ผลงานสิ่งประดิษฐ์แผนกช่างโยธา   ผลงานสื่อการสอน วิชาช่างก่อสร้าง รางวัลชนะเลิศภายในสถานศึกษา  ปี 2554  อ.วิชัย คุ้มมณี ที่ปรึกษา 

และผลงานสื่อการสอนโครงถังไม้ไอศกรีม ผลงานรางวัลชมเชยภายในสถานศึกษาปี 2554