รายงาน

การจัดทำการสร้างสื่อการสอน CAI โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point

เรื่อง   Punctuation

 

นำเสนอ

ผศ.บุญเที่ยง   จุ้ยเจริญ 

 

โดย

 

 

 

นางญาดานุช      โฆษิตตันติโชติ   รหัสนักศึกษา   52151701129

นายสมเกียรติ      เอ่าจี่มิด               รหัสนักศึกษา   52151701134 

นางสาววิชชุดา    เทพเดชา            รหัสนักศึกษา   52151701138

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปีการศึกษา 2/2552

 

แผนการจัดการเรียนรู้ในการสร้างบทเรียน CAI

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วัน/เดือน/ปี

กิจกกรมที่ศึกษา/กระบวนการ

ผลลัพธ์

23 ม.ค. 53

  • ทางกลุ่มได้ประชุมและกำหนดแนวทางการสร้างสื่อการสอน CAI

เนื้อหาควรจะเป็นด้านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และควรใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2003

24 ม.ค. 53

  • การศึกษาเอกสารประกอบคำบรรยาย ชุด นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ทราบว่า CAI คือการนำเสนอเนื้อหา ข้อความ ภาพ สี แสง เสียง จากง่ายไปสู่ยาก โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ อีกทั้งทราบถึงประเภท ข้อจำกัด ข้อดีและส่วนประกอบของบทเรียน CAI

30 ม.ค. 53

  • การทำ Blog เพื่อนำเสนออาจารย์

ช่วยกันทำ Blog เพื่อรองรับการนำเสนอเรื่องการทำงานของกลุ่ม

31 ม.ค. 53

  • การศึกษาโปรแกรม Microsoft Power Point 2003

แบ่งหน้าที่การศึกษาเพื่อจัดทำสื่อการสอน CAI โดยใช้ Microsoft Power Point 2003

6 ก.พ. 53

  • การทดลองการสร้าง สื่อการสอน CAI โดยใช้ Microsoft Power Point 2003

รวบรวมความรู้ที่ได้ศึกษานำมาใช้ในการทดลองการสร้าง สื่อการสอน CAI โดยใช้ Microsoft Power Point 2003

7 ก.พ. 53

  • การปรับปรุงครั้งที่หนึ่ง

ได้ปรับปรุงการจัดทำสื่อการสอนสื่อการสอน CAI โดยใช้ Microsoft Power Point 2003 ที่จัดทำไว้

9-12 ก.พ. 53

  • การทดลองการใช้

ได้ทดลองให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้

13-14 ก.พ. 53

  • การประเมินผลการสร้างสื่อการสอน CAI โดยใช้ Microsoft Power Point

ทางกลุ่มได้ประชุมและประเมินการจัดทำสร้างสื่อการสอน CAI โดยใช้ Microsoft Power Point

20 ก.พ. 53

  • การปรับปรุงครั้งที่สอง

ได้ปรับปรุงการจัดทำสื่อการสอนสื่อการสอน CAI โดยใช้ Microsoft Power Point 2003 ที่จัดทำไว้

21 ก.พ. 53

  • นำเสนอผลงาน

ทางกลุ่มได้นำเสนอผลการจัดทำการสร้างสื่อการสอน CAI โดยใช้ Microsoft Power Point ให้อาจารย์โดยนำเสนอทาง Blog และ CD

