สูตรของสารไอออนิก

                สารไอออนิกเป็นสารที่เกิดจากการให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างสารที่เข้าทำปฏิกิริยากัน หรือมีประจุต่างกันมารวมตัวกันแล้วได้สารประกอบใหม่ เช่น Na+  กับ Cl-  ได้เป็น NaCl

ลองเขียนสูตรระหว่างไอออนต่อไปนี้

                Na+  กับ Cl-                                                           Na+  กับ Cl- 

                Na+  กับ Cl-                                                           Na+  กับ Cl- 

                Na+  กับ Br-           เขียนเป็น NaBr    เรียกชื่อ Sodium bromide

                Na+  กับ S-2           เขียนเป็น Na2S    เรียกชื่อ Sodium sulfide

                Na+  กับ F-             เขียนเป็น NaF      เรียกชื่อ Sodium fluoride

                Li+  กับ Cl-             เขียนเป็น LiCl      เรียกชื่อ Lithium chloride

                K+  กับ Cl-             เขียนเป็น KCl      เรียกชื่อ Potassium chloride

                K+  กับ S-2             เขียนเป็น K2S      เรียกชื่อ Potassium sulfide

 

                ทดสอบ ลองเขียนสูตรและเรียกชื่อสารที่เกิดจากไอออนต่อไปนี้

Symbols and Charges for Monatomic Ions

Fixed Charge

Symbol

Name

Symbol

Name

H1+

hydrogen ion

H1-

hydride

Li1+

lithium ion

F1-

fluoride

Na1+

sodium ion

Cl1-

chloride

K1+

potassium ion

Br1-

bromide

Rb1+

rubidium ion

I1-

iodide

Cs1+

cesium ion

O2-

oxide

Be2+

beryllium ion

S2-

sulfide

Mg2+

Magnesium ion

Se2-

selenide

Ca2+

calcium ion

Te2-

telluride

Sr2+

strontium ion

N3-

nitride

Ba2+

barium ion

P3-

phosphide

Ra2+

radium ion

As3-

arsenide

Al3+

aluminum ion

The ending for a negative ion’s name is –ide.

For example, fluorine is fluoride. Replace the  -ine with -ide

Ag1+

silver ion

Zn2+

zinc ion

 

 

Symbols and Charges for Monoatomic Ions

Variable Charge

 

Symbol

(Stock system)

Systematic name

Common name

 

Symbol

(Stock system)

Systematic name

Common name

Cu+

copper(I)

cuprous

 

Ni2+

Nickel(II)

nickelous

Cu2+

copper(II)

cupric

 

Ni4+

Nickel(IV)

nickelic

Au+

gold(I)

aurous

 

Sn2+

tin(II)

stannous

Au3+

gold(III)

auric

 

Sn4+

tin(IV)

stannic

Cr2+

chromium(II)

chromous

 

Pb2+

lead(II)

plumbous

Cr3+

chromium(III)

Chromic

 

Pb4+

lead(IV)

plumbic

Mn2+

manganese(II)

manganous

 

 

 

 

Mn3+

manganese(III)

manganic

 

 

 

 

Fe2+

iron(II)

Ferrous

 

Hg22+

mercury(I)

mercurous

Fe3+

iron(III)

Ferric

 

Hg2+

mercury(II)

mercuric

Co2+

cobalt(II)

cobaltous

 

 

 

 

Co3+

cobalt(III)

Cobaltic

 

 

 

 

               

 

 

 

Symbols and Charges for Polyatomic Ions

Formula

Name

 

Formula

Name

ClO31-

Chlorate

 

NO31-

Nitrate

ClO21-

Chlorite

 

NO21-

Nitrite

ClO1-

Hypochlorite

 

IO41-

periodate

ClO41-

Perchlorate

 

IO31-

Iodate

PO43-

Phosphate

 

IO1-

hypoiodite

PO33-

Phosphate

 

CO32-

carbonate

HPO42-

hydrogen phosphate

 

HCO31-

hydrogen carbonate or bicarbonate

H2PO41-

dihydrogen phosphate

 

BrO31-

Bromate

SO32-

Sulfite

 

BrO-

hypobromite

SO42-

Sulfate

 

HC2O41-

hydrogen oxalate or binoxalate

HSO41-

hydrogen sulfate or bisulfate

 

CN1-

Cyanide

HSO31-

hydrogen sulfite or bisulfite

 

HS1-

Hydrogen sulfide

CrO42-

Chromate

 

S2O32-

thiosulfate

Cr2O72-

Dichromate

 

AsO43-

Arsenate

MnO41-

Permanganate

 

O22-

Peroxide

OH1-

Hydroxide

 

NH21-

Amide

BO33-

Borate

 

 

 

B4O72-

Tetraborate

 

NH4+

ammonium

The polyatomic ions below do not have to be memorized, but you will encounter them.

 

 

 

C2O42-

Oxalate

C4H4O62-

Tartrate

 

SCN1-

thiocyanate

SeO42-

selenate

 

C2H3O21- (CH3COO1-)

Acetate

SiO32-

silicate

 

SiF62-       

hexafluorosilicate

 

Greek prefixes used for naming Non-metal bonded to Non-metal

mono-1

di-2

tri-3

tetra-4

penta-5

hexa-6

hepta-7

octa-8

nona-9

deca-10

 

 

 •  

H

+

3

 

PO

3-

4

 

 •  
 •  

Li

+

 

 

F

-

 

 

 •  
 •  

Na

+

 

 

Cl

-

 

 

 •  
 •  

Be

2+

 

 

SO

2-

4

 

 •  
 •  

Li

+

 

 

F

-

 

 

 •  
 •  

Mg

2+

 

 

Br

-

2

 

 •  
 •  

K

+

 

 

NO

-

3

 

 •  
 •  

Ca

2+

 

 

PO

3-

4

 

 •  
 •  

K

+

 

 

I

-

 

 

 •  
 •  

Al

3+

3

 

(

SO

2-

4

 

)

 

3

 

 •  
 •  

Cu

2+

 

 

SO

2-

4

 

 •  
 •  

Ag

+

 

 

NO

-

3

 

 •  
 •  

H

+

 

 

OH

-

 

 

 

คำนำหน้าชื่อเพื่อบอกจำนวนไอออน เขียนแสดงดังนี้

คำนำหน้า

จำนวน

คำนำหน้า

จำนวน

คำนำหน้า

จำนวน

คำนำหน้า

จำนวน

mono-

one

di-

two

tri-

three

tetra-

four

penta-

five

hexa-

six

hepta-

seven

octa-

eight

nona-

nine

deca-

ten

undeca-

eleven

dodeca-

twelve