เอกสารประกอบการเรียน พาราโบลา สำหรับนักเรียนชั้น ม.3

ใช้โปรแกรม Geometer's Sketchpad

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

1. ใบความรู้ ลักษณะของกราฟพาราโบลา (gsp file) download

2. ใบงาน การสร้างกราฟพาราโบลา (swf file) download

3. ใบงาน การสร้างกราฟพาราโบลา (gsp file) download

นักเรียนสามารถส่งงาน ใน [email protected] ในหัวข้อ "ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่"