ก่อนที่จะลงมือสร้างสื่อ CAI ประเภท Power Point ซึ่งสื่อประเภทนี้มีลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป ดังนี้
           1. มีการนำเสนอผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเฟรม ๆ ที่ละเฟรม (หรือสไลด์)
           2. ในแต่ละเฟรมจะมีข้อความ มีรูปภาพ มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงดนตรีหรือเสียงบรรยายประกอบ ซึ่งอาจมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามความเหมาะสม และที่สำคัญจะมีปุ่มให้ผู้เรียนคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังเฟรมต่อ ๆ ไป มีปุ่มคลิกเพื่อย้อนกลับ และมีปุมคลิกเพื่อออกจากโปรแกรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเองตามความต้องการได้
           3. มีการวัดผลผู้เรียน เป็นการสอบถามด้วยคำถามสั้น ๆ หรือเป็นข้อสอบ และมีที่สำหรับให้ผู้เรียนตอบข้อคำถามหรือข้อสอบดังกล่าว เป็นการคลิกเพื่อตอบคำถาม หรือ เติมคำตอบ แล้วแต่ชนิดของเครื่องมือวัดนั้น ๆ ซึ่งการวัดผลนั้น จะมีแทรกอยู่ในแต่ละเฟรมของบทเรียน หรือ เป็นเฟรมข้อสอบต่างหากก็ได้
           4. รูปแบบของบทเรียนจะมีทั้งแบบที่เป็นเส้นตรง และแบบสาขา ซึ่งส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นสาขา และส่วนใหญ่มีรูปแบบ ดังนี้ คือ มีหน้าปก หน้าเมนูหลัก หน้าจุดประสงค์การเรียนรู้ หน้าเนื้อหา และหน้าแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
           ดังนั้น ในการวางแผนสร้างสื่อ CAI จะต้องออกแบบและวางแผนว่า แต่ละเฟรมจะมีภาพพื้นหลังอะไร ข้อความอะไร มีภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหวอะไร มีเสียงบรรยายหรือเสียงเพลงประกอบอะไร มีปุ่มควบคุมอะไรบ้าง ตั้งแต่เฟรมแรก จนถึงเฟรมสุดท้ายมีการเชื่อมโยงกันอย่างไร ซึ่งจะทำให้ได้ Flowchart ทำให้มองเห็นความเชื่อมโยง นอกจากนั้นยังทำให้ได้ Storyboard ของสื่อ CAI ที่เราจะสร้างด้วย
           จากนั้นเราก็มาเลือกว่า จะใช้โปรแกรมอะไร ในการสร้างสื่อดังกล่าว ซึ่งในขั้นแรกควรเป็นโปรแกรมที่ง่ายๆ ที่เราพอมีความรู้และคุ้ยเคยอยู่บ้าง จะทำให้เราสามารถสร้างสื่อได้ประสบผลสำเร็จ และมีกำลังใจในการสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ต่อไป ซึ่งในขั้นแรกนี้ แนะนำให้ใช้โปรแกรม PowerPoint

การสร้างสื่อ CAI โดยใช้โปรแกรม PowerPoint  

           PowerPoint เป็นโปรแกรมหนึ่งที่สามารถนำมาสร้างสื่อ CAI ได้ ทั้งนี้เพราะโปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมนำเสนอที่มีลักษณะการนำเสนอทีละเฟรม และในแต่ละเฟรมสามารถแทรกได้ทั้งภาพพื้นหลัง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว วิดิโอ ภาพนิ่ง เสียงดนตรี หรือเสียงบรรยาย และที่สำคัญสามารถแทรกปุ่ม ที่กำหนดให้มีหน้าที่ต่าง ๆ เช่น เมื่อคลิกแล้วจะเชื่อมโยงไปยังเฟรมต่าง ๆ หรือย้อนกลับ หรือไปเฟรมถัดไป หรือออกจากโปรแกรม ซึ่งเป็นส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและถือเป็นลักษณะสำคัญของสื่อ CAI นอกจากนั้น ความสามารถของปุ่มดังกล่าวยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างเครื่องมือวัดผลง่าย ๆ ในสื่อ CAI ที่สร้างโดยใช้โปรแกรมนี้ ได้อีกด้วย
วิธีการสร้าง
1. วางแผนการสร้างสื่อ CAI ว่าจะนำเสนอเนื้อหาอะไร มีกี่เฟรม เชื่อมโยงลำดับต่อเนื่องอย่างไร แต่ละเฟรมมีข้อความเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรีหรือเสียงบรรยายอะไร ซึ่งจากการวางแผนจะทำให้ได้ Flowchart และ Storyboard เฃ่น ถ้าเราจะสร้างสื่อ CAI เรื่อง ส่วนประกอบของพืช จะได้ Flowchart และ Storyboard ดังนี้
            1.1 Flowchart จะแสดงให้เห็นลำดับขั้น และการเชื่อมโยง ดังนี้

         

 1.2 Storyboard เป็นการกำหนดว่า แต่ละเฟรมของสื่อ CAI จะมีภาพพื้นหลังอะไร ข้อความอะไร ภาพเคลื่อนไหวอะไร ปุ่มเชื่อมโยงอะไร เสียงประกอบอะไร ตั้งแต่เฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้ายซึ่งในการทำ Storyboard แต่ละเฟรมนั้น จะมีแบบฟอร์มของ Storyboard ดังนี้

