บริการแนะแนวที่ 2

ข้อ 3 บริการสนเทศ

1. ความหมายของบริการสนเทศ

บริการสารสนเทศ หมายถึง งานบริการที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง ช่วยค้นหา ข้อมูลหรือเรื่องราวในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้บริการหลายประเภท เช่น บริการจัดทำ ดรรชนีและสาระสังเขปบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล บริการข่าวสารทันสมัย เป็นต้น และยังต้องติดต่อกับศูนย์เอกสารและศูนย์สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ในการค้นหา ข้อมูลโดยใช้ information sources นั้น นอกจากจะเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว information sources ยังรวมถึงสารสนเทศที่อยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ สามารถค้นข้อมูลออกมาในรูปบรรณานุกรม และเนื้อหาเต็มฉบับ (fulltext) บริการสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายต้องการให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง สมบูรณ์วดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

2. หลักการของบริการสนเทศ

หลักการของบริการสนเทศจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ความถูกต้อง

2.มีความสมบูรณ์

3.เชื่อถือได้

4.ต้องตรงประเด็น

5.ชัดเจน เข้าใจจ่าย

6.ต้องทันเวลา

3.ประเภทของบริการสนเทศ

ในการให้ข้อสนเทศนั้นสามารถแบ่งข้อสนเทศออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1. ข้อสนเทศทางด้านการศึกษา ( education information) หมายถึง การให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับโอกาสและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านการศึกษาหรือการฝึกฝนรวมทั้งหลักสตรู สถานภาพและปัญหาต่างๆ ของชีวิตการเรียน

ข้อสนเทศทางการศึกษาอาจประกอบไปด้วยสาระต่างๆ

1.สถานที่เรียน

2.หลักสตรูที่เปิดสอนหรืออบรม

3.โครงสร้างหลักสตรู รายวิชาเรียน

4.ค่าใช้จ่ายในการเรียน ที่พักอาศัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5.กิจกรรมต่างๆ ที่มีในสถาบัน

6.การดำรงชีวิตอยู่ในสถาบัน

7.โอการทางการศึกษาหลังสำเร็จจากสถาบัน

8.โอการในการทำงานหลังจากสำเร็จจากสถาบัน

9.ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

2. ข้อสนเทศทางการอาชีพ (vocational information) หมายถึง การให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ทางด้านการงาน คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าไปทำงาน สถานภาพและคุณลักษณะของการทำงานความก้าวหน้าและสิ่งตอบแทนในการงาน ข้อสนเทศดังกล่าวจะต้องเป็นข้อข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและเป็นประโยชน์ต่อการเลือกอาชีพของเด็กทุกคน

ข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอาจจะประกอบด้วยสาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดในการที่จะเข้าไปทำงาน

1.1 คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่จะเข้าทำงาน

1.2 การเตรียมและการฝึกฝน

1.3 ความสามารถพิเศษ

1.4 ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

1.5 วิธีการคัดเลือกบุคคล

2. สถานภาพของการทำงาน

2.1 หน้าในการทำงาน

2.2 ช่วงเวลาในการทำงาน

2.3 สภาพแวดล้อมการทำงาน

2.4 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน

3. สิ่งตอบแทน

3.1 เงินเดือน สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ

3.2 ความรู้สึกพึงพอใจที่ได้รับจากการทำงาน

4. แนวโน้นของความต้องการของตลาดแรงงาน

4.1 โอกาสของเข้าไปทำงาน

4.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน

4.3 แนวโน้มของความต้องการของตลาดแรงงานในอนาดต

5. ความก้าวหน้าในการทำงาน

5.1 ด้านเงินเดือนสวัสดิการและค่าตอบอื่นๆ

5.2 โอกาสในการศึกษาต่อหรือการฝึกฝนเพิ่มเติม

5.3 การเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น

3. ข้อสนเทศทางด้านส่วนและด้านสังคม (social information) หมายถึง การให้ข้อสนเทศที่เกี่ยวกับโอกาสและอิทธิพลของสิ่งแวดแล้วต่างๆ ที่มีต่อบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้าใจตนเองได้ดีขึ้น และสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและบุคคลอื่นๆ ในสังคม

4.เทคนิควิธีการในการให้บริการสนเทศ

เทคนิควิธีการในการให้บริการสนเทศมีดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคล คือ การสัมภาษณ์เพื่อให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อสนเทศต่างๆ ปัญหาการไม่รู้กระจ่างแจ้งเกี่ยวกับข้อสนเทศต่างๆ ปัญหาการไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจกับตนเองในเรื่องต่างๆ ปัญหาความไม่สามารถต่อการเลือกและตัดสินใจในการเลือกศึกษาอาชีพและปรับตัวตัวในสังคม เป็นต้น

2. การให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่ม คือ เป็นวิธีการที่สำคัญและจำเป็นต้องจัดเพราะเท่ากับเป็นการแนะแนวนักเรียนทุกคน ส่วนใหญ่จะมุ่งเสนอในรูปแบบของกิจกรรม ได้แก่ รายการวิทยุ โทรทัศน์ การปฐมนิเทศ เป็นต้น