ให้นักเรียนเสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้

1. ดุลการค้าระหว่างประเทศ หมายถึงอะไร  และสภาพดุลการค้าระหว่างประเทศของไทยปัจจุบันเป็นอย่างไร

-  หมายถึง การเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าออกกับมูลค่าสินค้าเข้า ภายในระยะ 1 ปี การเปรียบเทียบจะจำกัดมูลค่าตามบัญชีเดินสะพัดเท่านั้น ได้แก่ รายรับชึ่งคิดมูลค่าสินค้าส่งออกและค่าบริการต่างๆ ในการส่งออก ส่วนรายจ่ายคิดจากราคาสินค้านำเข้า รวมกับค่าบริการนำเข้าไม่ได้รวมรายการและสภาพความเป็นอยู่ของไทยในปัจุบันคือ

- ลักษณะที่ตั้งเอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตสินค้าหรือบริการ เช่น ประเทศที่มีชายฝั่งทะเลก็จะมีอุตสาหกรรมต่อเรือเพื่อขนส่งสินค้าหรือการให้การบริการขนถ่ายสินค้าโดยใช้ท่าเรือน้ำลึกบางประเทศมีภูมิประเทศงดงาม

- จะมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้น

- ประเทศมีแร่ธาตุซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมากก็จะนำแร่ธาตุขึ้นมาใช้และส่งเป็นสินค้าออก

- ประเทศมีลักษณะดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน ถ้าประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่นสามารถปลูกข้าวสาลีได้ ไทยอยู่ในเขตมรสุมสามารถปลูกข้าวได้ การที่พืชผลสามารถขึ้นได้ดี ตามสภาพดินฟ้าอากาศ แต่ละชนิดดังกล่าวทำให้แต่ละประเทศสามารถผลิตพืชผลชนิดนั้นได้เป็นจำนวนมากเมื่อมีเหลือก็สามารถส่งเป็นสินค้าออก

2.   ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ หมายถึงอะไรและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร  อธิบาย

หมายถึง บัญชีบันทึกยอดรับ รายจ่ายทางด้านการค้าและการลงทุนทั้งสิ้น ที่ประเทศได้จ่ายให้หรือรายรับจากต่างประเทศในระยะเวลา 1 ปีและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศคือ

- อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีผลต่อสินค้าเข้าสินค้าออกและดุลการค้า

- ถ้ามีการลดค่าเงินของประเทศ

ราคาสินค้าออกจะถูกลงในสายตาคนต่างชาติ ทำให้สินค้าออกมีปริมาณเพิ่มขึ้น

ราคาสินค้าเข้าจะแพงขึ้นในสายตาคนในประเทศ ทำให้สินค้าเข้ามีปริมาณลดลง

- ถ้ามีการเพิ่มค่าเงินของประเทศ

ราคาสินค้าออกจะแพงขึ้นในสายตาคนต่างชาติ ทำให้สินค้าออกมีปริมาณลดลง

ราคาสินค้าเข้าจะถูกลงในสายตาคนในประเทศ ทำให้สินค้าเข้ามีปริมาณเพิ่มขึ้น