โครงงาน

การใช้สารสกัดจากใบและเมล็ดน้อยหน่ากำจัดเหา

 

     ผู้จัดทำ              
นางสาวกรกนก   ขันสัมฤทธิ์   เลขที่ ๑๔

นางสาวธนพร      อิทธิจันทร์  เลขที่ ๑๕

นางสาวสุกัญญา  ดอนโพธิ์  เลขที่  ๓๓
  ขั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๗

    ครูที่ปรึกษา      

คุณครูศราวุฒิ    โคตรมา

 

โรงเรียนภูเขียว

อำเภอภูเขียว     จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต ๒ 

 

ที่มาและความสำคัญ
     โรคเหาเป็นโรคที่พบกันบ่อยมากในเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนหญิง และเป็นโรคเหาที่น่ารังเกียจ สำหรับคนทั่วไป และยังทำให้สุขภาพไม่ดี และก่อความรำคาญให้กับผู้ที่เป็นอีกเนื่องจากมีอาการคันศีรษะ และการรักษาโรคเหาสม ัยนี้ ส่วนใหญ่มักจะใช้สารเคมีซึ่งเมื่อใช้แล้วอาจก่อให้เกิดแนวความคิดว่าถ้านำเอาเมล็ดและใบน้อยหน่า มาสกัดเอาสารและผสมกับน้ำมันมะกอก ซึ่งเป็นการปรับปรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้จัดทำได้รับประสบการณ์มา คือ ย่าของผู้จัดทำได้ใช้น้ำมันก๊าด เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อศีรษะและสุขภาพ จึงคิดใช้น้ำมันมะกอกแทน เพื่อนำมาช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนหญิง ที่เป็นโรคเหา ซึ่งรักษาโรคเหาได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และร่างกาย อีกทั้งเป็นการนำสมุนไพรธรรมชาติ ใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์อีกด้วย

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อศึกษาวิธีการกำจัดเหา โดยใช้สารที่สกัดจากเมล็ดและ
ใบน้อยหน่า
     2. เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนหญิงของโรงเรียน
     3. เพื่อนำสมุนไพรธรรมชาติใกล้ตัวมาปรับปรุงใช้ประโยชน์และเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

สมมติฐาน
     สารสกัดจากเมล็ด และใบน้อยหน่า ทำให้ตัวเหาเมาและตายในที่สุด
     ตัวแปรที่ต้องปรึกษา
     ตัวแปรต้น เมล็ดและใบน้อยหน่า
     ตัวแปรตาม ความสามารถในการกำจัดเหา
     ตัวแปรควบคุม - ปริมาณเมล็ด และใบน้อยหน่า
      - ปริมาณน้ำมันมะกอก
      - จำนวนเหา
      - ระยะเวลา


วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
     1. ใบน้อยหน่า                      7. เมล็ดน้อยหน่า
     2. น้ำมันมะกอก                    8. เครื่องปั่นหรือครก
     3. ผ้าขาวบาง                         9. กระชอน
     4. บีคเกอร์                            10.ถุงมือยาง
     5. ที่คลุมผม                           11.ยาสระผม
     6. ผ้าสำหรับเช็ดผม              12.หวีซี่ถี่

วิธีการทดลอง
     การสกัดสารจากเมล็ด และใบน้อยหน่า
     1. นำเมล็ดและใบน้อยหน่ามาตำหรือบดให้ละเอียด โดยแยกกันตำ หรือบด
     2. นำเมล็ด และใบน้อยหน่าที่ตำ หรือบดละเอียดแยกกันหมักกับน้ำมันมะกอก ในอัตราส่วนเมล็ดและใบน้อยหน่าบดละเอียด ต่อน้ำมะกอก 2 : 1 และหมักทิ้งไว้ 10-15 นาที
     3. นำเมล็ด และใบน้อยหน่าที่หมักไว้ได้เวลาแล้วไปคั้น
     4. นำสารที่สกัดจากเมล็ด และใบน้อยหน่า ไปใส่ขวดมีฝาปิด

