การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน

ด้วยสถิติ t โดยใช้โปรแกรม R

 

            ในส่วนแรกผู้เขียนจะนำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันหรือที่เรียกว่าไม่เป็นอิสระจากกัน โดยการทดสอบด้วยสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) แบบมีพารามิเตอร์ (Parametric Statistics) ที่ทดสอบด้วยสถิติ t ว่ามีเงื่อนไขการใช้อย่างไร และในส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนอการทดสอบด้วยสถิติ t จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ไม่เป็นอิสระจากกัน ด้วยโปรแกรม R ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีความสามารถสูงโปรแกรมหนึ่ง และไม่มีปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

อ่านเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบ http://www.learners.in.th/file/tigermsu/t_test_dependent_by_Rnew.pdf