูดรายงาน มีมารยาทในการฟัง และการพูด

หลักการใช้ภาษา

          อ่านและเขียนสะกดคำ ในวงคำศัพท์ที่กว้างขวาง ใช้คำกลุ่มคำ ตามชนิดและหน้าที่มาเรียบเรียงเป็นประโยคใช้ประโยค สื่อสารได้ชัดเจน ใช้คำที่มีความหมายโดยตรง ใช้ภาษาในการสนทนาเชื้อเชิญ ชักชวน ปฏิเสธ ชี้แจงด้วยถ้อยคำสุภาพ ใช้คำราชาศัพท์ รู้จักคิดไตร่ตรองก่อนพูดและเขียน ลักษณะของคำไทย คำภาษาถิ่น และคำภาษาต่างประเทศ ที่ปรากฏในภาษไทย แต่งบทร้องกรองประเภทกลอนสี่ กลอนแปด กลอนสุภาพ  เล่านิทาน และตำนานพื้นบ้าน ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนการแสวงหาความรู้และการดำรงชีวิต การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุด บอกระดับของภาษา ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะกับบุคคลและสถานการณ์ ใช้ภาษาในกลุ่มสาระภาษาพูด และภาษาเขียนอย่างถูกต้อง มีคุณธรรมและเหมาะแก่สถานการณ์ ใช้ภาษาอย่าง สร้างสรรค์ สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม เข้าใจการใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในชุมชน

วรรณคดี และวรรณกรรม

          อ่านนิทาน ตำนาน เรื่องสั้น สารคดี บทความ บทร้อยกรอง บทละคร  ใช้หลักการพิจารณาคุณค่าของหนังสือ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจากคำอธิบายรายวิชา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กระบวนการ/กิจกรรม

การอ่าน

-         อ่านสาระการเรียนรู้ที่กำหนดได้คล่องและเร็ว

-         เข้าใจความหมายของคำ สำนวนโวหาร

-         ใช้ห้อง ปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

-         จับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่าน

-         แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น

-         สรุปใจความสำคัญของเรื่อง

-         ใช้แผนที่แสดงความคิดหาคำสำคัญในเรื่องและพัฒนาการอ่าน

-         นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและเพิ่มพูนความรู้

-         อ่านในใจและอ่านออกเสียงทั้งบทร้องแก้วและร้อยกรอง

-         ท่อง จำบทร้องกรอง ที่มีคุณค่า

-         อธิบายความ ข้อคิดของบทอ่าน

-         เลือกอ่านหนังสือตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังการเรียน

-         มีนิสัยรักการอ่าน

-         มีมารยาทในการอ่าน

 

 

 

 

 

-         การอ่านเรื่องที่กำหนด

-         การตีความสาระการเรียนรู้ที่อ่าน

-         การใช้ห้องสื่อเพื่อการศึกษา

-         การจับใจความสำคัญของเรื่อง

-         การแยกแยะประเด็นสำคัญ

-         การสรุปใจความสำคัญ

-         การใช้แผนที่ความคิด

-         การปรับประยุกต์ความรู้

-         การอ่านในใจและอ่านออกเสียง

-         การท่องจำบทร้อยกรอง

-         การอธิบายข้อคิดของเรื่อง

-         การเลือกอ่านหนังสือที่ดี

-         การปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน

-         มารยาทในการอ่าน

 

-         ฝึกอ่านเรื่องที่กำหนด

-         หาความหมายของคำสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

-         ฝึกใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการเรียนรู้

-         ฝึกตีความและจับประเด็นจากเรื่องที่อ่าน

-         ฝึกใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาการอ่าน

-         ฝึกการปรับประยุกต์ความรู้ด้วยการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

-         ฝึกอ่านในใจและอ่านออกเสียงจากเรื่องที่กำหนดหรือเรื่องที่นักเรียนเลือกเอง

-         ท่องจำบทร้อยกรองที่ดี

-         ฝึกอธิบายให้เหตุ ข้อคิดของเรื่องที่อ่าน

-         การเลือกหนังสืออ่านเอง

-         การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยการอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย

-         ฝึกมารยาทในการอ่าน

 

การเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กระบวนการ/กิจกรรม

การเขียน

-         เขียนเรียงความตามกำหนดได้ถูกต้อง

-         เขียนย่อความจากเรื่องที่กำหนดได้

-         เขียนจดหมายสื่อสารได้ตามต้องการ

-         เขียนสรุปความ วิเคราะห์เรื่องได้

-         เขียนแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของเรื่องได้

-         เขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์หรือเรื่องจากจินตนาการได้

-         จดบันทึกความรู้ ประสบการเพื่อนำมาพัฒนางานเขียนได้

-         มีนิสัยรักการเขียน

-         มีมารยาทในการเขียน

 

 

การฟัง การดู และการพูด

-         จับประเด็นสำคัญจากเรื่อง ที่ฟัง และที่ดูได้

-         แยกข้อเท็จจริง จากเรื่อง ที่ฟัง ที่เห็นได้

-         สรุปความ วิเคราะห์เรื่อง จากเรื่องที่ฟังและที่เห็นได้

-         สรุปข้อคิดจากเรื่อง ที่ฟัง และที่ดูได้

-         เข้าใจผลการาเรียนรู้ที่คาดหวังของเรื่องผู้พูด

-         เข้าใจถ้อยคำ น้ำเสียงที่แสดงออกกิริยาท่าทาง รับสารจากการฟังและการดู

-         พูดสนทนาโต้ตอบตามประเด็นสำคัญได้

 

-         การเขียนเรียงความ

-         การเขียนย่อความ

-         การเขียนจดหมาย

-         การเขียนเพื่อสรุปความ

-         การเขียนแยกแยะประเด็นสำคัญ

-         การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือเรื่องจากจินตนาการโดยใช้แผนที่ความคิดประกอบ

-         การเขียนบันทึกความรู้

-         การปลูกฝังให้มีนิสัยรักการเขียน

-         มารยาทในการเขียน

 

 

-         การจับประเด็นสำคัญจากเรื่องที่ฟัง และดู

-         การแยกข้อเท็จจริง จากเรื่องที่ฟัง และเห็น

-         การสรุปความ วิเคราะห์เรื่อง จากเรื่องที่ผังและดู

-         การสรุปข้อคิดจากเรื่องที่ฟังและดู

-         การตีความจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้พูด

-         การสังเกตถ้อยคำ กิริยาท่าทาง

       ของผู้พูดจากการฟังและดู

 

-         ฝึกเขียนเรียงความสั้นๆ

-         ฝึกเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

-         ฝึกเขียนจดหมายเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

-         ฝึกเขียนสรุปความและประเด็นจากเรื่องที่อ่าน

-         ฝึกเขียนแยกแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

-         ฝึกเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์หรืดเรื่องจากจินตนาการโดยใช้แผนที่ความคิดประกอบการเขียน

-         ฝึกการจดบันทึกส่วนตัวจนมีนิสัยรักการเขียน

-         ฝึกให้มีมารยาทในการเขียน

 

-         ฝึกจับประเด็นสำคัญจากเรื่องที่ฟัง และดู

-         ฝึกแยกข้อเท็จจริง จากเรื่องที่ฟังและเห็น

-         ฝึกสรุปและวิเคราะห์เรื่องจากเรื่องที่ฟังและดู

-         ฝึกการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่ฟังและดู

-         ฝึกตีความจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้พูด

-         ฝึกการสังเกตถ้อยคำ กิริยาท่า

ทางของผู้พูดจากการฟังและดู

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กระบวนการ/กิจกรรม

-         พูดวิเคราะห์เรื่องราวได้

-         พูดรายงานการศึกษา

-         มีมารยาทในการฟัง

-         มีมารยาทในการพูด

 