การใช้สารสกัดจากเมล็ด และใบน้อยหน่ากำจัดเหา
     1. เตรียมตัวนักเรียนหญิงที่เป็นโรคเหา แบ่งออกเป็นกลุ่มประมาณ 5 คน
     2. ใช้สารสกัดทดลองกับนักเรียนที่เป็นเหา อย่างละชนิด
     3. ให้แต่ละคนของกลุ่มนำสารสกัดของกลุ่มตนเองไปชโลมให้ทั่วศีรษะ โดยทำให้ผมเปียกน้ำก่อน ให้เพื่อนในกลุ่มผลัดกันเป็นผู้ช่วย เสร็จแล้วใช้ที่คลุมผมคลุมผมศีรษะหมักทิ้งไว้ 30 นาที (ให้ระวังน้ำสารสกัดเข้าตา เพราะจะทำให้แสบตา และตาอักเสบได้)
     4. เมื่อครบเวลาที่หมักผม ให้สระผมให้สะอาด อาจใช้ครีมนวดผมด้วยก็ได้ เพื่อให้ผมไม่กระด้าง และเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง
     5. ให้หวีซี่ถี่ และตรวจดูพร้อมสังเกต ผลการทดลองที่เกิดขึ้นกับตัวเหา และไข่เหา
     6. การทดลองดังกล่าวข้างต้น จะกระทำการทดลอง 3 ครั้ง โดยทำการทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผลการทดลอง
     จากการทดลองใช้สารสกัดจากเมล็ดและใบน้อยหน่า กำจัดเหากับนักเรียนหญิงของโรงเรียนที่เป็นโรคเหา จำนวน 10 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุ่มหนึ่งใช้สารสกัดจากเมล็ด และอีกกลุ่มหนึ่งใช้สารสกัดจากใบ ใช้เวลาในการทดลองใช้ 3 ครั้ง โดยใช้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปรากฏผลการทดลองดังนี้
การทดลองครั้งที่ 1
     ผลที่ได้จากสารทั้ง 2 ชนิด ตัวเหาที่เป็นตัวแม่ หรือตัวเต็มวัยจะตายบ้าง และมีบางส่วนคลานหนีออกจากศีรษะ แต่ไข่เหานั้น มีเปลือกหุ้มจะไม่เป็นไร จึงทำให้เหาจะอยู่เหมือนเดิม
การทดลองครั้งที่ 2
     ผลที่ได้จากสารทั้ง 2 ชนิด ชนิดตัวเหาที่เป็นตัวแม่หรือตัวเต็มวัยที่ยังเหลือจากการทดลองครั้งที่ 1 จะตายเกือบหมด และมีบางส่วนคลานหนีออกจากศีรษะ ส่วนไข่เหาจะออกลูกตัวอ่อน ออกมา และตัวอ่อนจะตายหมด ทำให้ไข่เหาที่ออกลูกมาเป็นไข่รีบเป็นจำนวนมาก จะเหลือไข่ที่ยังไม่ได้ออกลูกอีกบางส่วน
การทดลองครั้งที่ 3
      ผลที่ได้จากการทดลองทั้ง 2 ชนิด ตัวเหาที่เป็นตัวแม่หรือตัวเต็มวัยจะไม่มีแล้ว จะมีแต่ตัวเหาที่เป็นตัวอ่อนที่ออกจากไข่ที่เหลือ จากการทดลองครั้งที่ 2 และในการทดลองครั้งนี้ตัวเหาจะตายหมดและไข่จะรีบหมด สำหรับนักเรียนบางคน ส่วนนักเรียนที่เป็นมาก ตัวเหาจะตายหมด แต่ไข่จะรีบหมด ต้องทำการใช้ยาต่อไป

สรุปผลการทดลอง
     จากการทดลองใช้สารสกัดจากเมล็ดและใบน้อยหน่า กำจัดเหาให้นักเรียนที่เป็นเหา จำนวน 11 คน ผลปรากฏว่าสารสกัดทั้ง 2 ชนิด สามารถกำจัดเหา ได้ผลดีมาก ซึ่งกำจัดเหาที่เป็นตัวได้หมด แต่ไข่เหาต้องรอให้ออกตัวจึงกำจัดตัวอ่อนที่ออกจากไข่ได้ ถ้ามีไข่มากต้องใช้สารสกัดหลาย ๆ ครั้งจึงจะกำจัดเหาหมด

ประโยชน์ที่ได้รับ
     1. สามารถทำยาฆ่าเหาจากสมุนไพรธรรมชาติใกล้ตัวใช้เองได้
     2. เป็นการนำสมุนไพรธรรมชาติ ใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์เป็นการประหยัดรายจ่ายที่จะต้องซื้อสารเคมีกำจัดเหา
     3. ทำยาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นเหา ที่ขัดสนไม่สามารถซื้อยาฆ่าเหามารักษาได้
     4. ได้ยาสำหรับการกำจัดเหา ที่ไม่มีสารเคมีที่เป็นสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย
     5. เป็นการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับปรุงประโยชน์และอย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อเสนอแนะ
     1. ขณะใช้สารสกัดจากเมล็ด และใบน้อยหน่ากำจัดเหา ระวังอย่าให้สารดังกล่าวเข้าตา เพราะจะทำให้แสบตาและตาอักเสบ 
     2. เมื่อสระผมล้างสารสกัดออก ควรสระ 2-3 ครั้ง เพื่อให้กลิ่นสารสกัดหมด เพราะสารดังกล่าวมีกลิ่นเหม็นมาก จะทำให้ผมมีกลิ่นเหม็น
     3. ในการใช้สารสกัดดังกล่าว ควรใช้ตามสถานที่เป็นโรคเหา โดยใช้สารสกัดจนกว่าไข่เหา จะออกเป็นตัวหมด โดยใช้สารสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง