โครงงานวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง      น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด

 

 

จัดทำโดย

 

นางสาวธิดารัตน์     หอมสมบัติ       เลขที่  24     ชั้นม. 6/4

นางสาวปัทมา          จันทร์สว่าง      เลขที่  28     ชั้นม. 6/4

นางสาวรัตนา           อาจผักปัง        เลขที่  38     ชั้นม. 6/4

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

 

ว่าที่ ร.ต.สราวุธ  โคตรมา

 

 

 

 

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  2

 

 

สารบัญ 

หน้า

บทคัดย่อ........................................................................................................................................ก

กิตติกรรมประกาศ..........................................................................................................................ข

สารบัญ...........................................................................................................................................ค

บทที่ 1 บทนำ..................................................................................................................................1

บทที่  2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง..............................................................................................................3

บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ...................................................................................................4

บทที่  4 ผลการดำเนินการ................................................................................................................8

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินการ/อภิปรายผลการดำเนินการ..............................................................9

บรรณานุกรม...................................................................................................................................10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด

ในครั้งนี้ได้สำเร็จลงด้วยดี คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ คุณครูสราวุธ  โคตรมา  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คุณครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และโรงเรียนภูเขียวทุกท่านที่ได้ให้คำปรึกษา  แนะนำแนวทางในการทำงาน เอื้อเฟื้ออุปกรณ์  และสถานที่ในการทำโครงงานครั้งนี้

ขอขอบพระคุณคุณบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิด ดูแล และให้การศึกษา ขอขอบคุณญาติพี่น้อง และเพื่อน ๆ ทุกคน ที่คอยให้กำลังใจและคำปรึกษาที่ดีตลอดมา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง น้ำยาขัดรองเท้า จากเปลือกมังคุดในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

 

                                                                                      คณะผู้จัดทำ

                                                                                   2  กุมภาพันธ์  2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ 

 

             โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง   น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด       เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/4  โรงเรียนภูเขียว ภายในเล่มได้จัดทำตามรูปแบบของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้ประกอบการศึกษาโครงงานได้อย่างเต็มที่ ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

                หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้   ณ    ที่นี้ด้วย

 

คณะผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 

บทนำ 

ที่มาและความสำคัญ

               จากการที่พวกเราได้สังเกตรองเท้าของเพื่อนๆนักเรียนหญิงในห้อง  จะพบว่ารองเท้าของเพื่อนๆไม่ค่อยจะมันวาว พวกเราก็เลยไปสำรวจถามเพื่อนๆ พบว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะเพื่อนๆแต่ละคนขี้เกียจซื้อจีวีย์ขัดรองเท้าแถมยังราคาแพงอีก พวกเราจึงได้คิดวิธีที่จะทำขี้ผึ้งขัดรองเท้านี้ขึ้นมา

              ปัจจุบันเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ว่าน้ำยาขัดรองเท้าได้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรามากโดยเฉพาะสมัยเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในน้ำยาขัดรองเท้านั้นมีสารพิษที่มีชื่อว่าสารซูดาน เรด (Sudan Red) ผสมอยู่ ซึ่งเป็นสีที่ใช้ย้อมในตระกูลซูดาน  มีคุณสมบัติสีสดใส  ติดทนทาน
 จากการวิจัยของหน่วยงานนานาชาติด้านการวิจัย พบว่า  สารซูดาน เรด  มีผลต่อการทำลาย DNA ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเนื้องอกได้  ซึ่งสารพิษชนิดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้ด้วยการรับประทาน  การสูดดม  หรือการสัมผัส   คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำวัสดุจากธรรมชาติ เช่นเปลือกผลไม้มาใช้ในการทำน้ำยาขัดรองเท้า ทั้งนี้คณะผู้จัดทำสนใจนำเปลือกมังคุดแห้งมาใช้ในการทำน้ำยาขัดรองเท้า   

 

 

วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อศึกษาว่าเปลือกมังคุดสามารถนำมาทำน้ำยาขัดรองเท้าได้จริง  และได้ผล
  2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาขัดรองเท้าที่ทำจากเปลือกมังคุด

 

สมมติฐาน

 

