ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
   
    


ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 เป็นวัตถุเจือปนอาหารหรือสารเจือปนอาหารชนิดหนึ่ง มีคุณลักษณะ คือ เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่ติดไฟ มีกลิ่นฉุนรุนแรงทําให้หายใจไม่ออก  ก๊าซ SO2 จัดอยู่ในสารกลุ่มซัลไฟต์ ได้แก่ โซเดียมไบซัลไฟต์ โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ โซเดียมซัลไฟต์ โพแทสเซียมไบซัลไฟต์ โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์โพแทสเซียมซัลไฟต์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเติมในรูปของก๊าซโดยตรงหรือใช้สารในกลุ่มซัลไฟต์ดังกล่าวเติม ซึ่งสารกลุ่มนี้นิยมใช้เป็นสารฟอกขาวทำให้อาหารไม่กลายเป็นสีน้ำตาลเมื่ออาหารนั้นถูกความร้อนในกระบวนการผลิต  และสารฟอกขาวและยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์  รา  บักเตรี  สามารถนำสารนี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  เช่น  ใช้เป็นวัตถุกันเสีย ( Preservative )และสารป้องกันการทำปฏิกิริยาออกซิเจน ( Antioxidant)   กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหารของซัลเฟอร์ไดออกไซด์


     ซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีคุณสมบัติเป็นสารรีดิวซ์ที่จะไปลดค่าแรงตึงของออกซิเจนในเนื้อเยื่ออาหารหรือในเครื่องดื่มลงในระดับที่ตํ่าสุดที่จุลินทรีย์ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโต หรือเมื่อซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทําปฏิกิริยากับนํ้า เกิดเป็นกรดซัลฟูริกและแตกตัวต่อไปให้ไอออนต่างๆ กรดจะซึมผ่านผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ เข้าไปรบกวนการทํ างานของเซลล์ดังกล่าว
อาหารที่นิยมใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์


  ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ เช่น ผักผลไม้แห้ง ผักผลไม้ดอง ผักและผลไม้กระป๋อง ผักผลไม้แช่อิ่มผลไม้กวน แยม


  ผลิตภัณฑ์ประเภทนํ้ าตาล เช่น นํ้ าตาลทราย นํ้ าตาลปี๊บ นํ้ าเชื่อม


   ผลิตภัณฑ์แป้ง เช่น เส้นหมี่และก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น แป้ง


   อาหารแช่แข็ง เจลาติน และอื่นๆ

ประโยชน์ของการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอาหาร


ใช้เป็นสารฟอกสีป้องกันการเปลี่ยนเป็นสีนํ้ าตาลของอาหารบางชนิด


ใช้ในการถนอมหรือยืดอายุการเก็บอาหารช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ และรา

ผลเสียต่อร่างกาย

     ถ้าหากรับประทานเข้าไปไม่มาก ร่างกายขับออกทางปัสสาวะได้ แต่ถ้ามากเกินไปจะมีผลไปลดประสิทธิภาพการใช้โปรตีนและไขมันในร่างกายของคนเราและมีฤทธิ์ทํ าลายวิตามิน B1 ด้วยถ้า SO2 สะสมในร่างกายมากๆ อาจทํ าให้หายใจติดขัด ปวดท้อง ท้องร่วง เวียนศีรษะ อาเจียนหมดสติ ในผู้ที่แพ้มากหรือเป็นหอบหืดอาจตายได้ 

 

อ้างอิง

 นิธิยา   รัตนาชนนท์ ; วิบูรณ์  รัตนาชนนท์ . (2541).  สารพิษในอาหาร. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ๊นติ้งเฮาท์

http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/bsp_8_2548_sulphor-di-oxide.pdf

 http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/secretary/Homepage/news49/august/7.html