ธาตุ (elements)

 

 

    หมายถึง สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่ไม่สามารถแยกออกเป็นสารอื่นได้โดยทางเคมี  ปัจจุบันธาตุมี  110 กว่าธาตุ  

ธาตุแบ่งออกได้เป็น 3  สถานะ

1.  ของแข็ง ได้แก่  เงิน  เหล็ก  ทองแดง กำมะถัน เป็นต้น

2.  ของเหลว ได้แก่ โบรมีน  ปรอท เป็นต้น

3.  แก๊ส ได้แก่  ฮีเลียม โฮโดรเจน  ออกซิเจน คลอรีน

 

     สัญลักษณ์ของธาตุ ในชีวิตประจำวันของเราคงจะเคยพบเห็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่ง   ในแต่ละสัญลักษณ์นั้น ก็ล้วนสื่อความหมายให้ผู้คนเข้าใจตรงกัน นักเคมีก็ได้คิดค้นสัญลักษณ์    แทนชื่อธาตุ ขึ้นในพ.ศ.2346 คิดค้นโดย จอห์น ดอลตัน นักเคมีชาวอังกฤษ ซึ่งเขาได้ใช้รูป     ภาพเป็น   สัญลักษณ์แทนชื่อภาพ   

           ต่อมาสัญลักษณ์ของดอลตันเริ่มจะใช้ไม่สะดวกเพราะจำนวนธาตุที่ค้นพบมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ใช้ตัวอักษรแทนชื่อภาพ ซึ่งค้นพบโดย โจนส์ จาคอบ เบอร์ซีเลียส นักเคมีชาวสวีเดน ซึ่งเราก็ใช้สัญลักษณ์นี้กันอยู่ในปัจจุบัน การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุนั้นนักเคมีตกลงให้ใช้ตัวอักษรขึ้นต้นเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาละตินตัวพิมพ์ใหญ่เป็นสัญลักษณ์   ถ้าตัวอักษรตัวแรกซ้ำกันก็ให้ใช้ตัวถัดไปและเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก ดูตัวอย่างในตารางต่อไป

รายชื่อธาตุ

 สัญลักษณ์ของธาตุ

แคลเซียม    

Ca

โครเมียม

Cr

คลอรีน

Cl

โคบอลต์

Co

คาร์บอน

C

 ทองแดง

Cu

แบเรียม

Ba

บิสมัส

Bi

โบรอน

B

ออกซิเจน

O

ซิลิกอล

Si

เหล็ก

Fe

เงิน

Ag

ดีบุก

Sn

ทองคำ

Au

ตะกั่ว

Pb

ฟอสฟอรัส

P

ฮีเลียม

He

 จัดทำโดย

1. นาย ปรีชา ยอดยิ่ง

2.นาย วรุฒม์  เกตุแก้ว

3. น.ส. นฤมล พิมพาเรือ

4. น.ส. นวลปรางค์ นาคเส็ง

5.น.ส. ลักขนา  บางน้ำมิตร