3)  เพิ่มบันทึกที่ 3  คำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้  หน่วยที่ 1  ห้นักเรียนตอบคำถามลงในบันทึกที่ 3  หรือสมุดบันทึกวิชาคอมพิวเตอร์  โดยศึกษาจากเนื้อหาประกอบการเรียนหน่วยที่  1  ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว

          ข้อ 1  ถ้าพูดถึง "บ้าน"  นักเรียนนึกถึงภาพอะไร ?  และบ้านมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไร ?

      ถ้าพูดถึงบ้าน ภาพที่คิดถึงภาพแรกคือ ครอบครัว เพราะ บ้านเป็นสถานที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัว นึกถึงภาพความอบอุ่น และความสุข เพราะ บ้านเป็นสถานที่ที่เราสามารถอยู่ได้อย่างสบายใจแทบทุกเวลา เมื่อเราเหนื่อย เราอยากพักผ่อน เราก็จะกลับมาพักผ่อนที่บ้าน เมื่อเราหิว เราก็กลับมาทานข้าวที่บ้าน เมื่อเราเหงา เราก็กลับมาหาคนในครอบครัวของเราซึ่ง เรียกได้ว่า "บ้าน" เป็นสถานที่ที่เรานึกถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆก็ตาม

ความสำคัญของบ้าน

 บ้านเป็นสถานที่ที่ทำให้เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถาบันครอบครัวมากที่สุด ก่อให้เกิดความ  อบอุ่นในครอบครัว และความสุขของบุคคล หรือสมาชิกในครอบครัว เรียกได้ว่า บ้านเป็นสิ่งหนึ่ง ที่ทำให้ครอบครัวเกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนั่นเอง

บ้านเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะ ทุกคนต้องอาศัยบ้านในการหลับนอน หรืออาบน้ำ ทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าเราจะพบกับสิ่งดีร้ายเพียงใด ในที่สุดเราก็ต้องกลับมาที่บ้านของเราอยู่ดี

บ้านยังสะท้อนบุคลิก ลักษณะนิสัยของเจ้าของบ้านด้วยว่าเป็นเช่นไร เช่น หากบ้านสะอาดเรียบร้อย ก็แสดงว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้มีนิสัยรักสะอาด แต่หากบ้านสกปรกก็แสดงว่าเจ้าของบ้านมีนิสัยไม่รักความสะอาด

 

          ข้อ 2  จงบอกความหมายและความสำคัญของครอบครัว ?

ครอบครัว คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม ประกอบด้วยคนตั้งแต่ 2คนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ดูแล ซึ่งอาจเป็นบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความสงบสุข ความรัก ความเมตตากรุณา ความอบอุ่น ความเข้าใจซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยกัน

ความสำคัญของครอบครัว

     ครอบครัวถือเป็นสถาบันขั้นพื้นฐานของสังคม ดังนั้น การที่บุคคลจะเป็นคนดีหรือไม่ในสังคมก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวเป็นสำคัญ ว่าบุคคลเหล่านั้นได้รับการอบรม เลี้ยงดูมาอย่างไร ถ้าครอบครัวเลี้ยงดูถูกวิธี ปลูกฝังให้เป็นคนดี คนผู้นั้นก็จะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่เป็นภาระของสังคม แต่หากคนผู้ใดอยู่ในครอบครัวที่มีการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ดี เมื่อเข้าสู่สังคม ก็จะปรับตัวได้ยาก บางคนก็เข้าร่วมสังคมกับคนอื่นไม่ได้ หรืออาจประพฤติไม่ดี ก่อให้เกิดเป็นภาระของสังคมอีกด้วย

       ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา เพราะไม่ว่าเราจะพบเจอกับปัญหา เรื่องดีร้ายเพียงใด ก็จะมีเพียงครอบครัวเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือเราได้ทุกเมื่อ คอยเป็นกำลังใจเมื่อเราท้อถอย พบเจอปัญหา คอยช่วยเหลือเมื่อเราต้องการ คอยอยู่เคียงข้าง

 

          ข้อ 3  จงเปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบของบ้านในเมืองและบ้านในชนบท ?

