Conjunction คำสันธาน

 คำสันธานคือ คำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคเข้าด้วยกัน

1. Coordinate Conjunction      คำสันธานเชื่อมข้อความเสมอกัน

Coordinate Conjunction คือ คำสันธานที่ใช้เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกันในลักษณะเสมอกัน คือถ้าแยกแต่ละข้อความออกจากกันยังมีความหมายเป็นที่เข้าใจได้

แบบคล้อยตาม

 คำสันธาน

 ตัวอย่าง

 
 
 

 And และ

 

He is tall and handsome

เขาทั้งสูงและรูปหล่อ 

 
 
 

 And also และยังอีกด้วย

 

 Jim is tired and also hungry

จิมทั้งเหนื่อยและหิว

 
 
 

 And…too และด้วย

 

 Ladda was beautiful and wise too

ลัดดาทั้งสวยและเก่งด้วย

 
 
 

 As well as และ

 

 Dang as well as Somsak are the leaders

แดงและสมศักดิ์เป็นผู้นำ

 
 
 

And…also และยังอีกด้วย 

 

 I am tired and sleepy also

ฉันทั้งเหนื่อยและง่วงนอนอีกด้วย

 
 
 

 Both…and ทั้งและ

 

 Suriya likes to eat both rice and bread

สุริยะชอบกินทั้งข้าวและขนมปัง

 
 
 

 Not only…but also ไม่เพียงแต่ แต่ยังอีกด้วย

 

 

 

 Jane can speak not only English but also Japanese.

เจนไม่เพียงแต่พูดภาษาอังกฤษได้ แต่ยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วย

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบขัดแย้งกัน

คำสันธาน                              ตัวอย่าง

 But แต่

 

 

Aran likes football but his wife likes tennis.

อรัญชอบฟุตบอลแต่ภรรยาเขาชอบเทนนิส 

 

 
 
 
 
 

Yet แม้กระนั้น 

 

 

He never worked hard yet he gained all prize.

เขาไม่เคยทำงานหนัก แม้กระนั้นเขาก็ได้รางวัล 

 

 
 
 
 
 

 While ในขณะที่

 

 

You like Pepsi while I like coke

คุณชอบดื่มเป๊ปซี่ในขณะที่ฉันชอบดื่มโค้ก

 

 

 
 
 
 
 

 Still แต่กระนั้น

 

 

The pain was bad, still she didn’t complain.

บาดเจ็บหนักมาก แต่กระนั้นเธอก็ไม่เคยบ่น 

 

 
 
 
 
 

 Whereas ในขณะนี้

 

 

 I like Pepsi, whereas the others hate it.

ฉันชอบดื่มเป๊ปซี่ ในขณะที่คนอื่นๆเกลียด

 

 

 
 
 
 
 

 Nevertheless แม้กระนั้น

 

 

Suda had no income; nevertheless she went on working.

สุดาไม่มีรายได้ แม้กระนั้นเธอก็ยังคงทำงานต่อไป 

 

 
 
 
 
 

แบบให้เลือก

Or                   หรือ

Or else        มิฉะนั้น

Either…or  ไม่…ก็

Neither…. Nor     ไม่ทั้ง…และ

คำสันธาน                              ตัวอย่าง

 Or

 

 

 Would you like tea or coffee?

       คุณจะรับชาหรือกาแฟ

 

 
 
 
 
 

 Or else

 

 

The man must breathe, or else he will die.

       คนเราต้องหายใจ มิฉะนั้นจะต้องตาย 

 

 
 
 
 
 

 Either… or

 

 

You can take either this book or that one.

คุณจะเอาหนังสือเล่มนี้หรือเล่มนั้นก้ได้ 

 

 
 
 
 
 

 Neither….nor

 

 

I like neither Ladda nor Lalita.

ฉันไม่ชอบทั้งลัดดาและลลิตา 

 

 
 
 
 
 

แบบเป็นเหตุผล

So                         ดังนั้น

For                       เพราะว่า

Therefore              ดังนั้น

Accordingly                   ดังนั้น

 

คำสันธาน                            ตัวอย่าง

So

 

 

 You look tired so you should stop working

คุณดูเหนื่อย ดังนั้นคุณควรจะหยุดการทำงาน

 

 
 
 
 
 

For

 

 

She is very sad, for she has no money

เธอดูเศร้ามาก เพราะว่าเธอไม่มีเงิน

 

 

 
 
 
 
 

Therefore

 

 

He had a toothache, therefore he didn’t go to work.

เขาปวดฟัน ดังนั้นเขาจึงไม่ไปทำงาน

 

 
 
 
 
 

Accordingly

 

 

I was sick, accordingly I didn’t go to school.

