ประโยชน์ของเทคโนโลยีคือ

1.เพื่อให้คนทันต่อข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

2.เพื่อความเพลิดเพลิน

3.เพื่อสำหรับส่งสารทางเว็บไซต์ต่าง ๆ