ภาษาบาลีและพุทธภาษิต

    ภาษาบาลี

    หลักการอ่านภาษาบาลีมีดังนี้

    ๑. พยัญชนะตัวใด ไม่มีสระกำกับอยู่ ให้อ่านออกเสียงสระ อะ (ภาษาบาลีไม่มีสระ อะ) เช่น น = นะ

    ๒. พินธุ ( . )    ที่อยู่ใต้พยัญชนะใด พยัญชนะตัวนั้นจะเป็นตัวสะกดของตัวหน้า เช่น สนฺ = สัน

    ๓. นฤคหิต ( ํ ) ใช้แทนตัวสะกดแม่กง (ง) เช่น ต ํ = ตัง , ติ ํ = ติง   เช่น นตฺ ถิ สนฺติ ปรมํ สุขํ อ่านว่า นัตถิ สันติ ปะระมัง สุขัง.

 

    พุทธภาษิต                                                                                                           อ่านเป็นไทยว่า

 

    อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ. - ตนแล เป็นที่พึ่งของตน.            อ่านว่า    อัด-ตา-หิ-อัด-ตะ-โน-นา-โถ

    อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา.- ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน.          อ่านว่า.................................................................................................................................

    อตฺตนา โจทยตฺตานํ. - จงเตือนตนด้วยตนเอง.               อ่านว่า.................................................................................................................................

    กมฺมุนา วตฺตตี โลโก. - สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม.      อ่านว่า.................................................................................................................................

    อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย. - ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า.             อ่านว่า.................................................................................................................................

    กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย. - ความดี ทำนั่นแล ดีกว่า.               อ่านว่า.................................................................................................................................

    น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ.-ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย.                  อ่านว่า.................................................................................................................................

    วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณิ.-ควรเปล่งวาจางาม.                    อ่านว่า.................................................................................................................................

๒.ให้นักเรียนอธิบายความหมายภาษิตไทย และจำธรรมะใดมาปฏิบัติ

รักวัวให้ผูก  รักลูกให้ตี  IF YOU LOVE A COW, TIM IT UP; IF YOU LOVE YOUR CHILD, BEAT HIM  [SPARE THE ROD, SPOIL THE CHILD]

ความหมาย

........................................................................................................................................................................................................................................

ธรรมปฏิบัติ

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

มะกอกสามตระกล้าปาไม่ถูก   CAN'T HIT THE TARGET WITH THREE BUCKETS OF OLIVES  "SUPPERY AS AN EEL" [A GOOD LIAR]

ความหมาย

........................................................................................................................................................................................................................................

ธรรมปฏิบัติ

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

ขวานผ่าซาก  TO SPUT HARD WOOD WITH AN AXE [TO CALL A SPADE A SPADE]

ความหมาย

........................................................................................................................................................................................................................................

ธรรมปฏิบัติ

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

 

เห็นช้างขี้  ขี้ตามช้าง   SEE AELEPHANT SHIT AND YOU WANT TO SHIT UKE HIM   [ TRY TO IMITATE RICH PEOPLE]

ความหมาย

........................................................................................................................................................................................................................................

ธรรมปฏิบัติ

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

โครงสร้าง ชื่อคัมภีร์ และสาระสังเขปของพระอภิธรรมปิฎก

       พระอภิธรรมปิฎก คือประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรมที่ว่าด้วยปรมัตถธรรมหรือปรมัตถสัจ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพานรวมทั้งปุคคลบัญญัติซึ่งเป็นสมมติสัจ โดยประมวลเป็นหลักวิชาล้วน ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล เหตุการณ์และสถานที่ แบ่งเป็น 7 คัมภีร์ คือ

 

(1)...................................................................                  (2) ...................................................................

(3) ...................................................................                 (4) ...................................................................

(5) ...................................................................                 (6) ...................................................................

(7) ...................................................................

 โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมปิฎก สังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก ปัฏฐาน เนื้อหาสาระ

1. ธัมมสังคณี ว่าด้วยการ.....................................................................................................................................................................................

2. วิภังค์ ว่าด้วยการ ............................................................................................................................................................................................

3. ธาดตุกถา ว่าด้วยการ.......................................................................................................................................................................................

4. ปุคคลบัญญัติ ว่าด้วยการ.................................................................................................................................................................................

5. กถาวัตถุ ว่าด้วยการ.........................................................................................................................................................................................

 6. ยมก ว่าด้วยการ..............................................................................................................................................................................................

7. ปัฏฐาน ว่าด้วยการ .........................................................................................................................................................................................

 

ศัพท์ว่า อัตตา แปลว่า................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

ศัพท์ว่า อนัตตา แปลว่า ............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

การศึกษา  คือศึกษาพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎกให้เข้าใจอย่างน้อยต้องเข้าใจว่า  พระพุทธศาสนาสอนอะไร  หลักคำสอนที่เป็นแก่นหรือสาระสำคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไรบ้าง  วิธีที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งจะต้องปฏิบัติขั้นต้อนแห่ง หลักพหูสูต  ทั้ง ๕ คือ

1.............................................คือ.....................................................................................................................................................................................

2.............................................คือ....................................................................................................................................................................................

3.............................................คือ....................................................................................................................................................................................

4.............................................คือ.....................................................................................................................................................................................

5.............................................คือ.....................................................................................................................................................................................

 

ให้นักเรียนอธิบายพุทธศาสนสุภาสิต ที่ ว่า ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ  ผู้ประพฤติธรรม  ย่อมอยู่เป็นสุข

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................