เราสามารถใช้ AT, IN, ON ในการเชื่อมคำนาน สรรพนาม หรือวลีเข้าด้วยกัน โดยแบ่งการใช้ออกเป็น

  1. การใช้บอกสถานที่
  2. การใช้บอกเวลา
  3. การใช้อธิบายเกี่ยวกับคนหรือสิ่งของ

 

การใช้บอกสถานที่

AT          : ใช้กับสถานที่ที่ไม่ใหญ่โตนัก ที่สามรถระบุได้แน่นอน (at the party,

                 at the door, at the table, at the cinema, at the river)

              : ใช้กับบ้านเลขที่ (at 67 Khao san Road)

IN           : ใช้กับสถานที่ใหญ่โตก็ได้ (in Thailand, in Asia, in London)

              : ใช้บอกสถานที่ที่เจาะจงภายในแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่าใหญ่หรือโตก็ได้ 

              (in the house, in the supermarket, in the book, in the taxi)

              : การใช้กับยานพาหนะที่มีสภาพปิด (in the bus, in the train)

ON         : ใช้กับถนน (Road, Street, Avenue)

             : ใช้กับชั้นของตึก (on the 2nd floor, on the ground floor)

             : ใช้กับตำแหน่งพื้นผิว (on a table, on the coast)

             : ใช้กับยานพาหนะที่มีสภาพเปิดโล่ง ไม่ปกปิดกำบัง (on a motor-cycle)

 

การใช้บอกเวลา

AT           : ใช้กับช่วงของเวลา (at night)

                : ใช้กับจุดของเวลา (at 6 o’cloc)

                : ใช้กับเทศกาล (at New year)

                : ใช้กับสำนวนเฉพาะ (at the same time, )

IN             : ใช้กับชื่อเดือน (in May, in June)

                : ใช้กับปี (in 1999, in 2012, in the twentieth century)

                :  ใช้กับช่วงเวลาของวัน (in the morning, in the afternoon,

                in the evening)

                : ใช้กับฤดูกาล (in spring, in the fall of 70)

                : ใช้กับระยะเวลา (in the minutes, in two weeks)

ON            : ใช้กับชื่อวันในสัปดาห์ (on Monday, on Sunday)

                : ใช้กับวันที่ (on the 1st of May)

                : ใช้กับวันพิเศษ (on my birthday, on Christmas Tuesday)

 

การใช้อธิบายเกี่ยวกับคนหรือสิ่งของ

                IN           : ใช้กับการสวมเสื้อผ้า, เพชรพลอย

                              ( The woman in the red dress.)

 

ที่มา : www.smithclub.com

      : www.englishlanguageguide.com

      : www.montfort.ac.th/newweb/vichakam/viewDetail.php?sid=69