การรวมกลุ่มทางเศษฐกิจ

                                การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทย

สาเหตุ

แรงงานไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเพียงแรงงานไร้ฝีมือที่ดูเหนื่อยล้าลงมาก เพราะรายได้ค่าจ้างก็ยังต่ำ ทรัพยากรมนุษย์ไทย ที่น่าจะเป็นกำลังคนหรือสินทรัพย์อันล้ำค่าของประเทศ (โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่จะต้องหากินจากทรัพยากรประเภทความรู้ และสติปัญญาของมนุษย์) ก็อ่อนแอและเสื่อมทรุดหนักเหตุรากฐานจากปัญหาสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม และระบบการศึกษาไทยอย่างที่มาจนถึงปัจจุบัน

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกันเลยโดยผู้มีอำนาจ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

2.อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ การใช้จ่ายในการบริโภคและการลงทุนที่ลดลง ไม่มีการลงทุนใหม่ๆ

สาเหตุ

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งมาจากเงื่อนไขทางด้านต้นทุน (cost conditions) หรือต้นทุนมันสูงเกินกว่าจะลงทุนทำอะไรหรือผลิตอะไรให้มีกำไรได้ (cost over run) หรือมาจากปัญหาการเป็นเศรษฐกิจ ที่มีต้นทุนสูง ของเศรษฐกิจไทย (high cost economy) ซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นปัญหานี้มาตั้งแต่เริ่มสร้างกันมาแล้ว

การแก้ไข

การแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในปี 1930 ของเคนส์ที่สนับสนุนให้รัฐบาล เข้ามาใช้จ่ายในการสร้างงานสำหรับคนไม่มีงานทำ/คนตกงาน โดยมีโครงการใช้จ่ายในการสร้างถนน ขุดคลองและอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

 

3.กองทุนเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ปัญหาหนี้ NPLs

เกิดภาวะการขาดความเชื่อมั่น ในระบบการเงินอย่างรุนแรง

การแก้ไข

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่าง ๆ รัฐบาลในยุคนั้น จึงได้ใช้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยกฎหมายให้กู้แก่บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง

รัฐบาลได้สูญเสียเงินสำรองระหว่างประเทศไปเป็น จำนวนมากในการปกป้องรักษาค่าเงินบาท ทำให้นักลงทุนต่างประเทศ

 

4. เงินสำรองระหว่างประเทศ

 สาเหตุขาดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพ

การแก้ไข

รัฐบาลจึงต้องสร้างความเข้าใจกับ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating agencies) ถึงแนวนโยบายทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

5.ปัญหาทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง

สาเหตุ

อัตราดอกเบี้ยลดต่ำขนาดนั้น เป็นเพราะเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกมากกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

การแก้ไข

จำกัดงบประมาณการใช้จ่ายไม่ให้เกิน 2% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