การสื่อสารคือการเลียนแบบเราจะออกแบบเองหรือเราจะเลียนแบบ

การสื่อสารคือการให้คุณค่า  เราต้องตั้งเป็นเกณฑ์ของเราเองจ๊ะ

ความคิดสร้างสรรค์ต้องคิดในทางบวก

      ในการคิดสร้างสรรค์ควรนำทางบวกและทางลบให้เป็นประโยชน์