การจัดตั้งสหกรณ์

 

นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ให้ชัดเจน

 1. ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ทุกประเภททำได้กี่ขั้นตอน อะไรบ้าง   

- การจัดตั้งสหกรณ์มี 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1.  ขอคำแนะนำจากสหกรณ์จังหวัดหรือสหกรณ์อำเภอ

             คณะบุคคลซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ควรมีตัวแทนในการประสานงานกับสหกรณ์จังหวัด หรือสหกรณ์อำเภอ เพื่อให้ได้แนวคิดว่าควรจัดตั้งสหกรณ์หรือไม่ และควรเป็นสหกรณ์ประเภทใด พร้อมคำแนะนำการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้วย

ขั้นตอนที่ 2.ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก

                    ผู้ประสานงานในขั้นที่ 1 ต้องจัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

 1. คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 10 คน (ไม่ควรมากกว่า 15 คน)
 2. ให้การศึกษาอบรม เรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ วิธีการทำธุรกิจ
 3. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภท และวัตถุประสงค์,แผนดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณ์
 4. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างข้อบังคับสหกรณ์

 

ขั้นตอนที่ 3. ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

                  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากขั้นที่ 2 ประชุมโดยมีวาระการประชุม ดังนี้

 1. เลือกประเภทสหกรณ์ และกำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. กำหนดระยะเวลาในการรวบรวมใบสมัครสมาชิก เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิก
 3. กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ และควรให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน
 4. พิจารณาร่างข้อบังคับสหกรณ์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ซึ่ง

ขั้นตอนที่  4. ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

                   เมื่อคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินการตามขั้นที่ 3 เสร็จแล้ว ต้องประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

 1. พิจารณากำหนดข้อบังคับของสหกรณ์
 2. แจ้งประเภทของสหกรณ์ที่ได้เลือก รวมทั้งวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 3. แจ้งแผนดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณ์

 

ขั้นตอนที่ 5. ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์

             คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องจัดทำเอกสารต่าง ๆ และยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ หรือสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่เอกสารที่จะยื่นประกอบด้วย

 1. คำขอจดทะเบียนที่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้ลงลายมือชื่อแล้ว
 2. สำเนารายงานการประชุม ครั้งละ 2 ชุด คือ

การประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ (ตามขั้นที่ 2)

การประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ (ตามขั้นที่ 4)

 1. แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรมจำนวน 2 ชุด
 2. บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก พร้อมลายมือชื่อและจำนวนหุ้นที่จะถือ จำนวน 2 ชุด
 3. ข้อบังคับตัวจริง 4 ฉบับ และสำเนา 6 ฉบับ

 

 สหกรณ์ที่จดทะเบียนแล้วมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล

          บุคคลตามบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์  มีสถานภาพเป็นสมาชิก
ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์  และได้ชำระค่าหุ้น    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ตามจำนวนที่กำหนดครบถ้วนแล้ว
       
    คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  มีอำนาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  ดำเนินกิจการสหกรณ์ได้ตามที่กำหนดในข้อบังคับคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องจัดประชุมสมาชิกสหกรณ์  เป็นการประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรกภายใน  90  วัน  นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์     เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  และอนุมัติแผนการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือ

                           กิจกรรมของสหกรณ์  และมอบหมายการทั้งปวงให้กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
                          สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว  หากไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือสหกรณ์ไม่อาจดำเนินการให้เป็นผลดี  หรือการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สหกรณ์หรือประโยชน์ส่วนรวม  นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้

  2.สหกรณ์มีประโยชน์ในการช่วยแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างไร 

-  สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมและสภาพแวดล้อมให้สมาชิก ชุมชน และประเทศ ได้ดีกว่าบริษัทธุรกิจเอกชนด้วย เช่น การเน้นการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม การให้สวัสดิการและความช่วยเหลือแก่คนจนหรือคนด้อยโอกาสในชุมชน การส่งเสริมสิทธิสตรี สิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย นอกจากจะการจัดสวัสดิการชุมชนให้สมาชิกและรณรงค์ในเรื่องให้สมาชิกละเลิกอบายมุข และไม่ขายเสียงในการเลือกตั้งผู้แทนด้วย
          ดังนั้น การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันของประชาชนในแนวสหกรณ์ จึงมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้สูงกว่าการพัฒนาแนวทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เน้นการแข่งขันหากำไรส่วนบุคคล คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่เกิดขึ้นได้จริง ถ้าแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยยังเน้นแนวทางเปิดเสรีภายใต้ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมเป็นด้านหลัก เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นจริงได้ก็ต่อ เมื่อเราต้องพัฒนาระบบสหกรณ์ พัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชน การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองระดับชุมชนได้เพิ่มขึ้น และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการเมืองให้กับชุมชน ทำสหกรณ์ผู้ผลิต ผู้บริโภค สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้านค้า สหกรณ์ ฯลฯ ให้เข้มแข็งสามารถแข่งกับบริษัทนายทุนขนาดใหญ่ รวมทั้งห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ ประชาชนไทยจึงจะมีโอกาสแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาความด้อยพัฒนาอื่นๆ ได้อย่างแท้จริง