บ้านในเมือง

บ้านในชนบท

 มีรั้วกั้น ถ้ามีสนามหญ้า

 ไม่มีรั้วกั้น

ส่วนมากมักมีหลายชั้น

ส่วนมากมีมักมีชั้นเดียว

 อยู่กันเป็นชุมชนแออัด

อยู่กระจายกัน 

 บ้านมักติดพื้นดิน หรือ สนามหญ้า

บ้านมักยกใต้ถุนสูงขึ้นจากพื้นดิน 

 ส่วนมากจะทำจากคอนกรีต หรือ เหล็ก

ส่วนมากจะทำจากไม้ 

 มีหน้าต่างที่ทำจากกระจก มักปิดเอาไว้

มีหน้าต่างทำจากไม้ มักเปิดไว้ 

รูปแบบบ้านมักเป็นแบบตะวันตก

มักเป็นแบบบ้านทรงไทย

                        

          ข้อ 4  จงเปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบความเป็นอยู่ของครอบครัวไทยและครอบครัวประเทศตะวันตก ?

ครอบครัวไทย

ครอบครัวตะวันตก

อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่

อยู่กันเป็นครอบครัวเล็ก

บิดา มารดา มีอำนาจเหนือเด็ก
ทำให้เด็กขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก

บิดา มารดา เลี้ยงดูเด็กแบบประชาธิปไตย
เด็กมีความกล้าแสดงออก

ฐานะความเป็นอยู่เหลื่อมล้ำกัน

ฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างทัดเทียมกัน

การทำกิจกรรมแยกกันระหว่างเด็กชาย หญิง

เด็กชาย และหญิงมีเสรีภาพพอๆกัน

ไม่นิยมให้เด็กวัยรุ่นออกงานอิสระ

เด็กวัยรุ่นมีอิสระ เสรีภาพ ในการออกสังคม

เคารพ นับถือ เชื่อฟังผู้ใหญ่

มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออก

แสดงความเคารพด้วยการไหว้

แสดงความเคารพโดยการจับมือ

          

  ข้อ 5  ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว  นักเรียนจะสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสามารถทำได้ดังนี้

เริ่มจากตัวบุคคลก่อน คือ เราต้องมีความประพฤติที่ดี และเหมาะสมต่อบุคคลในครอบครัว เช่น รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พูดจากันด้วยความสุภาพ รู้จักเคารพสิทธิของกันและกัน แบ่งปัน มีน้ำใจต่อกัน รู้จักแสดงความรัก และความเป็นห่วงเป็นใยต่อกัน

ชักชวนคนในครอบครัวให้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเสมอ เช่น การเล่นกีฬาด้วยกัน การทำงานบ้านพร้อมๆกัน การรับประทานอาหารด้วยกันบ่อยๆ ทั้งในบ้านและนอกบ้าน การดูหนังด้วยกัน เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างเพื่ออยู่ด้วยกันมากๆ จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดต่อกัน

 ไม่ควรมีความลับกับคนในครอบครัว ไม่ควรพูดโกหก ควรไว้ใจซึ่งกันและกัน เมื่อต่างฝ่ายต่างไว้ใจกัน เมื่อมีปัญหาสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็ยังอุ่นใจได้ว่าอย่างน้อยก็มีครอบครัวที่จะคอยเข้าใจเสมอ มีการช่วยกันแก้ปัญหา ปรึกษาปัญหาต่อกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัว

          ข้อ 6  โลกปัจจุบันเป็นโลกของสังคมประชาธิปไตย  นักเรียนคิดว่าครอบครัวควรทำหน้าที่อย่างไร ?

หน้าที่ของครอบครัว

   อบรมดูแลสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมในภายภาคหน้า และไม่เป็นภาระต่อสังคม

  ให้การศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีปัญญาที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ นอกจากนั้นการที่สมาชิกในครอบครัวได้รับการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ก็เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และโรงเรียนยังช่วยสอนให้เรารู้จักสิ่งต่างๆมากขึ้น เช่น ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย จากกฎระเบียบของโรงเรียน หรือการรู้จักหน้าที่ของตน เช่น ในบทเรียนเรียนเรื่องการไปเลือกตั้ง ก็จะเป็นการปลูกฝังต่อนักเรียนว่า เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งได้ต้องไปเลือกตั้ง ห้ามซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เป็นต้น

   สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆภายในสังคมในอนาคต

    ข้อ 7  "งานส่วนตัว"  หมายถึงงานอะไรบ้าง ?  จงเขียนงานส่วนตัวที่นักเรียนทำด้วย "ตนเอง"  ตั้งแต่ตื่นนอน ?