2. ดำเนินการสร้างสื่อ CAI ตาม Storyboard ที่วางไว้ทีละเฟรมจนครบทุกเฟรม และกำหนดหน้าที่การเชื่อมโยงของปุ่มตาม Flowchart ที่กำหนดไว้ โดยปกติแต่ละเฟรมจะมีปุ่มไปเฟรมต่อไป ย้อนกลับ กลับเมนูหลัก ออกจากโปรแกรม แต่สำหรับเฟรมเมนูหลัก ซึ่งเป็นเฟรมที่เป็นจุดเชื่อมโยงไปยังประเด็นหรือหัวข้อต่าง ๆ จะมีปุ่มเชื่อมโยงจำนวนมาก ตามหัวข้อหรือประเด็นที่มีในสื่อ CAI นั้นๆ (ดูที่ Flowchart ประกอบ)
3. ตรวจสอบขั้นต้น เป็นการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม โดยการทดลองนำเสนอลองดู ว่าภาพพื้นหลัง ตัวอักษรข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง การเชื่อมโยงถูกต้องและทำงานตามที่กำหนดไว้หรือไม่
4. บันทึกงานลงแผ่น CD เพื่อนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุง และทดลองใช้ ตามขั้นตอนการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมต่อไป ซึ่งการบันทึกลงแผ่น CD นั้น ทำได้โดยคลิกที่แฟ้ม แพคเกจสำหรับซีดี ตั้งชื่อไฟล์ซีดี เพิ่มแฟ้ม มองหาไฟล์งานแล้วคลิกที่ไฟล์งานของเรา คลิกคัดลอกลงซีดี ก็จะได้แผ่น CD ที่มีสื่อ CAI นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบต่อไป

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสร้าง CAI ด้วย MS Power Point

 การวาดรูปโดยใช้ Basic Shapes

 

เข้าเมนูโดยคลิก AutoShapes>Basic Shapes จะมีรูปให้เลือกให้จะเป็นรูปมาตรฐานทั่ว ๆ ไปให้เลือกใช้ เลือกคลิกรูปที่จะใช้

 

เมื่อได้รูปมาแล้วถ้าไม่ต้องการเส้นกรอบรอบ ๆ รูปให้คลิกที่วงไว้แล้วเข้าไปแก้ไขตามวิธีที่อธิบายแล้ว ในบทความก่อนหน้านี้

 

และสามารถแต่งเงาให้รูปได้ทุกรูป

 

แต่จะสามารถแต่งรูป 3-D ให้รูปได้บางรูปเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ

 

เข้าเมนูที่ AutoShapes>Connectors จะมีทั้งหมด 9 แบบ ๆ ที่ 1-3 จะเป็นเส้นตรงธรรมดาแตกต่างที่ หัวลูกศรเท่านั้น เริ่มต้นคลิกที่แบบที่ 4

 

เมื่อรากเมาท์จะได้เส้นที่มีลักษณะเส้นที่เหมือนในตัวอย่างที่คลิกคือจะเป็นเหลี่ยม

 

เมื่อปล่อยเมาท์จะได้เส้นที่ต้องการสามารถแต่งและเปลี่ยนเส้นได้โดยให้เมาท์คลิกแล้วรากตาม
จะสีเขียวและสีเหลือง

 

เมื่อรากเส้นทั้ง 6 แบบจะได้เส้นดังในรูปคือแต่งต่างกันแค่เส้นโค้งกับเส้นตรงและหัวลูกศร

การวาดรูปโดยใช้เส้นอิสระ

 

การใช้ก็จะเข้าโดยการคลิกที่ AutoShapes>lines จะเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมด 6 แบบ 3 แบบแรกจะเป็นเส้น ธรรมตาที่ได้อธิบายไปแล้ว ส่วน 3 แบบหลังจะเป็นการวาดที่อิสระจะเริ่มจากแบบที่ 4 กันเลย โดยแบบ ที่ 4 นี้จะเป็นการวาดรูปที่มีความโค้ง มน

 

เมื่อคลิกตามรูปแล้วจะได้เมาท์ที่มีเครื่องหมาย + เริ่มคลิกจากจุดที่จะเริ่มต้นแล้วไปคลิกต่อที่จุดที่จะให้เส้น มีความโค้ง

 


โย้งเมาท์ ขึ้น-ลง จะเปลี่ยนแปลงความโค้งของเส้นได้และคลิกจุดต่อไปที่ต้องการ

 

คลิกต่อไปเรื่อย ๆ ตามความต้องการ

 

เมื่อรากเส้นมาบรรจบกับจุดเริ่มต้นจะเป็นรูป 1 รูปที่มีสีอัตโนมัติ

 

แต่ถ้าต้องการแค่เส้น เมื่อรากเส้นที่ต้องการได้แล้วให้ดับเบิลคลิกที่จุดสิ้นสุดก็จะได้เส้นที่ต้องการ 1 เส้น

