เครื่องแบบนักเรียน

ความหมาย

เครื่องแบนักเรียน คือ เครื่องแต่งกายของผู้ศึกษาเล่าเรียนที่กำหนดให้แต่งเหมือนกันเฉพาะหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง โดยมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เช่น กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนด

 

ประวัติ ความเป็นมาของคำและวิวัฒนาการ

การจัดการศึกษาในประเทศไทยสมัยที่การศึกษายังไม่มีระบบการศึกษาส่วนใหญ่ของราษฎรอยู่ที่วัด เด็กที่เรียนเป็นเด็กชาย ส่วนเด็กไม่มีโอกาส พ่อแม่จะนำเด็กมาฝากเรียนกับวัดใกล้บ้าน

                ส่วนการศึกษาเล่าเรียนของเจ้านายก็เป็นการเรียนกับครูในพระราชองค์ชายและพระองค์หญิง การแต่งกายของผู้เรียนไม่มีระเบียบที่แน่นอนและเด็กมักจะไว้ผมจุกและผมเปีย

 

แก่นความคิดที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทย

                ในช่วงเวลา 100 ปีที่ผ่านมาของการศึกษาไทย ได้มีการปรับปรุงเครื่องแบบนักเรียนมาโดยตลอดจากการที่เด็กนักเรียนแต่งกายด้วยกางเกงตัวเดียวไม่มีระเบียบ จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ให้มีเครื่องแบบนักเรียนเริ่มต้นปี พ.ศ. 2444 และการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นกับเหตุการณ์และสมัยนิยม

 

บทวิเคราะห์คุณค่า

                ในปัจจุบันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนยังมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย ความเป็นหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเครื่องนุ่งห่ม เด็กก็สามารถสวมใส่ได้สบายทุกโอกาส

                เครื่องแบบนักเรียนของแต่ละโรงเรียนในสมัยปัจจุบันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของรายละเอียดย่อยๆเช่น ชื่ออักษรย่อ สีของกระโปรง แต่ก็ยังยึดหลักใหญ่ๆของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักและต้องขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน หากมีความประสงค์จะมีเครื่องแบบนักเรียนเป็นแบบเฉพาะของโรงเรียน