หลักการใช้ภาษา

-         อ่านและเขียนสะกดคำในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้

-         นำคำ กลุ่มคำตามชนิดและหน้าที่มาแต่ประโยคสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจน

-         ใช้ภาษาในการสนทนาเชื้อเชิญ ชักชวน ปฏิเสธ ชี้แจง ด้วยถ้อยคำสุภาพได้

-         ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

-         นำคำไทย คำถิ่น และคำภาษาต่างประเทศไปใช้ได้

-         แต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสี่ กลอนแปด  กลองสุภาพได้

-         เล่านิทานและตำนานพื้นบ้านได้

-         ใช้ทักษะทาง ภาษาพัฒนาตน

-         ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องสมุด เพื่อแสวงหาความรู้

-         บอกลักษณะภาษาพูด ภาษาเขียน และระดับของภาษาได้

-         ใช้ภาษาเหมาะสมกับบุคคล

-         ใช้ภาษาสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มบุคคลในชุมชน

-         การพูดสนทนาโต้ตอบ

-         การพูดวิเคราะห์เรื่องราว

-         การพูดรายงานการศึกษา

-         การมีมารยาทในการฟัง

-         การมีมารยาทในการพูด

 

-         การอ่านและเขียนสะกดคำ

-         การแต่งประโยค

-         การใช้ภาษาสนทนาในลักษณะต่างๆ

-         การใช้คำราชาศัพท์

-         การใช้คำไทย คำถิ่นและภาษาต่างประเทศ

-         การแต่ง บทร้อยกรอง

-         การเล่านิทานพื้นบ้าน

-         การนำทักษะทางภาษาแสวงหาความรู้

-         การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุด

-         การบอกระดับภาษาพูดและภาษาเขียน

-         การใช้ภาษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

-         ฝึกการพูดสนทนา โต้ตอบ

-         ฝึกพูดวิเคราะห์เรื่อง

-         ฝึกการพูดรายงานการศึกษา

-         ฝึกมารยาทในการฟัง

-         ฝึกมารยาทในการพูด

 

-         ฝึกอ่านและเขียนสะกดคำ

-         ฝึกแต่งประโยค

-         ฝึกการพูดสนทนา โต้ตอบ ชักชวน เชิญชวน ปฏิเสธชี้แจง

-         ฝึกการใช้ภาษาสุภาพราชาศัพท์

-         ฝึกการใช้คำไทย คำถิ่นและภาษาต่างประเทศ

-         ฝึกการแต่ง บทร้อยกรอง

-         ฝึกการเล่านิทานพื้นบ้าน

-         ฝึกการนำทักษะทาง ภาษาไปพัฒนาตน เช่นการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นต้น

-         ฝึกการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องสมุดเพื่อแสวงหาความรู้

-         ฝึกการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุคคล

-         ฝึกการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กระบวนการ/กิจกรรม

วรรณคดีและวรรณกรรม

-         อ่านนิทาน ตำนาน เรื่องสั้น สารคดี บทความ บทร้อยกรอง และบทละคร ที่กำหนดหรือหาเองได้

-         ตีความจากเรื่องที่อ่านได้

-         ใช้หลักการพิจารณาคุณค่าของหนังสือได้ดี

-         นำเรื่อง ที่อ่านไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

-         การอ่านเรื่อง ที่กำหนดหรือเรื่องหาเอง

-         การตีความสาระการเรียนรู้ที่อ่าน

-         การพิจารณาหนังสือที่จะนำมาอ่าน

 

 

-         ฝึกอ่านเรื่อง ที่กำหนด

-         หาความหมายของคำสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

-         ฝึกการพิจารณาหนังสือเพื่อการอ่านการค้นคว้า

-         ฝึกการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 น่วยการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ (.) จำนวน  ชั่วโมง

เล่ม ๑  ภาษาพาที

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลาที่ใช้สอน (ชั่วโมง)

๑๐

๑๑

๑๒

 