 

ถ้าต้องการแก้ไขรูปที่วาดไว้ให้เข้าที่เมนู Draw>Edit Points โดยการคลิกที่รูปที่ต้องการจะแก้ไข แล้วเข้าเมนูตามขั้นตอน

 

จะมีจุดสีดำปรากฏขึ้นที่รูปที่จะแก้ไขให้ใช้เมาท์คลิกค้างไว้ตรงบริเวณที่จะแก้ไขแล้วรากเมาท์
จะได้รูปใหม่ตามต้องการ และสามารถแก้ไขกับเส้นแบบอื่น ๆ ได้ด้วยวิธีเดียวกันนี้

 

ส่วนแบบที่ 5 จะใช้งานในลักษณะเหมือนกันกับแบบที่ 4 แต่จะเป็นเหลี่ยมไม่โค้ง

 

และแบบที่ 6 จะเป็นการเขียนเส้นแบบอิสระโดยรากเมาท์ตามความต้องการได้เลยเมื่อคลิกแล้ว
จะได้เมาท์เป็นรูปดินสอเริ่มรากและเมื่อหยุดรากจะเป็นอันสิ้นสุดการรากเส้น

การวาดกราฟวิธีลัด

 

สามารถคลิกที่สัญลักษณ์ (ที่วงไว้) ได้เลยจะปรากฏกราฟขึ้นที่หน้ากระดาษที่เตรียมไว้

 

ต้องการเปลี่ยนรูปแบบกราฟให้ดับเบิลคลิกที่กราฟและคลิกเมาท์ขวาจะมีเมนูขึ้นมาให้คลิก Chart Type

 

 

มีให้เลือก 2 แบบคือ Standard Types และ Custom Types เลือกกราฟตามรูปแบบที่ต้องการ

 

สามารถคลิกที่วงไว้เพื่อดูตัวอย่างก่อนได้

 

สามารถแต่งกราฟได้จากเมนูที่วงไว้

 การวาดรูป Flowchart

 

เข้าที่เมนู AutoShapes>Flowchart จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ให้เลือกใช้ตามต้องการคลิกเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการใช้

 

จะได้สัญลักษณ์ที่มีสีเขียวให้คลิกกระป๋องสีแล้วคลิกที่ No Fill สีจะหายไป

 

คลิกกล่องข้อความแล้วคลิกที่รูป

 

พิมพ์ข้อความที่ต้องการ และเลือกสัญลักษณ์อื่น ๆ พิมพ์ข้อความและใช้เส้นประกอบ

 

ถ้าสัญลักษณ์ที่ต้องการกลับด้านให้คลิกที่ลูกศรที่วงไว้ แล้วรากเมาท์หมุนตามทางที่ต้องการ

 

พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

 

การจัดเรียง Objects

 

ให้วาดภาพอะไรก็ได้มา 3 ภาพหรือมากกว่านั้นจากตัวอย่างจะวาดภาพสี่เหลี่ยม 3 รูปและใส่สีให้แตกต่างกัน

 

ให้คลิกเมาท์แล้วรากให้คลุมทั้ง 3 รูป

 

คลิก Draw>Align or Distribute ตามรูปเมนูขวาสุด จะสามารถเรียงได้ตามรูปด้านล่าง

 

เรียงชิดด้านซ้าย (ของรูปสุดท้าย) ตามแนวตั้ง

 

ตรงกลางตามแนวตั้ง

 

ชิดด้านขวาแนวตั้ง

 

ชิดด้านบน (รูปที่อยู่บนสุด) ตามแนวนอน

 

ตรงกลางแนวนอน

 

แต่ถ้าเลือกใช้ชิดขาวตามแนวตั้งและเลือกชิดล่างตามแนวนอนจะได้ตามรูป

การจัดเรียงลำดับงานที่ซ้อนกัน

 

จะยกตัวอย่างโดยการวาดรูปมา 3 รูป (วาดตามที่เคยกล่าวมาแล้ว)

 

จับรูปภาพมาซ้อนกันแล้วในเมาท์ขวาคลิกที่รูป Order>Bring to Front จะไ้ด้ผลรับตามรูป

 

แต่ถ้าเลือก Order>Send Backward ก็จะได้ผลตามนั้น ทดลองทำดูทั้ง 4 แบบแต่ละแบบจะแตกต่างกัน

จะแถมให้ 2 เรื่อง

 

คลิกขวาที่พื้นที่ว่างเลือก Guides จะได้เส้นมา 2 เส้นตามรูป

 