ฉันป่วย ดังนั้นฉันจึงไม่ไปโรงเรียน

 

 
 
 
 
 

Subordinate Conjunction

 Subordinate conjunction คือ สันธานที่ใช้เชื่อม 2 ประโยคที่มีความสำคัญไม่เท่ากัน ประโยคที่อยู่หลังคำสันธานชนิดนี้จะเป็นประโยครอง ไม่สามารถแยกไปอยู่ตามลำพังได้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

  1. สันธานแสดงสถานที่
  2. สันธานแสดงเวลา
  3. สันธานแสดงเหตุผล
  4. สันธานแสดงวัตถุประสงค์

 สันธานแสดงสถานที่

ได้แก่ Where ที่ซึ่ง, wherever ที่ใดก็ตาม

คำสันธาน                             ตัวอย่าง

Where 

 

He will go to the school where his son learns.

 เขาจะไปโรงเรียนที่ลูกชายของเขาเรียนอยู่

 

 
 
 
 
 

 Wherever

 

Araya will live wherever he lives

อารยะจะอยู่ที่ใดก็ตามที่เขาอยู่ 

 

 

 
 
 
 
 

สันธานแสดงเวลา

สันธาน                           ตัวอย่าง

After  หลัง

 

 

 She slept after you have left her home.

เธอนอนหลับหลังจากคุณออกจากบ้านของเธอ

 

 
 
 
 

 Before  ก่อน

 

Poke finished homework before you saw him.

พกทำงานบ้านเสร็จก่อนที่คุณจะพบกับเขา

 

 
 
 
 

 During  ระหว่าง

 

Vicha is sleeping during you are swimming.

วิชากำลังนอนหลับในระหว่างคุณกำลังว่ายน้ำ

 

 
 
 
 

 Until  จนกระทั่ง

 

He would be there until she gets home.

เขาจะอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเธอมาถึงบ้าน

 

 
 
 
 

 When  เมื่อ

 

I was swimming when he was shot.

ฉันกำลังว่ายน้ำอยู่เมื่อเขาถูกยิง

 

 
 
 
 

 Whenever เมื่อใดก็ตาม

 

She will cry whenever you leave her.

หล่อนจะร้องไห้เมื่อใดก็ตามที่คุณทิ้งเธอ 

 

 
 
 
 

 As long as ตราบเท่าที่

 

I will love you as long as you love me.

ฉันจะรักคุณตราบเท่าที่คุณรักฉัน

 

 
 
 
 

 Since  ตั้งแต่

 

Somsri was sick since she has stayed here.

สมศรีป่วยตั้งแต่เธอมาพักอาศัยอยู่ที่นี่

 

 
 
 
 

คำสันธานแสดงเหตุผล

คำสันธาน                     ตัวอย่าง

 Because  เพราะว่า

 

He had a stroke because he didn’t relax.

เขาเป็นลมเพราะว่าเขาไม่ได้พักผ่อน

 

 
 
 
 

Since เนื่องจาก

 

She was sick since she has worked too hard.

เธอป่วยเนื่องจากทำงานหนักเกินไป

 

 
 
 
 

 Though ถึงแม้ว่า

 

I won’t love her though she is beautiful.

ผมจะไม่รักเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะสวย

 

 
 
 
 

 

Although  ถึงแม้ว่า

 

Ladda won’t help although he requests her.

ลัดดาจะไม่ช่วยถึงแม้ว่าเขาจะขอร้อง

 

 
 
 
 

 Why เพราะเหตุใด

 

I don’t know why she hates me.

ผมไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเธอจึงเกลียดผม

 

 
 
 
 

 How  อย่างไร

 

She knows how he loves her.

เธอรู้ว่าเขารักเธออย่างไร

 

 
 
 
 

If ถ้า หรือ หาก 

 

Dang won’t praise her if he knows the truth.

แดงจะไม่ยกย่องเธออีกต่อไปถ้าเขารู้ความจริง

 

 
 
 
 

 Whether หรือไม่

 

He doesn’t know whether she will come.

เขาไม่รู้ว่าเธอจะมาหรือไม่

 

 
 
 
 

คำสันธานแสดงวัตถุประสงค์

คำสันธาน                       ตัวอย่าง

 That  เพื่อว่า

 

He works hard that she would love him.

เขาทำงานหนักเพื่อว่าเธอจะรักเขา

 

 
 
 
 

 So that เพื่อที่ว่า

 

I tried hard so that I will past the exam.

ฉันเรียนหนักเพื่อว่าผมจะสอบผ่าน

 

 
 
 
 

 In order that  เพื่อที่ว่า

 

She came here in order that she might see me.

เธอมาที่นี่เพื่อที่ว่าเธอจะได้พบกับผม 

 

 
 
 
 

 As  ตามที่

 

 

 He will do as she has told him.

เขาจะทำตามที่เธอบอกเขา

 

 

 
 
 
 

 As if  ราวกับว่า

 

He acted as if he were the Prime Minister.

เขาแสดงราวกับว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

 Lest  ด้วยเกรงว่า

 

Dang took care of June lest she would suicide.

แดงดูแลจุนด้วยเกรงว่าเธอจะฆ่าตัวตาย