วันนี้สอนนักศึกษาพยาบาลกลุ่ม9 เรื่องการวัดสัญญานชีพ ได้ทราบว่าแผนการสอนรายเนื้อหาที่คุณครูทำแจกเพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ได้ถูกเปิดเลย จึงเป็นโอกาสได้แนะนำวิธีการดูแผนการสอน และได้ฝากคำถามให้ไปศึกษา หาคำตอบเพื่อจะได้ทราบเหตุผล และเห็นคุณค่าของการสังเกตสัญญานชีพยิ่งขึ้น

  1. สัญญานชีพหมายถึงอะไร คนตายมีสัญญานชีพมั้ย
  2. การวัดค่าความดันโลหิต อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้จากสาเหตุใด และจะป้องกันอย่างไร
  3. ค่าอุณหภูมิกาย วัดต่างเวลากัน เช่น เวลาเช้า เวลาบ่าย  ค่าจะแตกต่างกันมั้ย
  4. ค่าการเต้นของชีพจร ในเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง ผู้ชาย ค่าแตกต่างกันหรือไม่

การหาคำตอบ ต้องอ่านหนังสือ ต้องทดลองนะคะ

อย่างไรก็ตามขอชื่นชมความตั้งใจของนักศึกษากลุ่มนี้มากๆ ทุกคนเพียรฝึกวัด และสังเกตการฝึกของตนจนเกิดความรู้หลายประการ เช่น การคลำชีพจรบริเวณข้อพับแขน(brachial artery)ต้องแอ่นแขนขึ้นเล็กน้อย การสังเกตพบแรงกระเพื่อมของลูกลอยสัมพันธ์กับค่าความดันที่วัดได้ นับว่าเก่งมาก

การสอนในห้องปฏิบัติการวันนี้ ได้มีการทบทวนหลักการโดยนักศึกษาเองก่อนฝึก การฝึกปฏิบัติจริงจากสื่อการสอนที่มีชีวิตคือตัวนักศึกษาเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงข้อค้นพบที่ได้จากการฝึกปฏิบัติทำให้นักศึกษาทุกคนสนุกสนาน สังเกตสีหน้า แววตา และความกระตือรือร้น บรรยากาศเช่นนี้เป็นแรงผลักดันให้ครูทุ่มเทสอนลูกศิษย์