บทความ 

เรื่อง… การแก้ปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเพลง

            เมื่อกล่าวถึงการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลายๆ คนคงคิดถึงตัวเลขยุ่งๆ สูตรยากๆ ที่ต้องคำนวณเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่อยากเรียนจนต้องส่ายหน้าหนี้ ถ้าวิชาคณิตศาสตร์มีชีวิตจิตใจ ก็คงร้องเพลงออกมาด้วยความน้อยเนื้อตำใจ ว่า “ ใครๆก็ไม่รักผม ขนาดพัดลมยังสายหน้าเลย ” ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิด  และแก้ปัญหา เพื่อนำไปใช้ในชีวิตปะจำวัน และเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเป็นนามธรรมเข้าใจยาก มีนักเรียนส่วนน้อยที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น  เนื้อหาในบทเรียนยาก เทคนิควิธีการสอนของครูไม่น่าสนใจ ไม่มีสื่อการสอน ครูวิชาคณิตศาสตร์มักเข้มงวดกับนักเรียน ดุ เน้นความเป็นระเบียบอยู่เสมอ จึงทำให้นักเรียนกลัว เกิดความเบื่อหน่าย ไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับครูผู้สอนมาทุกยุคทุกสมัยสาเหตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะสื่อการสอน เป็นสิ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้อย่างมาก ทำให้นักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียน และไม่เบื่อหน่าย  สื่อการสอนมีมากมาย เช่น รูปภาพประกอบ รูปทรงเรขาคณิต เกม เพลง เป็นต้น แต่ที่จะกล่าวต่อไปนี้ คือ การแก้ปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเพลง

การแก้ปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเพลง มีความสำคัญอยู่ที่ การแต่งเพลงคณิตศาสตร์ เพื่อใช้นำเข้าสู่บทเรียน และสรุปบทเรียน ใช้ทำนองเพลงที่ไพเราะ ทันสมัย เพลงที่นิยมกันในอดีตและปัจจุบัน มีจังหวะเร็วบ้าง ช้าบ้าง ตามความเหมาะสมของบทเพลง โดยแทรกความคิดรวบยอด องค์ความรู้ สูตรคณิตศาสตร์ หลักการต่างๆทางวิชาคณิตศาสตร์ไว้ในบทเพลง             

ตัวอย่าง                                                                                  

เพลงสูตรการหาพื้นที่  

( ทำนองคุณลำใย)  คำร้อง  รัชนี   โสพันธ์

จะจำไม่เคยลืมเลือน    จะเตือนตัวเองเอาไว้

พื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าไง  จะจำเอาไว้ว่า  กว้าง คูณ  ยาว

พื้นที่จัตุรัสทำไง      เอ่อพึงนึกได้ว่า  ด้าน  คูณ   ด้าน

ความยาวของฐานและก็คูณสูงเข้าไป

อันนี้ไม่ใช่ของใครสี่เหลี่ยมด้านขนานไงหนูลืมหรือยัง

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู    คุณน้องหนู  ๆ  จงฟังดังนี้

เศษ1 ส่วน 2 คูณซิ   ก็คูณผลบวกของด้านคู่ขนาน

อีกอย่างอย่าลืมอันนี้  คูณสูงด้วยซี จะโชคดี  โชคดี

เพลงร้อยละ
(ทำนอง เพลงช้าง)  คำร้อง วีรยุทธ ด้วงใย
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อยละรู้จักหรือเปล่า
ร้อยละหนูจงรีบเอา เศษส่วนเข้ามาส่วนเป็น 100
หรือไม่อย่างนั้นไม่ต้องถอย
เปลี่ยนร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์เอย

เพลงจำนวนเฉพาะ

(ทำนองเจ้าทุยอยู่ไหน)  คำร้อง  ปรีชา  จั่นกล้า

จำนวนเฉพาะ   จำนวนเฉพาะ    จำนวนเฉพาะนั้นมีตัวประกอบ

จำนวนสองตัว   ครูจะบอกไว้   คือ  1  นั่นไงและตัวมันเอง

หนู หนู  หนู  จงจำให้ดี  ที่ครูบอกไว้  จำนวนเฉพาะ   จำนวนเฉพาะ

เพลงรักคณิตแล้วค่ะ

 (ทำนอง เพลงเลิกแล้วค่ะ)   คำร้อง วีรยุทธ ด้วงใย

(สร้อย) เลิกแล้วค่ะ หนูเลิกซ่อมเลขแล้วค่ะ เลิกแล้วค่ะ การบ้าน

เลิกลอกแล้วค่ะ อ๋อไม่หรอกค่ะ ไม่คิดหนีเรียนหรอกค่ะ

โอ้แก้วตามาเรียนคณิตกัน ทุกคนต่างสุขสรรค์ยินดีปรีดา

ได้รู้จักการคำนวณนานา พวกเรานั้นหนาฟิตกันทุกคน

(สร้อย) เรียนคณิตต้องคิดต้องจำต้องท่อง (ซ้ำ)

โอ้เพื่อนจ๋าเราต้องมาช่วยเหลือกัน คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ปัญญา

ให้ล้ำเลิศ คิดเข้าไปคิดให้หัวระเบิด คิดไปให้เตลิดอย่ามัวรอรา

(สร้อย) เรียนคณิตต้องคิดต้องจำต้องท่อง (ซ้ำ)

เพลงเส้นขนาน
(ทำนอง เพลงข้าวโพดสาลี)   คำร้อง วีรยุทธ ด้วงใย
(สร้อย) สองเส้นที่ขนานกัน มีความสัมพันธ์ดังนี้เอย
มีเส้นตรงมาตัด เราก็จะวัดมุมได้
มุมแย้งนั้นไง (ซ้ำ) มันจะได้เท่ากันเอย (ซ้ำ) (สร้อย)
ผลบวกของมุมภายใน (ซ้ำ) รวมกันได้ 180 เอย

        จะเห็นได้ว่า เพลงที่ยกตัวอย่าง เป็นเพลงที่สนุกสนาน ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และดึงดูดให้นักเรียนตั้งใจเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งนั้นยังทำให้ครูกับนักเรียนเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น นักเรียนไม่มีความกดดันในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เกิดเจตคติที่ดี ทำให้นักเรียนไม่เบื่อวิชาคณิตศาสตร์อีกต่อไป
            การสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เพลงเป็นสื่อ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น แต่การสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เพลงเป็นสื่อก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือ นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ส่วนข้อเสีย คือ การใช้เพลงเป็นสื่อในการสอนนั้น ใช้ระยะเวลานาน อาจไม่ทันในการเรียนหนึ่งชั่วโมง ทำให้เนื้อหาในการเรียนเป็นไปได้ช้า

 

 

ขอขอบคุณตัวอย่างการเขียนบทความจาก 

หนังสือพิมพ์ข่าวสน คอลัมน์ สนจากเยาวชน  สมเกียรติ เพ็ญทอง สสวท.

งานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์สมการโดยใช้แบบฝึกทักษะและเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสาม

และผู้ที่เรียบเรียงเพลงที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เหล่านี้