ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว

 บ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต เพื่ออยู่อาศัย พักผ่อน นอนหลับ ให้ความปลอดภัย เป็นที่ส่วนตัวสำหรับสมาชิกทุกคนในทุกคน

1. ครอบครัว

คือ เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัว บิดา มารดา หรือญาติผู้ใหญ่

 ทรัพยากรครอบครัว คือ สิ่งที่นำไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในตัวบุคคลหรือว่าทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ ครอบครัวควรรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างมีระบบและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

1.1 ลักษณะและรูปแบบความเป็นอยู่ของครอบครัวไทย

 • อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่

 • บิดา มารดา เป็นผู้ปกครอง มีอำนาจเหนือเด็ก

 • ฐานะความเป็นอยู่ยังเหลื่อมล้ำกันอยู่ มีระดับสูง กลาง ต่ำ

 • การทำกิจกรรมระหว่างชายหญิงยังแยกกันอยู่

 • ไม่นิยมให้เด็กวัยรุ่นออกงานอย่างอิสระ

 • การอบรมเน้นเรื่องการให้ความเรคารพ นับถือผู้ใหญ่

 • การแสดงความเคารพด้วยการไหว้เป็นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

 

1.2 ลักษณะและรูปแบบความเป็นอยู่ของครอบครัวประเทศตะวันตก

 • อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเล็ก

 • บิดา มารดา จะเลี้ยงดูเป็นแบบประชาธิปไตย

 • ฐานะความเป็นอยู่ทัดเทียมกัน มีต่างกันเพียงเล็กน้อย

 • การทำกิจกรรม ไม่มีการแบ่งแยกเด็กชายและเด็กหญิง

 • เด็กวัยรุ่นมีอิสระและเสรีภาพในการออกสังคม

 • มีเสรีภาพในการแสดงความคิด

 • ใช้วิธีการจับมือกันเป็นการแสดงความเคารพ 

1.3 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  ความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากสมาฃิกในครอบครัวทุกคนปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก การเสียสละ อภัยให้แก่กัน ให้ความร่วมมือในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นซึ่งมีแนวทางดังนี้

 • สมาชิกทุกคนึควรปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทที่ตนเองรับผิดชอบ

 • สมาชิกทุกคนควรช่วยกันสน้างโอกาสหาเวลามาพบปะ สนทนาพูดคุยกัน

 • สมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ของครอบครัว

 • สมาชิกทุกคนต้องรู้จักการรักตนเองมากพอๆกับการรักผู้อื่น

 • ควรมีการประชุมปรึกษาตกลงแบ่งงานให้เมาะสมกับวันและความสามารถ

 • สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุน้อยควรให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโส

 • สมาชิกทุกคนควรให้ความช่วยเหลือและมีน้ำใจต่อกัน

 • สมาชิกทุกคนควรปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นมิตรทั้งกาย วาจา ใจ

 • สมาชิกทุกคนควรแสดงความรักในโอกาสพิเศษต่างๆ 

1.4 บรรยากาศและความเป็นอยู่ของครอบครัว แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ

 • ครอบครัวแบบอัตาธิปไตย : ครอบครัวแบบนี้ลูกหลายมักขาดความสัมพันธืใกล้ชิดกับพ่อแม่ ขาดความรูสึกอบอุ่น เพราะการจะตัดสินใจอะไรๆต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ลูกหลานเพียงทำตามคำสั่ง

 • ครอบครัวแบบประชาธิปไตย : พ่อแม่มีความรักความเข้าใจกัน ช่วยกันรับผิดชอบดูแลลูกหลาน ให้มีเสรีภาพทางความคิดทุกคนจะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน

 • ครอบครัวแบบตามใจกัน : ครอบครัวแบบนี้จะไม่ค่อยดูแลใส่ใจลูกหลานเท่าที่ควร เพราะ พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน ซึ่งอาจเป็นผลทำให้ลูกหลานขาดความอบอุ่นและกลายเป็นเด็กมีปัญหา

1.5 บทบาทหน้าที่ของครอบครัว  ครอบครัวส่วนใหญ่จะประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตร ซึ่งจะมีหน้าที่ในการเลี้ยงดู ให้การศึกษา อบรมบ่มนิสัยลูกหลาน โดยภาพรวมครอบครัวมีหน่ฃ้าที่สำคัญ คือ การสร้างคนให้เป็นคนดีทั้งกาย วาจา และใจ ครอบครัวในปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมประชาธิปไตยควรทำหน้าที่ต่อไปนี้

 • ส่งเสริมความเจริญเติบโตของสมาชิกในครอบครัว

 •  ส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว

 • ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบและเสรีภาพส่วนบุคคล

 •  ส่งเสริมให้มีทักษะขั้นพื้นฐาน รู้จักการทำมาหากินของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

 •  ส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม รักตัวเองและรักผู้อื่น

 •  ส่งเสริมให้ลูกหลานมีสุขาพร่างกาย สุขภาพจิต และสติปัญญาที่ดี

2.  บ้าน

เมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามาคนไทยก็เริ่มนิยมสร้างบ้านแบบตะวันตกมากขึ้น โดยมีเครื่องปรับอากาศใช้ซึ่งแตกต่างจากบ้านแบบเดิมที่ข้างล่างเป็นพื้นซีเมนต์ และผนังเป็นอิฐบล็อก บ้านจะประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

 

ห้องนอน                                   ห้องครัว

  

 ห้องน้ำ                                   บริเวณบ้าน

 

 

3.  การงานในบ้าน

1.งานส่วนตัว  

 • งานด้านสุขภาพอนามัยของตน เช่น การทำความสะอาดร่างกาย การทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว การรับประทานอาหารที่ให้สารอาหาร การออกกำลังกาย
 • งานด้านการศึกษา
 • งานด้านความประพฤติ

 2.งานส่วนรวม     

 • งานครัว
 • งานซักรีดเสื้อผ้าและทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม
 • งานทำความสะอาด ตกแต่งบ้านเรือนและบริเวณบ้าน
 • งานทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในบ้าน
 • งานดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่
 • งานบริการอื่นๆ เช่น ดูแลน้องและหลาน ดูแลสมาชิกผู้เจ็บป่วย

 4.  การจัดการงานบ้าน

กระบวนการจัดการงานบ้านมี4ขั้นตอน คือ

1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานและเวลา

 • วิเคราะห์ว่ามีงานอะไรที่ต้องทำบ้าง
 • ศึกษาความสมารถความสนใจของสมาชิก
 • ศึกษาเวลาว่างเพื่อมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนได้

2. วางแผนการทำงาน

3. ลงมือปฏิบัติตามแผน

4. การประเมินพัฒนาและปรับปรุงงาน

 
สพฐ.
ม. 4.4.1  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบ องค์รวม
ม. 4.4.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี  และมีจินตนาการ