สรุปงานวิจัยอาหารสัตว์

     การใช้เปลือกฝักข้าวโพดอ่อนเป็นอาหารสุกรขุน

     โดย

สุมุน  โพธิ์จันทร์  /  ประเสริฐ  โพธิ์จันทร์  / สถิต  มิ่งมีชัย

     เทอด  อินทรสมใจ   และ  เสาวคนธ์  โรจนสถิตย์

วัตถุประสงค์

   - เพื่อทราบระดับที่เหมาะสมในการใช้เปลือกฝักข้าวโพดอ่อนเลี้ยงสุกรขุน

   - เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์

วิธีการทดลอง

   ใช้แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block design โดยใช้สุกรพันธุ์ผสมขนาดหย่านมคละเพศ 20 ตัว จาก 5 แม่ แบ่งเป็น 4 พวก ๆ ละ 5 ตัว ให้สุกรของแต่ละแม่ได้รับทุก Treatment ดังนี้

   พวกที่ 1 เป็นสูตรเปรียบเทียบ ได้รับอาหารข้นอย่างเดียว

   พวกที่ 2 80 % สูตรเปรียบเทียบ / 20 % เปลือกฝักข้าวโพดอ่อน

   พวกที่ 3 70 % สูตรเปรียบเทียบ / 30 % เปลือกฝักข้าวโพดอ่อน

   พวกที่ 4 60 % สูตรเปรียบเทียบ / 40 % เปลือกฝักข้าวโพดอ่อน 

ผลการทดลองและวิจารณ์

1.อัตราการเจริญเติบโต

   พบว่าการเจริญเติบโต (กรัม/วัน) ของสุกรพวกที่ 1 (เปรียบเทียบ) พวกที่ 2 ,พวกที่ 3 , และพวกที่ 4 เท่ากับ 596.66 ,565.73 ,562.- และ 540.- ตามลำดับ โดยการเจริญเติบโตของพวกที่ 1,2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เช่นเดียวกับพวกที่ 2,3 และ 4 แต่การเจริญเติบโตของพวกที่ 1 และพวกที่ 4 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง แสดงว่าเมื่อใช้เปลือกฝักข้าวโพดแทนอาหารข้นถึง 30 % อัตราการเจริญเติยโตของสุกรจะทัดเทียมกับพวกที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเต็มที่ แต่มีแนวโน้มว่าการเจริญเติบโตจะลดลงเมื่อให้เปลือกฝักข้าวโพดอ่อนระดับสูงกว่า 30 %

2.อัตราการแลกเนื้อ

    อัตราการแลกเนื้อของสุกรทั้ง 4 พวก เท่ากับ 3.15,3.47,3.76 และ3.97 ตามลำดับทุกพวกมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง แสดงว่าเมื่อใช้เปลือกฝักข้าวโพดอ่อนในระดับสูงขึ้น ทำให้อัตราการแลกเนื้อต่ำลง เพราะอาหารมีความฟามสุกรได้รับเนื้ออาหารน้อย จึงต้องกินอาหารปริมาณมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

3.ปริมาณอาหารที่กิน

    พบว่าสุกรพวกที่ 1,2,3 และ 4 กินอาหารเฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ 270.94,294.49,316.62 และ339.09 กก. ตามลำดับ พวกที่ 1 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับพวกที่ 2 แต่แตกต่างทางสถิติ กับพวกที่ 3 และ 4 โดยสุกรจะกินอาหารในปริมาณเพิ่มขึ้น สำหรับพวกใช้เปลือกข้าวโพดอ่อนในระดับสูงขึ้น

4.ระยะเวลาในการทดลอง

    สุกรทดลองพวกที่ 1,2,3 และ 4 ใช้ระยะเวลาเลี้ยงจากหย่านมถึง 100 กก. เฉลี่บเท่ากับ 144,150,150 และ158 วันตามลำดับ ระยะเวลาดังกล่าวไม่มีความแตกต่างทางสถิติทำนองเดียวกันกับการทดลองใช้หญ้าขนสดแทนอาหารข้นอัตรา 0,20,40 % และ 30 % หญ้าขนสด 10 % ใบกระถินสด ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงเฉลี่ย 157,168,171 และ 166 วัน ตามลำดับ ซึ่งทุกพวกไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

5.ต้นทุนค่าอาหาร

    ตลอดการทดลอง สุกรพวกที่ 1 (เปรียบเทียบ) สิ้นเปลืองค่าอาหารเท่ากับ 1,135.24 บาท/ตัว มากกว่าพวกท่ 2,3 และ 4 ซึ่งสิ้นเปลืองค่าอาหารเท่ากับ 993.02 ,938.13 และ 866.02 บาท/ตัว ตามลำดับ จะเห็นว่าพวกที่ 4 สิ้นเปลืองค่าอาหารน้อยที่สุด โดยน้อยกว่าพวกเปรียบเทียบเฉลี่ยตัวละ 269.22 บาท ส่วนพวกที่ 2 และพวกที่ 3 ก็สามารถประหยัดค่าอาหารได้เฉลี่ยตัวละ 144.22 และ 197.11 บาท ตามลำดับ

    จากผลการทดลองดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าเปลือกฝักข้าวโพดอ่อนสามารถนำมาเป็นอาหารเลี้ยงสุกรโดยแทนในอาหารข้นได้เป็นอย่างดี และใช้ได้ถึงระดับ 30 % ของอาหาร โดยไม่เกิดผลเสียต่อการเจริญเติบโต

สรุปผลการทดลอง

   1.สามารถนำเปลือกฝักข้าวโพดอ่อนเลี้ยงสุกรขุนมาใช้แทนอาหารข้น ในอัตรา 20 และ 30 % โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโต และเวลาในการเลี้ยง

    2.การใช้เปลือกข้าวโพดอ่อนแทนอาหารข้นอัตราที่สูงกว่า 30 % ทำให้การเจริญเติบโตของสุกรลดลง อัตราการแลกเนื้อต่ำลง แต่ไม่มีปัญหาในแง่ palatability

    3.การใช้เปลือกฝักข้าวโพดอ่อนเลี้ยงสุกรขุน สามารถลดต้นทุนค่าอาหาร จากสูตรเปรียบเทียบ ได้ถึง 142.22,197.11 และ 269.22 บาท/ตัว เมื่อใช้เปลือกฝักข้าวโพดอ่อนแทนอาหารข้นในอัตรา 20,30 และ 40 % ตามลำดับ