  1. น้ำยาขัดรองเท้าที่ทำจากเปลือกมังคุดน่าจะมีความเหมาะสมสำหรับนำมาขัดรองเท้า
  2. น้ำยาขัดรองเท้าที่ทำจากเปลือกมังคุดสามารถขัดรองเท้าให้ความมันวาวมากกว่าน้ำยาขัด รองเท้าที่มีขายตามท้องตลาด

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

-เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่หาง่ายมาใช้ประโยชน์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาการทำน้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด   ว่าเมื่อนำมาขัดรองเท้าแล้วจะมันวาว

 

นิยามศัพท์เฉพาะ

น้ำยาขัดรองเท้า   หมายถึง  น้ำยาที่นำไปขัดรองเท้าแล้วสามารถทำให้รองเท้ามันวาว

สารซูดาน     หมายถึง   เป็นสารก่อมะเร็ง

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  2

เอกสารประกอบและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

      

                     ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารแลยา  (อย.) ให้สัมภาษณ์ถึงสารซูดาน เรด เป็นสีย้อมในตระกูลซูดาน มีตั้งแต่ซูดาน 1 จนถึงซูดาน 4 ซึ่งซูดาน 1 จะมีสีแดง จึงเรียกว่า ซูดาน เรด จะใช้ในอุตสาหกรรม เช่น เป็นสีผสมในพลาสติค ยาขัดพื้น ยาขัดรองเท้า เป็นต้น สารซูดานมีคุณสมบัติที่มีสีสดใส ติดทนนาน
แต่ผลการวิจัยพบว่า สารซูดาน เรด เป็นสารก่อมะเร็งโดยหน่วยงานนานาชาติด้านการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง ระบุว่า สารซูดาน เรด อาจมีผลต่อการทำลาย DNA การทำลายดังกล่าวสามารถส่งผลให้เกิดเนื้องอกที่ร้ายแรงได้ นอกจากนี้ การได้รับอันตรายจากสารซูดานนอกจากการรับประทานแล้วอาจได้รับอันตรายจากการสูดดมหรือสัมผัสกับผิวหนังได้
                    เมื่อเป็นเช่นนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้บริโภคจะเริ่มตื่นตัวกับสิ่งที่สามารถเลี่ยงได้      อย่างเช่น    ยาขัดรองเท้า    ที่มีตัวเลือกสามารถใช้ที่ทำจากผลผลิตจากธรรมชาติ      
ที่วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีโครงงานทำยาขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ ที่ทางวิทยาลัยให้การสนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้า โดยผลงานการทดลองทำยาขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ ทางวิทยาลัยได้นำมาสอนให้กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และยังสามารถสร้างรายได้แก่นักศึกษา ต่อยอดปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติอยู่ตลอดเวลา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำคือ อาจารย์วันทนี กิจปรีชา อาจารย์ขจรศักดิ์ ค้าผล และ คุณสมพล ผลมูล
พื้นที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบเนื่องจากเมืองจันท์เป็นเมืองผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นมังคุด กล้วย หรือแม้แต่มะละกอ ดังนั้น หากนำของที่เหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์ เพราะที่ผ่านมามีเปลือกผลไม้ทิ้งเป็นขยะจำนวนมากมาย ยามถึงฤดูผลผลิตนั้นโดยเฉพาะเปลือกมังคุด เปลือกทุเรียน ปล่อยให้ส่งกลิ่นเหม็นแมลงวันตอมสร้างความรำคาญให้กับผู้อยู่ใกล้เคียงจนเกิดมีปัญหามลภาวะในเรื่องกลิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้ชาวสวนขายเปลือกผลไม้ได้อีกทาง มีปัญหาเรื่องเชื้อรา โดยเลือกเปลือกมะละกอ มังคุด กล้วย ในการผลิตครั้งแรกๆ นำมาใช้ได้ แต่ระยะเวลาเก็บรักษาอยู่ได้ไม่นานเกิดเชื้อรา ดังนั้น รุ่นปัจจุบันแก้ปัญหาในเรื่องของเชื้อรา เมื่อแก้ปัญหาจุดนี้ได้จึงได้ผลิตออกทดลองใช้ แน่ใจว่าคุณสมบัติเท่าเทียมกับยาขัดรองเท้าที่วางจำหน่ายในท้องตลาดที่มีราคาแพง จึงได้ผลิตออกมาจำหน่ายกันเองในวิทยาลัย