 

สามารถเลือน ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา มีไว้สำหรับจัดให้ชิ้นงานที่ต้องการวางเท่ากัน

 

และเมื่อคลิกที่ Ruler จะมีไม้บรรทัดขึ้นที่ด้านบนและด้านซ้าย ก็มีไว้วัดขนาดต่าง ๆ

การจับกลุ่มงาน

เป็นการจับกลุ่มให้งานทั้งหมดหรือบางชิ้นให้อยู่ด้วยกัน

 

วาดรูปหรือข้อความก็ได้ สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด

 

ให้เมาท์รากครอบงานที่ต้องการให้รวมกลุ่มกัน

 

เมื่อปล่อยเมาท์งานจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตามตัวอย่างและใช้เมาท์ขวาคลิกที่รูปจะได้เมนูที่เห็นให้คลิก Grouping>Group เพื่อจัดกลุ่ม

 

สามารถดึงงานย้ายที่ได้โดยงานที่ย้ายมาทั้งหมา แต่ถ้าต้องการจะแยกงานเหมือนให้คลิก Grouping>Ungroup งานจะแยกเหมือนเดิม

การตกแต่งพื้นหลังแบบ Gradient

1. นำเมาส์ไปวางไว้บนสไลด์และคลิกขวาเลือกคำสั่ง Background ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับการตกแต่งพื้นหลังสไลด์

 

 

2. คลิกเลือกคำสั่ง Fill Effects

 

3. คลิกที่แถบ Gradient เพื่อใช้กำหนดค่าสีและ คลิกที่ Two Colors ที่ประเภทของ Color

 

4. คลิกเลือกสีที่ Color 1 และ Color 2

 

5. เลือกรูปแบบของการไล่โทนสีโดย คลิกเลือกที่ Diagonal down และหลังจากที่เลือกค่าสีเสร็จแล้วให้ คลิกปุ่ม OK

 

6. คลิกปุ่ม Apply to All เพื่อให้สีที่กำหนดขึ้นบนหน้าสไลด์ทุกหน้า

 

ตัวอย่างหน้าสไลด์ที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

 

การตกแต่งพื้นหลังด้วยรูปแบบ Texture

1. นำเมาส์ไปวางไว้บนสไลด์และคลิกขวาเลือกคำสั่ง Background ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับการตกแต่งพื้นหลังสไลด์

 

 

 

2. คลิกเลือกคำสั่ง Fill Effects

 

3. เริ่มต้นการกำหนดลวดลายพื้นหลังสไลด์โดยคลิกที่แถบ Texture จะปรากฏหน้าต่างลวดลายเพื่อใช้ในการตกแต่งพื้นหลังสไลด์ ให้คลิกเมาส์ในช่องลวดลายที่ต้องการจะใช้ 1 ครั้งและ คลิกปุ่ม OK

 

4. คลิกปุ่ม Apply to All เพื่อตกแต่งสไลด์ด้วยลวดลายที่เลือกไว้

 

ตัวอย่างหน้าสไลด์ที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 

 

การใช้รูปภาพเป็น Background

 

 

เลือกแบบงานที่จะใช้นำเสนอแล้วคลิก OK

 

คลิกเมาท์ขวาแล้วจะมีเมนูให้คลิกที่ Background

 

คลิกตามรูปแล้วคลิกที่ Fill Effects

 

เลือกที่ Picture>Select Picture

 

 

เลือกรูปจากที่ ๆ เก็บรูปภาพไว้ (ในตัวอย่างจะเลือกรูปภาพที่อยู่ใน My Computer>My Documents>My Pictures) แล้วคลิก OK

 

ได้รูปภาพที่ต้องการแล้วคลิก OK

 

คลิก Preview ถ้าต้องการดูก่อนเลือก Apply ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าแค่หน้าเดียวและเลือก Apply to all ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งหมด

 

จะได้พื้นหลังที่เป็นรูปภาพที่เลือกไว้ตามต้องการ

การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป

 

คลิกเลือก Template แล้วคลิก OK

 

เลือกแบบที่ต้ัองการแล้วคลิก OK

 

คลิกเลือกแบบที่ต้องการใช้แล้วคลิก OK

 

คลิกเมาท์ขวาที่พื้นจะมีเมนูขึ้นมาคลิกที่ Background

 

คลิกตามรูปแล้วคลิกที่ Fill Effects

 

คลิกที่ Picture>Select Picture

 