ฉันคือใคร

ฟ้าใสใจกระจก

ฝนตกซกซกไหล

ดอกไม้สีขาว

เรื่องราวบนเส้นทาง

ระหว่างเธอกับฉัน

สีสันและอุปสรรค

สะพานรักที่ถักทอ

ผู้สานต่อเจตนา

ปริศนาโพธิ์สามต้น

หยาดฝนชโลมใจ

วัยใส วัยสร้าง

๑๓

๑๑

๑๐

๑๑

๑๑

๑๐

๑๐

๑๑

๑๑

๑๓

 

รวม

๑๒๕

 

หมายเหตุ  การจัดเวลาและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ที่จะให้ผู้เรียนได้เรียน  เป็นอำนาจและหน้าที่ของครูผู้สอนและโรงเรียนกำหนดเอง  และสาระการเรียนรู้ ที่ได้ทำขึ้นครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มลดให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นได้

 กำหนดการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ภาษาพาที  .5

 หน่วยที่   ฉันคือใคร                          จำนวนเวลา  ๑๓  ชั่วโมง

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑      การอ่านในใจ    “บทเรียนฉันคือใคร”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๒      การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง  ควายหงานกับผักหวานป่า

        แผนการเรียนรู้ที่ ๓      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่อง  ฉันคือใคร

        แผนการเรียนรู้ที่ ๔      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่อง  ควายหงานกับผักหวานป่า

        แผนการเรียนรู้ที่ ๕      รู้จักคำพร้อมนำใช้

        แผนการเรียนรู้ที่ ๖      เรียนรู้เรื่องคำนาม

        แผนการเรียนรู้ที่ ๗      เรียนรู้คำสรรพนาม     

        แผนการเรียนรู้ที่ ๘      การเล่านิทานจากเรื่อง “ควายหงานกับผักหวานป่า ”และ

การเขียนนิทานจากแผนภาพโครงเรื่อง

        แผนการเรียนรู้ที่ ๙      การอ่านออกเสียง  เรื่อง  ฉันคือใคร

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐    การอ่านออกเสียง  เรื่อง  ควายหงานกับผักหวานป่า

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑    การอ่านออกเสียง  เรื่อง  ควายหงานกับผักหวานป่า

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑๒    การอ่านบทร้อยกรอง  “ความเป็นเธอ”  และ “ฉันคือใคร”

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๓    การแสดงความคิดเห็นในบทเรียน

 

หน่วยที่ ฟ้าใสใจกระจก                      จำนวนเวลา  ๑๑ ชั่วโมง

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑      การอ่านในใจ    “ฟ้าใสใจกระจก”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๒      การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง  “ชายห้องทึบกับหน้าต่างหนึ่งบาน”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๓      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่อง  “ฟ้าใสใจกระจก”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๔      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง   “ชายห้องทึบกับหน้าต่างหนึ่งบาน”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๕      รู้จักคำพร้อมนำใช้

        แผนการเรียนรู้ที่ ๖      เรียนรู้เรื่องคำกริยา

        แผนการเรียนรู้ที่ ๗      การเล่านิทานจากเรื่อง ““ชายห้องทึบกับหน้าต่างหนึ่งบาน”

     และการเขียนนิทานจากแผนภาพโครงเรื่อง

        แผนการเรียนรู้ที่ ๘      การอ่านออกเสียง  เรื่อง  ฟ้าใสใจกระจก

แผนการเรียนรู้ที่ ๙      เรื่อง การอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำ
“ชายห้องทึบกับหน้าต่างหนึ่งบาน”

แผนการเรียนรู้ที่  ๑๐   เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑    การแสดงความคิดเห็นในบทเรียน

 

หน่วยที่   ฝนตกซกซกไหล                    จำนวนเวลา ๑๐ ชั่วโมง

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑      การอ่านในใจ    “ฝนตกซกซกไหล”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๒      การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง  “ไร่หมุนเวียนของปกากะญอ”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๓      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่อง  ฝนตกซกซกไหล

