โครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่อง  การทำน้ำยาซักผ้าจากมะกรูด

 

จัดทำโดย

 

1.นางสาวทัศนีย์  ถือคุณ         ม. 6/3     เลขที่ 23

2.นางสาวนรินธร  ทวยศิริ      ม. 6/3      เลขที่ 25

3.นางสาวสุนิสา  ชมภูมาตรย์  ม.6/3     เลขที่ 43

 

 

ครูที่ปรึกษาการจัดทำโครงงาน

อ. สราวุธ   โคตรมา

 

 

โรงเรียนภูเขียว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2

 

 กิตติกรรมประกาศ 

            โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การทำน้ำยาซักผ้าจากมะกรูดเพื่อศึกษา (หรือทำการประดิษฐ์/ทดลอง  เพื่อ)  โดยได้รับการสนับสนุนจาก  อ.สราวุธ  โคตรมา  และได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว  และกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านลาด  ที่ได้ให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงงานและได้รับความอนุเคราะห์จาก  นางนภาพร  ชมภูมาตรย์   ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ  แนะนำเอกสารตำราต่างๆ  ที่ใช้ศึกษาค้นคว้า

คณะผู้จัดทำ  ขอขอบพระคุณทุกท่านดังที่ได้กล่าวถึงมาข้างต้น  และที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ  ที่นี้เป็นอย่างสูง

 

                                                                     คณะผู้จัดทำ

 

บทคัดย่อ

 

            โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การทำน้ำยาซักผ้าจากมะกรูด

จัดทำโดยใช้    

N 70, น้ำมะกรูด, น้ำสะอาด, เกลือ, ดอกอันชัญ, ถังก้นเรียบ, ไม้พาย,

น้ำด่าง , น้ำหอมแพนทีน

ผลที่ได้จากการทำโครงงานนี้  

 ได้น้ำยาซํกผ้าไว้ใช้ในครัวเรือนและสามารถไว้จำหน่ายได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก

 

 บทที่ 1

บทนำ

 

ที่มาและความสำคัญ

            เนื่องจากในหมู่บ้านของเรามีมะกรูดที่เน่าเสียมากเพราะต้นมะกรูดออกผลมากและจากการสังเกตการณ์ทำอาหารในครัวเรือน  ส่วนใหญ่จะใช้มะนาวในการทำอาหาร  เราจึงนำมะกรูดมาทำการทดลองเผื่อในอนาคตเราอาจมีน้ำยาซักผ้าวางขาบในท้องตลอดทั่วไป

 

วัตถุประสงค์

   1.เพื่อหาค่า PH ของน้ำยาซักผ้าจากน้ำมะกรูด

   2.เพื่อหาว่าน้ำยาซักผ้าจากมะกรูดมีความเป็นกรด หรือเบส

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรับ

      1.เราสามารถรู้คุณสมบัติของมะกรูดว่ามีความสามารถขจัดสิ่งสกปรกในเนื้อผ้าเทียบเท่ากับผงซักผ้าในท้องตลาด

      2.ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ

      3.ตระหนักถึงคุณค่าของพืชผักสวนครัวว่าเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

ขอบเขตการศึกษา

       ณ บ้านเลขที่ 326 ม.17 บ.ลาด  ต. บ้านแก้ง  อ. ภูเขียว  จ. ชัยภูมิ   36110

เริ่มทำการทดลอง เมื่อวันที่  28 มกราคม -  13  กุมภาพันธ์

สมมุติฐาน

               การทำโครงงานเรื่อง การทำน้ำยาซักผ้าจากมะกรูด  เพื่อทราบว่ามะกรูดมีค่าPHเท่าไรและความเป็นกรดเบสเท่าใด และสามารถนำมาทำน้ำยาซักผ้าได้ประสิทธิภาพเทียบเท่าผงซักผ้าทั่วไป

 

 

 

บทที่ 2

เอกสารประกอบ

    