เลือกภาพที่เก็บไว้ (ในตัวอย่างจะเลือกรูปภาพที่อยู่ใน My Computer>My Documents>My Pictures)

 

เมื่อเลือกได้ภาพที่ต้องการแล้วคลิก OK

 

คลิก Preview ถ้าต้องการดูก่อนเลือก Apply ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าแค่หน้าเดียวและเลือก Apply to all ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งหมด

 

จะได้ภาพ Background ที่มีแบบที่เลือกไว้ซ้อนอยู่กับรูปภาพที่เลือกไว้

การเลือกพื้นของงานนำเสนอ

โดยการพิมพ์ใหม่ทั้งหมดไม่ได้แก้งานจากตัวอย่างที่มีให้สำเร็จรูป

 

คลิกเลือกตามรูปแล้วคลิก OK

 

เลือกแบบพื้นหลัง (หรือลายกระดาษ) ที่จะใช้ในการนำเสนอแล้วใช้เมาท์ดับเดิลคลิกที่แบบที่จะเลือก

 

เลือกแบบของหน้าที่จะพิมพ์ข้อความ แล้วคลิก OK

 

 

จะได้หน้างานมาตามที่เลือกและนำมาใส่เนื้อหาตามที่เราต้องการนำเสนอ

 

และเพืมหน้างานต่อ ๆ ไปตามความต้องการ

 

จะได้หน้าใหม่ที่มีลวดลายเหมือนเดิม

 

แก้ไขเนื้อหา

 

ดูงานที่เสร็จแล้วทุกหน้าจะมีลายที่เราเลือกไว้

 

การเปลี่ยนสีในสไลด์ (Standard)

 

เลือก Template แล้วคลิก OK

 

เลือกแบบที่ต้องการแล้วคลิก OK

 

เลือกแบบที่ต้่องการนำเสนอแล้วคลิก OK

 

จะได้แผ่นสไลด์ที่มีรูปแบบตามต้องการแต่อาจจะได้สีไม่ถูกใจให้คลิกเมาท์ขวาจะมีเมนูขึ้นมาให้คลิกที่ Slide Color Scheme

 

คลิกสีที่ต้องการจะเปลี่ยนแล้วคลิกที่ Preview เพื่อต้องการดูสีที่เปลี่ยนไป คลิกที่ Apply เมื่อต้องการเปลี่ยน
สไลด์แค่ 1 แผ่นแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้่งหมดให้คลิกที่ Apply to All

 

จะได้แผ่นสไลด์ที่มีสีและแบบที่ต้องการ

 การเปลี่ยนสีสไลด์ (Custom)

 

เราจะเข้าที่เมนูเดิมจากบทความที่แล้วเมื่อเข้ามาแล้วให้คลิกที่ Custom

 

ให้คลิกที่ Change Color

 

สามารถเลือกสีเปลี่ยนได้ตามต้องการโดยจะมีสีเดิมและสีที่เลือกไว้ (ที่วงไว้)

 

หรือเลือก Custom สามารถเลืิอกสีได้เหมือนกันแต่จะละเอียดกว่า

 

สามารถเปลี่ยนสีอื่น ๆ (ลวดลาย) ได้โดยใช้เมาท์คลิก เช่น Shadows เงาก็จะเปลี่ยนสี

 

 

 

 

การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background

 

ใช้เมาท์ขวาคลิกที่สไลด์แล้วคลิกที่ Background

 

คลิกที่ More Colors

 

 

สามารถเลือกสีไ้ด้ตามต้องการ เมื่อเลือกสีได้ตามต้องการแล้วให้คลิก OK

 

คลิกที่ Preview เพื่อดูสีที่เลือกใว้หรือ Apply เพื่อเปลี่ยนสีแผ่นสไลด์

 

 

สามารถใส่ Effects ได้โดยเลือก Fill Effects

 

ใส่ลูกเล่นโดยเลือกสีที่ 2 ได้

 

คลิก Apply หรือ Preview เพื่อดูสีที่เลือก

 

ถ้าไม่ถูกใจสามารถทำใหม่ได้ทั้งหมด

การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน

 

เลือก Template (ตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว) ที่ใกล้เคียงกับมาเพื่อแก้ไขให้เป็น Template ที่ต้องการ

 

เมื่อได้ Template ที่ต้องการมาแล้ว

 

คลิกที่ File>Save As

 

ใส่ชื่อที่จะตั้งให้กับ Template ที่ File name เลือก Presentation Template ที่ Save as type

 

เลือก Presentation Desings

 

คลิก Save

 

จะเห็นได้ว่าจะมี Template ใหม่ที่เป็นชื่อที่เราตั้งไว้ (mam)

การสร้างตารางใน Ms Powerpoint

โดยปกติแล้วหากข้อมูลที่นำเสนอบนสไลด์ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากและจำเป็นที่จะต้องจัดวางตำแหน่งเป็นลักษณะคอลัมน์ มักจะนิยมใช้เทคนิคของตารางเข้ามาช่วยในการจัดตำแหน่งข้อมูล

1. คลิกที่เมนู Insert > Table เพื่อสร้างตาราง

 

2. กำหนดจำนวนแถวและคอลัมน์ที่ใช้สำหรับใส่ข้อมูลต่างๆ

 

3. หลังจากกำหนดแถวแลัคอลัมน์เสร็จแล้วให้ คลิกปุ่ม OK ก็จะได้ตารางสำหรับใส่ข้อมูลตามรูปด้านล่าง

 

4. หลังจากนั้นให้นำเมาส์ไปวางไว้ที่มุมของตารางซึ่งลักษณะของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป ตามรูปด้านล่าง

 

5. หลังจากนั้นให้คลิกเมาส์ค้างไว้และลากเมาส์ไปยังทิศทางที่ต้องการเพื่อขยายหรือหดขนาดของตารางตามต้องการ

 

การแทรกแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง

1. ให้คลิกเมาส์ตรงพื้นที่วางในตารางจะปรากฏแถบเครื่องมือ Tables and Borders ตามรูปด้านล่าง

 

2. คลิกเลือกคำสั่งที่เราต้องตรงคำสั่ง Table เราสามารถแทรกแถวและคอลัมน์ได้จากแถบเครื่องมือ Tables and Borders โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 

     - Insert Columns to the Right หมายถึง การเพิ่มคอลัมน์ไปทางขวา

     - Insert Columns to the Left หมายถึง การเพิ่มคอลัมน์ไปทางซ้าย

     - Insert Rows Above หมายถึง การเพิ่มแถวก่อนหน้า

     - Insert Rows Below หมายถึง การเพิ่มแถวต่อท้ายแถว

การสร้างแผนผัง Organization Chat

การสร้างแผนผังองค์กรเพื่อที่จะแสดงการจัดการภายในองค์กร หรือการจัดรูปแบบการบริหารเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย และเห็นภาพพจน์ได้มากยิ่งขึ้น

1. ให้คลิกที่เมนู แทรก >> รูปภาพ >> แผนผังองค์กร ที่แถบเมนูด้านบนตามรูปด้านล่าง

 

2. หลังจากที่คลิกที่เมนู แผนผังองค์กร ก็จะปรากฏรูปแผนผังองค์กร ตามรูปด้านล่าง

 

3. หลังจากนั้นให้คลิกที่กรอบที่เราต้องการจะพิพม์ข้อความที่เราต้องการลงในกรอบ

 

4. และให้สังเกตุว่าจะมีหน้าต่าง แผนผังองค์กร ปรากฏอยู่

 

5. เมนู แทรกรูปร่าง จะมีเมนูย่อย ตามรูปด้านล่าง

  

    - เมนูระดับย่อย สำหรับเพิ่มตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา

    - เมนูคนทำงานร่วม สำหรับเพิ่มตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตำแหน่งเท่าเทียมกัน

    - เมนูผู้ช่วย สำหรับเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยให้กับผู้บังคับบัญชา

6. เมนู เค้าโครง จะมีเมนูย่อย ตามรูปด้านล่าง

  

    - เมนูมาตรฐาน สำหรับแสดงแผนผังแบบมาตรฐาน

    - เมนูแขวนทั้งสองด้าน สำหรับแสดงแผนผังแบบแขวนทั้งสองด้าน

    - เมนูแขวนด้านซ้าย สำหรับแสดงแผนผังแบบแขวนด้านซ้าย

    - เมนูแขวนด้านขวา สำหรับแสดงแผนผังแบบแขวนด้านขวา

    - เมนูเค้าโครงอัตโนมัติ สำหรับปรับแต่งแผนผังตามความต้องการ

การใส่เสียงเพลงจาก CD เพลง

เริ่มจากการใส่แผ่น CD เพลงที่เป็น Audio เท่านั้น MP3 หรืออื่น ๆ ไม่ได้

 

คลิกที่เมนู Insert>Movies and Sounds>Play CD Audio Track

 

เลือก Track ที่จะใช้แล้วคลิก OK

 

จะมี Icon เป็นรูปแผ่น CD ปรากฏขึ้นที่หน้างาน (ที่วงไว้)

