ระบบสารสนเทศ (Information system) หรือที่เรียกสั้นๆว่า "IS" เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการเก็บ การจัดการ เผยแพร่ และมีส่วนเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ และนำสารสนเทศไปใช้ในองค์กร จึงถือได้ว่าระบบสารสนเทศเป็นการสื่อสารในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยการส่งสาร จากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง

 

     ระบบ IS มีองค์ประกอบดังนี้ คือ ฮาร์ดแวร์ ,ซอฟต์แวร์ ,มนุษย์, กระบวนการ ,ข้อมูล และเครือข่าย

     จากคำกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า "สารสนเทศ" มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แสวงหาสารสนเทศเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อติดตามข่าวสารและพัฒนาความรู้ และเพื่อความบันเทิง

     นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบัน ยังจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการขอหน่วยงาน อันจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้น ระบบสารสนเทศ จึงเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยงานด้วยเช่นกัน

Link Web