งานวิจัย     การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบ สัทอักษร(Phonetics)
ผู้ศึกษา นายพิบูลย์ สุขใส ,2550

จุดมุ่งหมายคือ

(1)  เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบสัทอักษร(Phonetics) ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สำหรับพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

(2)  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม. 4 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม  

(3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นม. 4 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบสัทอักษร(phonetics)                                                                                                        

       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นม. 4โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบสัทอักษร(Phonetics) จำนวน 10 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน–หลัง การใช้ชุดฝึก เป็นแบบทดสอบ การอ่านคำภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คำ และข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบเรื่องสัทอักษร(Phonetics) จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน 

     ผลการวิจัยพบว่า

 (1) ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบสัทอักษร (Phonetics) มีประสิทธิภาพ E1/E2= 84.47/80.22 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ตั้งไว้ 80/80

(2) นักเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ หลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน สูงกว่าก่อนใช้ โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 0.50

(3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบสัทอักษร(Phonetics) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมาก

                                             

ขอขอบพระคุณ นายพิบูลย์ สุขใส

ที่มา http://phibul.blogspot.com/2009/08/blog-post_17.html