 

เมื่อเวลานำเสนอคลิกเมาท์ที่ Icon จะมีเสียงเพลงที่เราเลือกไว้

การใส่เสียงเพลงจาก CD นี้จะต้องใส่แผ่น CD ไว้ตลอดเวลาที่นำเสนองานจะไม่สามารถเก็บเสียงเพลงไว้ในตัวงานได้

 

 

 

 

 

 

 

 

การใส่ Movies

 

คลิกที่เมนู Insert>Movies and Sounds>Movies from File

 

เลือก Movies จากที่ ๆ เก็บไว้แล้วคลิก OK

 

สามารถปรับขนาดให้เล็กใหญ่ได้ตามต้องการ

 

เมื่อต้องการจะเล่น Movies เวลาที่เสนองานอยู่ให้คลิกที่บริเวณที่เป็นพื้นที่ของ Movies

 

การใส่ Header และ Footer

 

เข้าที่เมนู View>Header and Footer

 

ต้องการใส่วันที่ให้คลิกที่ Date and time สามารถเลือกได้ว่าจะใส่วันที่เองหรือจะกำหนดให้
ถ้าต้องการใส่เลขหน้าให้คลิกที่ Slide number
และใส่ข้อความที่ต้องการที่ Footer (เช่น เบอร์โทรฯ E-mail ชื่อบริษัท)
เมื่อใส่เสร็จเีรียบร้อยแล้วก็คลิก Apply หรือ Apply to All

 

ผลที่ได้คือ วันที่ ชื่อ หน้า ตามลำดับ

 

 

 

 

 

 

 

ลูกเล่นการนำเสนองาน

 

ถ้าต้องการใส่ลูกเล่นให้กับการใส่ตัวหนังสือขณะที่ำกำลังนำเสนออยู่สามารถแยกได้ว่าจะให้เหมือนกันทั้งหน้าหรือจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ

 

ถ้าต้องการให้เหมือนกันทั้งหน้าให้คลิกทั้ง 3 BOX (กล่องข้อความ) แต่ถ้าต้องการให้มีลูกเล่นใน 1 หน้าไม่ซ้ำกันเลยก็ให้คลิกแค่ 1 BOX

 

คลิกเมนู Slide Show>Present Animation แล้วเลือกแบบตามต้องการ

 

เมื่อเวลาจะนำเสนองานจะมีแต่หน้ากระดาษเปล่า ๆ ไม่มีตัวหนังสือ เมื่อคลิกเมาท์จะเริ่มมีตัวหนังสือวิ่งมา
ตามลูกเล่นที่เลือกไว้

 

คลิกต่อไปจะมีข้อความชุดต่อไป

 

และเปลี่ยนหน้าเมื่อข้อความครบ

ลูกเล่นการแสดงข้อความ

 

เลือก Clip Art & Text แล้วคลิก OK

 

ดับเบิลคลิกเพื่อใส่รูปด้านซ้าย และพิมพ์ข้อความด้านขาว

 

คลิกขวาที่ข้อความจะมีเมนูตามรูป คลิก Custom Animation

 

เลือกลูกเล่น

 

เลือกเสียง

 

คลิก Preview เพื่อดูผลที่ได้ว่าถูกใจไหม (ที่วงไว้) ถ้าถูกใจแล้วให้คลิก OK

 

เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์

 

เมื่อทำงานที่จะนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือกเมนู Slide Show>Slide Transition

 

1 เลือกแบบการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
2 เลือกว่าจะใช้เมาท์คลิกเพื่อเปลี่ยนแผ่นสไสด์หรือว่าจะจับเวลาแล้วเปลี่ยนเอง
3 เลือกเสียงถ้าต้องการใส่เสียงเวลาที่สไสด์เปลี่ยนแผ่น
เสร็จแล้วคลิกที่ Apply หรือ Apply to All

 

ทดลองเปลี่ยนแผ่นสไลด์ดูถ้าไม่ถูกใจก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้

การทำให้โชว์สไลด์ไม่หยุดใน Ms Powerpoint 2003

1. ให้คลิกที่แทบเมนู การนำเสนอภาพนิ่ง ที่แทบเมนูด้านบน และคลิกที่เมนู การเปลี่ยนภาพนิ่ง...

 

2. จะเห็นแถบคำสั่งปรากฏทางด้านขวามือให้ติ๊กถูกที่คำสั่ง อัตโนมัติหลังจาก และกำหนดเวลาให้เปลี่ยนภาพสไลด์ และให้คลิ