จรรยาบรรณของพนักงานขาย

ความหมายของจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของพนักงานขาย  หมายถึง  พฤติกรรมต่างๆ ที่ประกอบอาชีพการขายกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้าง  รักษาชื่อเสียงเกรียติยศ  ของอาชีพตนเองไว้

คุณสมบัติที่จำเป็นของพนักงานขาย

  1. มีความกระตือรือร้น
  2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  3. มีวาทศิลป์ที่ดี
  4. มีความจริงใจ  ซื่อสัตย์  ต่อลูกค้า
  5. มีสุขภาพร่างกายที่ดี
  6. มีบุคลิกภาพที่ดี
  7. เป็นบุคคลที่ใฝ่หาความรู้
  8. มีความศัทธาในอาชีพการขาย
  9. มีความอดทน  อุตสาหะ  ขยันขันแข็งในการขาย

ประโยชน์ของจรรยาบรรณ

- ช่วยให้ยอดการขายเพิ่มขึ้น

- ช่วยแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบของผู้ผลิต

- ช่วยให้อาชีพพนักขายได้รับความเชื่อถือจากสังคม