หลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง” 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549

                ที่ประชุมเสนอร่างหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)มาบรรจุเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ร่างหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง”

               

เป้าหมาย  

                “เกิดความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ”

มาตรฐานหลักสูตร

                ช่วงชั้นที่ 1

                ประถมศึกษาปีที่ 1

(1)          ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

(2)          ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

(3)          รู้จักการออม

(4)          รู้จักการแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กับผู้อื่น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

(1)          ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและครอบครัว

(2)          รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

(3)          มีวินัยในการใช้จ่าย

(4)          รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กับผู้อื่น

(5)          ชื่นชมต่อการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(1)          ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและชุมชนใกล้ตัว

(2)          รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

(3)          วิเคราะห์รายรับ – รายจ่ายของตนเอง

(4)          รู้จักการแบ่งปันทรัพยากรที่มีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

(5)          รักและภูมิใจในความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

 

ช่วงชั้นที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

(1)       เข้าใจความหมายและนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน(ในครอบครัว)

(2)       เข้าใจสภาพรายรับ – รายจ่ายของตนเองและวางแผนการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(3)       สำรวจการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(4)       สำรวจ/ตระหนัก อนุรักษ์และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น

(5)       วิเคราะห์พระราชดำรัส/พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย และหิริโอตตัปปะและนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

(1)       เข้าใจความสำคัญของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน(ในครอบครัว และโรงเรียน)

(2)       นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

(3)       สำรวจ และวิเคราะห์อย่าง่ายในการนำทรัพยากรชุมชนมาใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

(4)       มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

(5)       วิเคราะห์พระราชดำรัส/พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงคุณธรรมด้านความเพียรและ ความซื่อสัตย์สุจริตและนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(1)       เข้าใจสภาพการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด้านต่างๆของชุมชน

(2)       สำรวจการรวมกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนที่ดำเนินการตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

(3)       รู้จักการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(4)       เข้าใจการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างรายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(5)       นำตัวอย่างพระราชดำรัส/พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงคุณธรรมด้านความสามัคคีและ การพึ่งตนเอง และนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมายหลักปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

(1)        สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(2)       นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(1)       เข้าใจแนวทางพัฒนาชุมชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(2)       มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

โรงเรียนวัดดอนหวาย ( นครรัฐประสาท )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

http://www.school.obec.go.th/watdonwai