-กฎข้อที่ 1 ของเมนเดล  

จากการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของต้นถั่วลันเตา เมนเดลได้ผลการทดลองและเสนอกฎข้อที่ 1 คือ กฎแห่งการแยกตัว (Law of Segregation) ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

“ลักษณะที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกจะถูกควบคุมโดย Gene ซึ่งอยู่กันเป็นคู่ๆบน Chromosome และจะแยกออกมาในสภาพเดี่ยวในเซลล์สืบพันธุ์ เมื่อเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่มารวมกัน Gene ก็จะกลับมาอยู่เป็นคู่เหมือนเดิม โดยครึ่งหนึ่งมาจากพ่อและอีกครึ่งหนึ่งมาจากแม่”

ยกตัวอย่างเช่น ถั่วลันเตาลักษณะเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นต่อเมล็ดสีเขียว ในการผสมตัวเองของต้นที่มีลักษณะเมล็ดสีเหลืองที่เป็น Heterozygous ทั้งคู่จงหาว่า Genotype ของลูกรุ่น F1 มีกี่แบบ อะไรบ้าง

วิธีทำ ให้ A แทนลักษณะสีของเมล็ด

                A = เมล็ดสีเหลือง

                a = เมล็ดสีเขียว

 

จะได้ว่าลูกรุ่น F1 มี Genotype 3 แบบ คือ AA Aa aa

จากตัวอย่างข้างต้นสามารถนำกฎข้อที่ 1 ของเมนเดลมาอธิบายได้ดังนี้

คือ Gene จะอยู่กันเป็นคู่ๆ เช่น AA Aa และ aa โดยจะแยกเมื่อมีการสร้าง gamete และจะกลับมาอยู่เป็นคู่ๆอีกครั้งเมื่อ gamete ของรุ่น P มารวมกัน