        แผนการเรียนรู้ที่ ๔      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่อง  “ไร่หมุนเวียนของปกากะญอ”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๕      รู้จักคำพร้อมนำใช้

        แผนการเรียนรู้ที่ ๖      เรียนรู้เรื่องคำลักษณะนาม

        แผนการเรียนรู้ที่ ๗      การอ่านออกเสียง  เรื่อง  ฝนตกซกซกไหล

        แผนการเรียนรู้ที่ ๘      การอ่านออกเสียง  เรื่อง  ควายหงานกับผักหวานป่า

        แผนการเรียนรู้ที่ ๙      การอ่านทำนองเสนาะบทร้อยกรองเรื่อง  “ป่าเมื่อสิ้นมนต์ป่า” และ

เพลง“ป่าดงพงพี”       

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐    การแสดงความคิดเห็นในบทเรียน

 

หน่วยที่ ดอกไม้สีขาว                         จำนวนเวลา    ชั่วโมง

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑      การอ่านในใจ    “ดอกไม้สีขาว“

        แผนการเรียนรู้ที่ ๒      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่อง  “ดอกไม้สีขาว“

        แผนการเรียนรู้ที่ ๓      รู้จักคำพร้อมนำใช้

        แผนการเรียนรู้ที่ ๔      เรียนรู้เรื่องคำวิเศษณ์

        แผนการเรียนรู้ที่ ๕      เรียนรู้คำที่มีไม้ยมกหรือคำขยายลักษณะพิเศษ

        แผนการเรียนรู้ที่ ๖      การอ่านออกเสียง  เรื่อง  ดอกไม้สีขาว

แผนการเรียนรู้ที่ ๗      การแสดงความคิดเห็นในบทเรียน

หน่วยที่ เรื่องราวบนเส้นทาง                   จำนวนเวลา ๑๑ ชั่วโมง         

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑      การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง  “เรื่องราวบนเส้นทาง“

        แผนการเรียนรู้ที่ ๒      การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง “เรื่องเล่าจากภูเขาไฟ“

        แผนการเรียนรู้ที่ ๓      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่อง  “ล่องไพร”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๔      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่อง  “เรื่องเล่าจากภูเขาไฟ”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๕      รู้จักคำพร้อมนำใช้

        แผนการเรียนรู้ที่ ๖      เรียนรู้เรื่องคำบุพบท

        แผนการเรียนรู้ที่ ๗      เรียนรู้เรื่องคำสันธาน

        แผนการเรียนรู้ที่ ๘      การอ่านออกเสียง  เรื่อง  “ล่องไพร”

แผนการเรียนรู้ที่ ๙      เรื่อง การอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำ เรื่องเล่าจากภูเขาไฟ

แผนการเรียนรู้ที่  ๑๐   เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  การแต่งกลอนลำนำและร้องเพลง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑    การแสดงความคิดเห็นในบทเรียน

 

หน่วยที่ ระหว่างเธอกับฉัน                    จำนวนเวลา ๑๑ ชั่วโมง

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑      การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง  “ระหว่างเธอกับฉัน“

        แผนการเรียนรู้ที่ ๒      การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง “ลูกยางเดินทาง “

        แผนการเรียนรู้ที่ ๓      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่อง  “ล่องไพร”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๔      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่อง  “ลูกยางเดินทาง”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๕      รู้จักคำพร้อมนำใช้

        แผนการเรียนรู้ที่ ๖      เรียนรู้เรื่องคำอุทานและคำซ้อน

        แผนการเรียนรู้ที่ ๗      เรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความ

        แผนการเรียนรู้ที่ ๘      การอ่านออกเสียง  เรื่อง  “ระหว่างเธอกับฉัน”

แผนการเรียนรู้ที่ ๙      เรื่อง การอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำ ลูกยางเดินทาง

แผนการเรียนรู้ที่  ๑๐   เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  การแต่งกลอนลำนำและร้องเพลง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑    การแสดงความคิดเห็นในบทเรียน

