Multimedia


      ความหมายของมัลติมีเดียค่อนข้างกว้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้งานตามความต้องการ อาจหมายถึง การนำสื่อหลากหลายประเภทมาใช้จัดทำเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ หรืออาจหมายถึงการนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่ในมุมมองของคนทำงานด้านผลิตสื่อ อาจหมายถึง การโต้ตอบและการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความหมายที่กล่าวว่ามาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่แนวความคิดในแต่ละมุมมองเท่านั้น

   โดยทั่วไปคนมักจะกล่าวถึงความหมายของคำว่า “มัลติมีเดีย” โดยมุ่งเน้นไปที่สื่อที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง สื่อประเภทอื่นๆ เช่น เครื่องโทรทัศน์และวิทยุก็จัดได้ว่าเป็นมัลติมีเดีย เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังจัดเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมที่ใช้สำหรับการผลิตสื่อ การนำเสนอและการติดต่อสื่อสารมากที่สุด เนื่องจากมีขีดความสามารถและรองรับการทำงานได้หลากหลาย จึงทำให้คำจำกัดความของมัลติมีเดียมักจะมุ่งเน้นไปที่คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่

      “มัลติ” (Multi) หมายถึง หลายๆ อย่างผสมรวมกัน (ซึ่งมีศัพท์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น Many,Much และ Multiple)  
     “มีเดีย” (Media) หมายถึง สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เมื่อนำมารวมกัน

  

 

ความหมายของมัลติมีเดีย

     “มัลติมีเดีย” จึงหมายถึง  การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชั่น (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) และได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
   มัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
   มัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวิดีทัศน์ เป็นต้น ถ้าผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อเหล่านี้ให้แสดงออกมาตามต้องการได้ ระบบนี้จะเรียกว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) (Vaughan. 1993)
    มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนำเสนอโปรแกรมประยุกต์ซึ่งรวมถึงการนำเสอนข้อความสีสรร ภาพกราฟิก (Graphic images) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพยนตร์วีดิทัศน์ (Full motion Video) ส่วนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) จะเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่รับการตอบสนองจากผู้ใช้คีย์บอร์ด (Key board) เมาส์ (Mouse) หรายของมัลติมีเดียได้ว่า  
  เทคโนโลยีต่างๆทางคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปมาก เราสามารถนำระบบมัลติมีเดียมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำระบบมัลติมีเดียมาสร้างสื่อการเรียนการสอน        ระบบมัลติมีเดียนั้นถูกใช้ครั้งแรกในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งแรกเริ่มหมายความถึง คอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะแสดงผลแบบ16 สี และมีการ์ดเสียง เมื่อระบบปฏิบัติการวินโดส์ (Windows) ได้พัฒนาไปถึงรุ่นที่ 3 (Version 3) บริษัทอินเทลได้พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น 386 ขึ้นมา และได้ติดตั้ง ซาวนด์บลาสเตอร์ (Sound Blaster) ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
       จึงทำให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการแสดงผลแบบเสียง แต่ยังห่างไกลกับการแสดงผลในรูปแบบของภาพยนตร์ ซี่งมีทั้งภาพที่เคลื่อนไหวและเสียง จนกระทั่งการเข้ามาแทนที่ของหน่วยประมวลผลแบบแพนเที่ยม (Pentium Processor) พร้อมกับภาพที่ออกมาจากการ์ดแสดงผลวีดีโอ (VGA Graphic) และระบบปฏิบัติการวินโดส์ 95 (Windows 95) ซึ่งสามารถขจัด ข้อจำกัดของเครื่องรุ่นเก่าได้ทั้งหมด ปัจจุบันด้วยความเร็วของหน่วยประมวลผลแพนเที่ยมที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นและมีจอภาพที่สามารถแสดงผลที่มีความละเอียดสูง พร้อมด้วยการ์ดแสดงผลทางวีดีโอที่สามารถแสดงผลออกมาได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

http://www.seameo.org/vl/pallop/multime.htm