การวิเคราะห์และออกแบบการใช้สื่อตามหลักของ Assure

Assure

การวิเคราะห์และออกแบการใช้สื่อตามหลัก ASSURE กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รายวิชาสารเคมีในชีวิตประจำวัน

ลักษณะทั่วไป

วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้นจำนวน 65 คน โดยคิดเฉลี่ยจำนวนนักเรียนจะมี 30 คนต่อชั้นเรียนอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 13 - 14 ปี ระดับความรู้พื้นฐานอยู่ใกเกณฑ์ปานกลาง โดยส่วนมากผู้ปกครองมีอาชีพ รับจ้าง และ กรรมกร ฐานะทางครอบครัวอยู่ในระดับยากจน – ปานกลาง และความสนใจพิเศษจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี และความอยากรู้อยากเห็นของวัยรุ่น

ลักษณะเฉพาะ 

  1. นักรียนส่วนมากขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนักเรียนไม่สนใจเรียน และอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอ
  2. นักเรียนส่วนมากจะเป็นเด็กมีปัญหาเพราะผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล
  3. นักเรียนไม่ให้ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์

 กำหนดวัตถุประสงค์

1. สามารถอธิบายองค์ประกอบและคุณสมบัติของสารเคมีที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้

2. สามารถอธิบายปฏิกิริยาทางเคมีของสารเคมีที่พบเห็นได้

3. สามารถอธิบายคุณสมบัติของโพลิเมอร์ได้

4. สามารถอธิบายปฏิกิริยากรด-เบสได้

5. สามารถอธิบายการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยได้

การเลือกดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม่

การพิจารณาเลือกสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่แล้ว

Write Board

Projector

เครื่องขยายเสียง

ชิ้นงานจำลอง

หนังสือเรียน

 

 การปรับปรุงสื่อที่มีอยู่แล้ว

ชิ้นงานจำลอง(Model)

ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุง

สร้างชิ้นงานจำลองให้มีความสมบูรณ์ตรงตามมาตรฐานของชิ้นงานจริงในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

ชิ้นงานจำลองจะต้องสามารถถอดประกอบชิ้นส่วนได้ทุกส่นเพื่องานต่อการนำเสนอในการสอน

มีแบบของชิ้นงาน (Drawing) ของชิ้นงานจำลองเพื่อให้นักเรียนศึกษาข้อมูลชิ้นงานจากเอกสารได้

มีการผ่าชิ้นงานเพื่อสาธิตระบบการทำงานภายในชิ้นงาน

ชิ้นงานต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย

การใช้สื่อ

ขั้นตอนการใช้สื่อการเรียนการสอน มีขั้นตอนที่สำคัญอยู่ 4 ขั้นตอน คือ

1. ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในสื่อ / ทดลองใช้

ก่อนนำสื่อการเรียนการสอนใดมาใช้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบเนื้อหาว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และทดลองใช้ดูว่ามีปัญหาหรือไม่ ถ้ามีจะได้แก้ไขปรับปรุงได้ทัน

2. เตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม / จัดเตรียมสถานที่

การที่จะใช้สื่อการเรียนการสอนจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก

แสง การระบายอากาศ และอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้สื่อการสอนแต่ละชนิด

3. เตรียมความพร้อมผู้เรียน

ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการใช้สื่อการเรียนการสอนได้ดีนั้น จะต้องมีการเตรียม

ผู้เรียนให้พร้อมที่จะเรียนเรื่องนั้น ๆ โดย การแนะนำสิ่งที่จะนำเสนอ อาจจะเป็นเรื่องย่อ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น การเร้าความสนใจ หรือเน้นจุดที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการฟังหรือดูสิ่งที่ผู้สอนนำเสนออันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีได้

4. ขั้นตอนการนำเสนอ / การควบคุมชั้นเรียน

ผู้สอนที่ทำหน้าที่ผู้เสนอสื่อการเรียนการสอนนั้น ในการนำเสนอควรปฏิบัติดังนี้

4.1 ต้องทำตัวเป็นตัวกลางที่จะทำให้การนำเสนอครั้งนั้นประสบความสำเร็จ โดยการทำตัวให้เป็นธรรมชาติ หลีกเลี่ยงท่าทางที่ไม่เหมาะสมที่ติดเป็นนิสัย เช่น หักนิ้ว บิดข้อมือ กดปากกา พูดเสียง เอ้อ………อ้า…… เพราะจะทำให้ผู้เรียนสนใจ ท่าทางเหล่านี้แทน

4.2 ท่าทางการยืน ต้องยืนหันหน้าให้ผู้เรียน ถ้ายืนเฉียงก็ต้องหันหน้าหาผู้เรียนไม่ควรหัน ข้างหรือหันหลังให้ผู้เรียน

4.3 ขณะที่บรรยายนำเสนอสื่อการเรียนการสอนต้องสอดแทรกอารมณ์ขันบ้าง

4.4 ประเมินความสนใจของผู้เรียน โดยใช้การกวาดสายตามองผู้เรียนให้ทั่วทั้งชั้นซึ่งเป็นการแสดงความสนใจผู้เรียน และวิเคราะห์สีหน้า ท่าทางของผู้เรียนไปพร้อมกัน

4.5 อย่าใช้เวลาเตรียมสื่อนานเกินไปจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย

4.6 นำเสนอให้ถูกวิธีตามที่ได้มีการทดลองใช้มาก่อนแล้ว

การกำหนดการตอบสนองของผู้เรียน

การใช้สื่อในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนให้มากที่สุด โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ ตอบสนองโดยเปิดเผยโดยการพูดหรือเขียน และการตอบสนองภายในตัวผู้เรียนโดยการท่องจำหรือคิดในใจ เมื่อผู้เรียนมีการตอบสนองผู้สอนควรให้การเสริมแรงทันที เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าตนมีความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยการให้ทำแบบฝึกหัด การตอบคำถาม การอภิปราย หรือการใช้บทเรียนแบบโปรแกรม

การประเมิณการใช้สื่อ

หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนั้นจำเป็นต้องมีการประเมินกระบวนการ  การเรียนการสอนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้สอนว่าสื่อที่นำไปใช้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

1.   การประเมินผลการเรียนการสอน

1.1   นักเรียนมีส่วนร่วมหรืปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนมากน้อยเพียงใด

1.2   นักเรียนให้ความสนใจเนื้อหาและใส่ใจบทเรียนหรือไม่

1.3   ในชั้นเรียนมีการเตรียมบรรยากาศที่เหมาะสมหรือไม่

1.4   การลำดับเนื้อหาที่นำมาสอนเป็นไปตามลำดับขั้นตอนหรือไม่

2.   การประเมินสื่อและวิธีการเรียนการสอน

2.1   ผู้สอนสามารถใช้สื่อได้อย่างเติมประสิทธิภาพสื่อหรือไม่

2.2   สื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นหรือไม่

2.3   สื่อมีความชัดเจนเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนหรือไม่

2.4   สื่อที่ใช้สามารถใช้ได้ควบคุมเนื้อหาและวิธีการสอนของผู้สอนหรือไม่

3.   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

3.1   ให้ทำการทดสอบผู้เรียนก่อนทำการเรียนการสอนโดยใชสื่อชนิดต่างๆ

3.2   สังเกตจากการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผูเรียน เช่นการถาม ตอบ ระหว่างการเรียนการสอน

3.3   ให้ชิ้นงานหรือแบบฝึกหัดเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนและทำการทดสอบเพื่อนำผลมาประเมินสื่อ