งานส่วนตัว หมายถึง งานที่ต้องทำด้วยตนเอง ไม่ควรให้ผู้อื่นมาช่วยทำให้ มักเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะ และชีวิตประจำวันของตนเอง

งานส่วนตัวตั้งแต่ตื่นนอนได้แก่ เก็บผ้าปูที่นอน อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว ทานอาหาร จัดกระเป๋านักเรียนตามตารางเรียน ทำการบ้าน ซักชุดชั้นใน

          ข้อ 8  "งานส่วนรวม"  หมายถึงอะไร ?  นักเรียนสามารถทำงานส่วนรวมอะไรได้บ้าง ?

งานส่วนรวม หมายถึง งานที่ทำเพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่

 งานที่สามารถทำได้ ได้แก่ ล้างจาน กวาดบ้าน ถูบ้าน ซักผ้า ตากผ้า ทำกับข้าว เตรียมจัดโต๊ะอาหารก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร เช็ดหรือทำความสะอาดประตู หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอี้ จัดเก็บสิ่งของต่างๆให้เป็นที่และมีระเบียบเรียบร้อย

  

 ข้อ 9  กระบวนการจัดการและการทำงานบ้าน  มีอะไรบ้าง ?

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานและเวลา
         -
วิเคราะห์ว่างานที่ต้องทำมีอะไรบ้าง
         -
ศึกษาความสามารถของสมาชิก
         - ศึกษาเวลาในการทำงานของสมาชิก

2. วางแผนการทำงาน กำหนดมอบหมายแบ่งงานกัน ทำให้เป็นไปตามความสามารถ โดยจัดทำเป็นตารางทำงาน เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
3. ลงมือปฏิบัติตามแผน สมาชิกควรปฏิติงานอย่างซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ทำให้งานสำเร็จได้ผลเป็นที่พอใจ
4. การประเมินงานและปรับปรุงงาน ช่วยกันตรวจสอบการทำงานของแต่ละบุคคล

          ข้อ 10  ยกตัวอย่างขั้นตอนการทำงานใดงานหนึ่งมาพอสังเขป ?

การรีดผ้า

พรมน้ำผ้าที่จะรีด ตามลักษณะของเส้นใยที่ต้องการความชื้นมากหรือน้อย จัดวางอุปกรณ์ในการรีดผ้า

ปรับอุณหภูมิของเตารีด ให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าตามตัวเลขหรือตัวหนังสือที่กำหนดไว้ที่เตาความร้อน ทดลองความร้อนด้วยการรีดที่ด้านใน เช่น รีดสาบเสื้อก่อนรีดบนตัวเสื้อ

ใช้วิธีรีดที่ถูกต้องตามส่วนต่างๆ ของเสื้อ เช่น รีดบริเวณแผ่นหลัง รีดกดที่สันหลังกางเกงเส้นโค้ง ตะเข็บของเสื้อหรือกางเกง

ผ้าที่ทอจากเส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยผสม ควรรีดแต่น้อย เฉพาะตะเข็บหรือส่วนที่ยับ เช่น กลางหลังบริเวณตะโพก

ควรรีดตามความยาวของเส้นใย เพราะถ้ารีดตามขวาง ผ้าจะยืดเสียรูปทรงของเสื้อผ้า

ปิดสวิตช์เมื่อรีดเสร็จและถอดปลั๊ก นอกจากนี้ในช่วงที่ความร้อนของเตายังมีอยู่ อาจรีดปลอกหมอน หรือผ้าเช็ดหน้าได้อีก

สพฐ.  ม. 5.5.3  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด  เขียน  หรือนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
          ม. 5.5.5  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
          ม. 6.6.3  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ได้  ทั้งในและนอกสถานศึกษา