หน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยมรบทบาทต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไร

 

หน่วยทางเศรษฐกิจ  หมายถึงหน่วยที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ  เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ  หน่วยเศรษฐกิจส่วนใหญ่ประกอบด้วย  3  หน่วยใหญ่  คือ

1.ครัวเรือน ( Household ) หมายถึง  หน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยบุคคลหนึ่งคนตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในหลังคาเดียวกันมีการตัดสินใจร่วมกันในการใช้ทรัพยากร  เพื่อให้เกิดประโยชน์และสวัสดิภาพแก่กลุ่มของตนมากที่สุด  เป้าหมายหลักคือ  การแสวงหาความพอใจสูงสุดของสมาชิกแต่ละคนในครัวเรือน

2.ธุรกิจ ( Business )  หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่เอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปและการบริการและนำไปขายแก่ผู้บริโภคในหน่วยงานอื่น  ๆ หน่วยธุรกิจประกอบด้วยสมาชิกใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ  ผู้ผลิต ( Producers ) และ ผู้บริโภค ( Sellers )  เป้าหมายของงานธุรกิจได้แก่  การแสวงหากำไรสูงสุดจากการประกอบการของตน

3.รัฐบาล ( Govertment  Ageney ) หมายถึง  หน่วยงานของรัฐและส่วนราชการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อการค้าเป็นของรัฐบาล  นอกจากนี้ยังได้แก่สถาบันที่รัฐจัดตั้งขึ้น  เพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในองค์กรรัฐบาล