ความสำคัญของสารสนเทศ

 

1. ความสำคัญของสารสนเทศต่อบุคคล

           1.1 เราสามารถต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมที่เราไม่รู้จักและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต และเราสามารถนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทำให้มีปัจจัยในการใช้ชีวิตอันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย

           1.2 เราสามารถต่อสู้กับความไม่รู้ของตนเอง ในเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ สารสนเทศ ช่วยให้มนุษย์เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา เช่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เรื่องร่างกาย และจิตใจของเรา เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของเพื่อนมนุษย์ ทำให้เราสามารถปรับตัว และสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนมนุษย์ ที่อยู่ร่วมกับเราได้และยารักษาโรค

           1.3 เราสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่รู้จักใช้สารสนเทศในการตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างรอบคอบ เพราะการที่เราได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          1.4 ทำให้เราเกิดความเจริญทางจิตใจ มีสติ รู้จักควบคุมอารมณ์ได้ รู้จักสร้างสรรค์ศิลปะ ให้เกิดความสวยงาม มีความเพลิดเพลินในการศึกษา ทางศาสนา ก่อให้เกิดความสงบ เยือกเย็น และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

2. ความสำคัญของสารสนเทศต่อสังคม

           2.1 ทำให้เราเกิดการศึกษา ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาสังคม สังคมใดที่คนในสังคมได้รับการศึกษา รู้หนังสือ และเราสามารถเข้าถึงสารสนเทศ สังคมที่เราอยู่จะสามารถพัฒนาอย่างรวดเร็ว

          2.2 รักษาไว้และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม สารสนเทศจะช่วยอนุรักษ์พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ ให้แก่คนรุ่นใหม่  เราสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจ ในวัฒนธรรมของคนที่อยู่ต่างสังคมได้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และมีความเข้าใจระหว่างกัน ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

          2.3 ทำให้เราเสริมสร้างความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ การพาณิชย์ และความรู้อื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานจำเป็นต่อการพัฒนาสังคม

 

                             

 

link