บทที่  3

วิธีดำเนินการโครงงาน

อุปกรณ์   และวิธีการดำเนินงาน

3.1  สถานที่ทำการศึกษา      บ้านของนางสาวรัตนา  อาจผักปัง    (บ้านหนองหว้า)

3.2  วัสดุ   อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา

1. เปลือกมังคุดแห้ง

2. เทียนหอม

3. น้ำมันมะกอก

4. วาสลิน

5. น้ำมันเครื่อง

6. ครก

7. ชาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ขั้นตอนการทำขี้ผึ้งขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด

  1. นำเปลือกมังคุดที่เราหามาได้จากตามท้องตลาด มาตากแห้งเพื่อให้เปลือกแห้งสะดวกแก่การทำ

 

 

2.เมื่อเราได้เปลือกมังคุดที่ตากแดดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็นำเปลือกมังคุดไปเผาเพื่อที่จะให้เป็นสีดำแล้วจึงนำมาบดให้ละเอียด

                 

 

 3.เสร็จแล้วเราก็นำเทียนไขมาต้ม เพื่อที่จะได้ละลายเป็นของเหลว

 

 

4.เมื่อได้เทียนไขที่ละลายเป็นของเหลวแล้ว เราก็นำมาผสมกับน้ำมันเครื่อง น้ำมันมะกอก    วาสลีน และที่สำคัญใส่เนื้อเปลือกมังคุดที่ได้จากการบดแล้วนำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

 

                              

 

 

                               

 

 5. เมื่อผสมเสร็จก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อให้มันแข็งตัว

 

 

 

6.เสร็จแล้วเราก็นำขี้ผึ้งที่ได้จากการผสมกัน มาใส่ในกระป๋องจีวีย์ของจริง

แล้วเราก็จะได้ขี้ผึ้งขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุดอย่างสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการจัดทำโครงงาน

ในการทำการศึกษาการการนำน้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุดในครั้ง    สามารถนำน้ำยาขัดรองเท้า          ที่ทำทำจากเปลือกมังคุด     มาขัดรองเท้าได้ผลจริง คือ  รองเท้าที่มีความมันวาว     น้ำยาขัดรองเท้า นี้มีส่วนผสมทามธรรมชาติจึงไม่เป็นอันตราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 5

สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินการจัดทำโครงงาน

สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ

5.1  สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาค้นคว้าโครงงานเรื่อง   น้ำยาจัดรองเท้าจากเปลือกมังคุด     ผลการศึกาพบว่า

  1. เปลือกมังคุดสามารถนำมาทำน้ำขัดรองเท้าได้ผลจริง
  2. น้ำยาที่ทำจากเปลือกมังคุด  เมื่อนำไปขัดรองเท้าแล้วสามรถให้ความมันวาวกับรองเท้าได้
  3. เปลือกมังคุดที่ทำให้แห้งแล้วเมื่อนำมาทำน้ำยาขัดรองเท้าแล้วไม่ทำให้เกิดเชื้อรา

 

อภิปราย   การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์                                           

เรื่อง น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุดคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมว่า

1.  น้ำยาที่ได้จากเปลือกมังคุดที่แห้ง   นำมาทำน้ำยาขัดรองเท้าได้ผลดี   ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา

2.   ถ้าเปลือกมังคุดตากแดดไม่แห้งจะทำให้เกิดเชื้อราได้

 

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการศึกษาผลไม้ชนิดอื่นอีก   ว่าผลไม้ชนิดไหนสามารถนำมาขัดรองเท้าแล้วให้ ความมันวาว มากกว่ากัน

 

 

 

บรรณานุกรม

http://siweb.dss.go.th/qa/search/search_description.asp?QA_ID=714

http://my.dek-d.com/maple_pink/blog/?blog_id=10024927

http://www.vcharkarn.com/vcafe/84555/1

http://www.kroobannok.com/blog/2597