 

 

 

 

หน่วยที่ สีสันและอุปสรรค                     จำนวนเวลา ๑๐  ชั่วโมง

 

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑      การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง  “สีสันและอุปสรรค“

        แผนการเรียนรู้ที่ ๒      การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง “ดอกไม้จำแลง”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๓      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่อง  “สีสันและอุปสรรค“

        แผนการเรียนรู้ที่ ๔      รู้จักคำพร้อมนำใช้

        แผนการเรียนรู้ที่ ๕      การเขียนจดหมายถึงเพื่อน

        แผนการเรียนรู้ที่ ๖      การอ่านออกเสียง  เรื่อง  “สีสันและอุปสรรค“

แผนการเรียนรู้ที่ ๗      เรื่อง การอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำ “ดอกไม้จำแลง”

แผนการเรียนรู้ที่ ๘      เรื่อง เรียนรู้สำนวนภาษา

แผนการเรียนรู้ที่  ๙     เรื่อง  การอ่านบทร้อยกรอง  บทกวีลำนำ

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐    เรื่อง การแสดงความคิดเห็นในบทเรียน

 

 

หน่วยที่ สะพานรักที่ถักทอ            จำนวนเวลา ชั่วโมง

 

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑      การอ่านในใจ    “สะพานรักที่ถักทอ”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๒      การวิเคราะห์โครงเรื่อง  “สะพานรักที่ถักทอ”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๓      รู้จักคำพร้อมนำใช้

        แผนการเรียนรู้ที่ ๔      การอ่านออกเสียง  เรื่อง  “สะพานรักที่ถักทอ”

แผนการเรียนรู้ที่ ๕      รู้จักเขียนอภิปราย และสำนวน ข้อความหมายเปรียบเทียบ

แผนการเรียนรู้ที่ ๖      การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง “กล่อมตุ๊กตา”

แผนการเรียนรู้ที่ ๗      การแสดงความคิดเห็นในบทเรียน

 

 

 

 

หน่วยที่ ผู้สานต่อเจตนา              จำนวนเวลา ชั่วโมง

 

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑      การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง  “ผู้สานต่อเจตนา“

                แผนการเรียนรู้ที่ ๒                การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง “เจ้าหญิงก้อนหินกับเจ้าชายน้ำหยด

        แผนการเรียนรู้ที่ ๓      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่อง  “ผู้สานต่อเจตนา“

        แผนการเรียนรู้ที่ ๔      การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง   “เจ้าหญิงก้อนหินกับเจ้าชายน้ำหยด

        แผนการเรียนรู้ที่ ๕      รู้จักคำพร้อมนำใช้

        แผนการเรียนรู้ที่ ๖      เรียนรู้เรื่องประโยคสามัญ

        แผนการเรียนรู้ที่ ๗      การอ่านออกเสียง  เรื่อง  “ผู้สานต่อเจตนา”

แผนการเรียนรู้ที่ ๘      การอ่านออกเสียง เรื่อง “เจ้าหญิงก้อนหินกับเจ้าชายน้ำหยด“

แผนการเรียนรู้ที่  ๙     เรื่อง  การอ่านบทร้อยกรอง เพลงพื้นบ้าน

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐    การแสดงความคิดเห็นในบทเรียน

 

        แผนการเรียนรู้ที่ ๑ การอ่านในใจและตอบคำถาม

        แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรียนรู้คำและนำไปใช้

        แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรียนรู้เรื่องประโยคสามัญ

        แผนการเรียนรู้ที่ ๔ อ่านและวิจารณ์งานกวี “ผ้าชีวิตผืนใหม่”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๕ ฝึกแต่งเพลงพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้านของฉัน”

        แผนการเรียนรู้ที่ ๖ มาอ่านลำนำทำนองเสนาะและร้องเพลงพื้นบ้านกันเถอะ

หน่วยที่ ๑๐ ปริศนา