เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้ว จ.เชียงราย ได้ดำเนินเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต(คฤหัสถ์) ซึ่งมีผลการเลือกตั้ง ดังนี้

เบอร์

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

หมายเหตุ

กำนันสมยล สมณะ   

๒๑

ลำดับที่ ๒

จ.ส.ต.สมศักดิ์ หมื่นจันทร์

๕๕

ลำดับที่ ๑

จ.ส.ต.อัฐฐานุกุล ศรีโวย

๑๖

ลำดับที่ ๓

หมายเหตุ.๑. มีลงคะแนนเสียง จำนวน  ๘๒   คน

๒. บัตรเสีย      จำนวน       ๑         ใบ

 

คณะกรรมการองค์กรนิสิตคฤหัสถ์ ห้องเรียนวัดพระแก้ว

๑. นายสมยล  สมณะ               ที่ปรึกษา

๒.จ.ส.ต.อัฐฐานุกุล ศรีโวย         ที่ปรึกษา

๓. กำนันสมยล สมณะ                ที่ปรึกษา

๔.จ.ส.ต.สมศักดิ์ หมื่นจันทร์        ประธาน

๕.นายเอกชัย วรรณศรี             รองประธาน

๖.ด.ต.ทวีศักดิ์ อำมาตย์มณี       รองประธาน

๗.นายชัยณรงค์ ประกองแก้ว    รองประธาน

๘.นางสาวศิริกัญญา ทำภักดี      เลขานุการ

๙.นางสาวสุมิตตรา คำผกา         ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการนับคะแนน

๑. นางกุลิสรา           ฟูงาม

๒. ดต. ทวีศักดิ์ อำมาตย์มณี

๓.นายบัญชา  อินยาศรี

 

๔.นางสาวอฐิตินัน  เลศอนันทชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑.ดร. ฤทธิชัย  แกมนาค

๒.นายกำพล สุกันโท