คุณภาพเป็นเรื่องของการให้ในส่งที่ลูกค้าต้องการหรือเกินกว่าที่ลูกค้าต้องการ และสิ่งที่องค์การให้กับลูกค้านั้น ได้แก่ สินค้าและบริการ ส่วนการจัดการคุณภาพเป็นการจัดการกระบวนการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นการออกแบบ การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ทางด้านการจัดการคุณภาพทั้งองค์การเป็นการขยายการจัดการคุณภาพออกไปทั่วทั้งองค์การและครอบคลุมหน้าที่การทำงานทุกส่วน การจัดการคุณภาพมีรากฐานมาจากการปฏิบัติในญี่ปุ่นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1950  แต่สหรัฐอเมริกาเพิ่งนำกลับมาใช้ในยุคหลังในช่วงทศวรรณ 1980  สืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของญี่ปุ่นและการรุกคืยหน้าเข้ามาแข่งขันในตะวันตก ตลอดจนการเผยแพร่แนวคิดของนักคิดต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตกและญี่ปุ่น

การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การเป็นแนวคิดผสมผสานที่มองได้หลายแง่  ทั้งในแง่ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่  กระบวนทัศน์ใหม่หรือแม้กระทั่งปรัชญาการบริหารหรืออาจมองได้ว่าเป็นคุณค่าที่สำคัญ  เป็นแนวทางในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์กร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแนวคิดและกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการแข่งขัน หรืออย่างน้อยที่สุดก็เพื่อให้องค์การอยู่รอด ลักษณะข้อเท็จจริง  การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  การบริหารที่ให้ความสำคัญพนักงานโดยการให้มีส่วนร่วมและมอบอำนาจ ถ้ามองในแง่ของโครงสร้าง การจัดการคุณภาพทั้งองค์การเกี่ยวโยงไปถึงการออกแบบงานใหม่เพื่อให้เกิดการสร้างทีมที่กำหนดทิศทางได้ด้วยตัวเอง และต้องการโครงสร้างแบบสิ่งมีชีวิต  มีความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างสายงาน ส่วนถ้ามองในแง่ของคน  การจัดการคุณภาพทั่งองค์การต้องการความไว้วางใจและความผูกพันต่อองค์การ มีความผูกพันต่อภารกิจและร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน  รวมทั้งต้องประสานความแตกต่างเพื่อให้เกิดความปรองดองกัน