บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่  4

       ทฤษฏีการให้คำปรึกษาแบบอัตถิภาวะนิยม

1.   คุณธรรมจริยธรรม

        -มาเรียนตรงต่อเวลา

        -มีวินัย

         -เสียสาละ

 

2.   ความรุ้

       -ทำให้ดิฉันได้รับความเกี่ยวกํบทฤษฏีการให้ คำปรึกษาแบบอัตถิภาวะนิยมทฤษฏีนี้ให้น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ที่มีความทุกข์ความรู้สึกเป็นทุกขิ์เกี่ยวกับารดำรงชีวิตไร้จุดมุ่งหมายและต้ องเผชิญกับความเศร้าโศก และสภาพแวดล  อมจึงทำให้เกิดควาสับสนในชีวตและรู้สึกตนเองไม่ความหมาย

 1.ประวัติความเป็นมา

 

.การให้คำปรึกษาแบบ อัตถิภาวะนิยมใช้ แก้ปัญหาสำหรับผู้ที่มีความทุกข์และความรู้ความรู้สึก

โ ดย ตั้งอยู่บนพื้นฐาน และเป็นทฤษฏีที่สอดคล้องกับปรัชญาทฤษกฏีนี้ผู้ให้คำ ปรึกษาอยู่ที่เงื่อนไขของความเป็นมนุษย์มีอิสระในการตัดสนใจตนเอในโชคชตาข องตนเอง แต่จะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

การดำรงชีวิตของบุคคลอย่างไร้ความหมายอันแตกต่างไปจากผู้ อื่นก็ เป็นทฤษฏีนี้เชื่อว่าบุคลิกภาพของคนปกติ

ขึ้นอยู่กับลักษณะข อง แต่ละคน

 

 

 

2.       ความ เชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์

                  ทฤษฏีนี้เชี่อว่ามนุษย์ เรามีอิสราภาพ  (Freedom)   ที่จะแสวงกำหนดกฎเกณฑ์และให้ความ หมายให้

กับชีวิตของตน   (Meaning  of  Life  )    มีอิสภาพเฉพาะตัว   และเราไม่สามารถจะทำนายพฤติกรรมข องมนุษย์ล่วงหน้าได้  การที่คน เรามีอิสรภาพที่จะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใด  หรือเลือกจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับ  เราจะต้องรับผิดชอบ  (Responsibility)   ต่อการกระทำและผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตนเอง

 

 

 

3.      โครงสร้างบุคลิกภาพแลพัฒนา การ

                     ผู้ให้คำปรึกษาตามทฤษฏีนี้ว่าการที่คนเรามีชีวิตอยู่เพื่อจะหาความหมายรคน เรามีชีวิตอยู่เพื่อจะหาความหมายให้กับชีวิตของตนเอง  อยู่ไปทำไม่มนุษย์แต่ละคนย่อมแตกต่างกันแต่ละคนไม่เหมื่อนกัน  เช่น  คนที่มีค่านิยมสังคมควรจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

 

4.    กระบวนการคำปรึกษา

        -การสร้างสัมพันธภาพ

        -การตกลงปํญหา

         -การสำรวจทำความเข้าใจ  สาเหตุควมต้องการวางแผนการยุติการคำปรึกษา

 

5.  เป้าหมายของการให้คำปรึกษา

      เพื่อช่วยให้ผุ้รับคำปรึกษาเกิดสาพรู้จักตนเองและข้าใจถึงศักยภาพของตนเองและสามารถหาความหมายของชีวิตให้เหมาะสมกับตนอย่างมีอิสราภาพ

 6.บทบาทหน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษา

 

7.   เทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษา

     ผู้ให้คำปรึ กษา     “ที่บ้าน”

      ผู้รับคำปรึกษา     “ พ่อดุ   เข้มงวด”

      ผู้ให้คำปรึกษา      “  ที่โรง เรียน”

       ผู้รับคำปรึกษา     “ ครูประจำชั้นใจดี  แต่ไม่ชอบครูใหญ่”

8.    กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบอัตถิภาวะนิยม

        การให้คำปรึกษาทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมการปรับพฤติกรรมกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   โรง เรี่ยนสุราษฎธานี

     

         ตัวแปรต้น     การให้คำปรึกษาทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม

          ตัวแปรตาม     การปรับพฤติกรรม

          กลุ่มประชากร  โรงรียนสุราษฎธานี

           กลุ่มตัวอย่าง      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

 3.     ทักษะทางปัญญา

                    ทำให้วิเคราะห์ข้อมูลได้และเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสื่อสารการแนะแนวได้

4.      ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

               -  ทำให้ตนเองรู้จักสืบค้นอย่างกว้างขวาง

                -    ทำให้ตนเองรู้จักการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

 5.       ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

                -ทำให้รู้จักการสื่อสารนอ กตำราได้

               -  ทำให้รู้จักการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ทได้