     เนื่องจากมะกรูดเป็นผักสวนครัวที่หาได้ง่าย และที่สำคัญเป็นผักที่เหลือใช้ในครัวเรือน  และมีประโยชน์หลายด้าน  เพราะมะกรูดมีความเปรี้ยวคนสมัยก่อนใช้มะกรูดมาถูมือที่ติดสารเคมีบางชนิด  เราจึงคิดที่จะนำมะกรูดมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  เราจึงนำมะกรูดมาทำน้ำยาซักผ้า

 

 

 

บทที่  3

 วิธีดำเนินการโครงงาน

 

 

อุปกรณ์และวัตถุดิบ

1.  N 70 (สารทำให้เกิดฟอง)                               1   ก.ก

2.  น้ำมะกรูดต้ม                                                   3   ก.ก

3.  น้ำด่าง                                                              5   ก.ก

4.  เกลือ                                                                1   ก.ก

5.  น้ำสะอาด                                                         3  ก.ก

6.  ถังก้นเรียบ                                                      1  ก.ก

7.  ไม้พายุ                                                              1   ก.ก

8.  หัวเชื้อน้ำหอมแพนทีน                                   10   ก.ก

 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

1.  เตรียมน้ำด่างโดยใช้ขี้เถ้า  2  ก.ก  ละลายน้ำ  5  ก.ก  คนให้เข้ากันทิ้งไว้  3-5  วัน

     จะได้น้ำด่างใสๆนำไปใช้ได้

2.  เตรียมน้ำเกลือ โดยนำเกลือ  1  ก.ก  ละลายน้ำสะอาด 3 ก.ก. ก็จะได้น้ำเกลือ

3.  น้ำ  N 70 1 ก.ก เทใส่ถังกวนให้ N 70 เป็นครีมขาวโดยกวนไปทางเดียวกันเมื่อ

     เป็นครีมขาวอ่อนๆเทน้ำเกลือลงจำนวน  1  ก.ก  จนเป็นเนื้อเดียวกัน  และเทน้ำเกลือ         

     ส่วนที่เหลือจนเป็นเนื้อเดียวกัน

4.  เทน้ำด่าง  น้ำมะกรูด  ลงในถัง  N 70 ที่เตรียมไว้แล้วกวนต่อไปจนเป็นเนื้อเดียวกัน

5.  ใส่หัวเชื้อน้ำหอม ลงไปแล้วคนให้เข้ากัน

6.  ทิ้งไว้ให้ฟองยุบ  แล้วนำไปใช้ได้เลย

 

 

บทที่  4

ขั้นตอนการทดลอง

 

นำถุงเท้าไปแช่โคลนให้มีความสกปรกเท่ากัน

กะละมังที่ 1 ผงซักฟอกบรีส                      กะละมังที่ 2 น้ำยาซักผ้า

เติมน้ำสะอาด  500  ML                            เติมน้ำสะอาด 500 ML     

ผงซักผ้า   30   ML               น้ำยาซักผ้า 30 ML

ถุงเท้ามีความสกปรกเท่ากัน                        ถุงเท้ามีความสกปรกเท่ากัน

           

สรุปผลการทดลอง

  

   จากการที่เราทำการทดลอง พบว่า น้ำยาซักผ้ามีความเป็นกรดอ่อนๆ  มีค่า PHประมาณ 8  แล้วทำการทดลองซักผ้า กับถุงเท้านักเรียน โดยถุงเท้านักเรียนซึ่งมีความสกปรกเท่าๆกัน เติมน้ำเท่ากัน และปริมาณน้ำยาเท่ากัน แล้วทำการขยี้ด้วยแรงที่เท่ากันเป็นเวลา 2 นาที ผลออกมาถุงเท้าที่ซักด้วยน้ำยาซักผ้าจากมะกรูดมีความสะอาดกว่าผงซักฟอก แต่ผงซักฟอกทำให้ผ้ามีความนุ่มกว่าน้ำยาซักผ้าจากมะกรูดเล็กน้อย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าน้ำยาซักผ้าจากมะกรูดมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผงซักฟอกทั่วไปในท้องตลาด