โรงเรียนในปัจจุบันนี้มีการสอนหลากหลายภาษาวิชา และหนึ่งในนั้นก็คือ วิชาภาษาจีน ปัจจุบันภาษาจีนถือได้ว่าเป็นภาษาที่สองรองจากภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาภาจีนขึ้น

      สื่อชุดการเรียนการสอน “ชุดการเรียนรู้ร้านผลไม้” เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เนื่องจากในการเรียนการสอนครูผู้สอนต้องคำนึงอยู่เสมอว่าทำอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนให้มากที่สุด และ สามารถมองเห็นภาพอย่างชัดเจน  ฉันจึงได้ร่วมกันคิด ออกแบบ สร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้น เพื่อสามารถนำไปใช้ และ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

                          

       ในการสร้างสื่อนวัตกรรม “ชุดการเรียนรู้ร้านผลไม้” ฉันได้นำไปนวัตกรรมชิ้นนี้ไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับ การซื้อขายผลไม้ การชั่งตวงวัด ซึ่งนวัตกรรมชิ้นนี้สอดคล้องกับเนื้อหาและมีสีสันที่ดึงดูดใจให้ผู้เรียนสนใจ อีกทั้งสามารถจับต้องได้  และ นำมาทำกิจกรรมบทบาทสมมติจากการซื้อขายผลไม้  นักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์และเนื้อหาบทสนทนาจากการใช้ “ชุดการเรียนรู้เรื่องผลไม้” โดยผ่านการทำกิจกรรม โดยครูผู้สอนเริ่มจากสอนให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ผลไม้จำนวน 10 คำศัพท์ตามครูในบทเรียน จากนั้นให้นักเรียนได้สัมผัสกับผลไม้จำลอง จากนั้นครูพูดคำศัพท์ผลไม้เป็นภาษาจีนแล้วให้นักเรียนออกมาติดรูปภาพผลไม้แม่เหล็กตามคำศัพท์ที่นักเรียนได้ยินครูพูด เมื่อติดรูปภาพผลไม้ครบทั้ง 10 คำแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน จากนั้นจะมาฝึกบทสนทนาในเรื่องการชั่งตวงวัด โดยการนำผลไม้ที่เลือกซื้อแล้วนำมาใส่เครื่องชั่งน้ำหนักในฝั่งขวามือ จากนั้นหมุนฟันเฟืองที่อยู่ด้านข้างทำจากกระดาษแข็งเพื่อเปลี่ยนตัวเลขในการบอกน้ำหนักของผลไม้ และ ราคาผลไม้ จากนั้นฝึกพูดบทสนทนาในการถาม ตอบเรื่องราคา จากการได้นำไปใช้ผลปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้รวดเร็วขึ้น สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ นักเรียนให้ความสนใจกับชุดการเรียนรู้ร้านผลไม้เป็นอย่างมาก มีสีสันสวยงามดึงดูดใจอย่างมาก นักเรียนสนุกสนานกับการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียนกับนวัตกรรมชิ้นนี้

      เมื่อนำนวัตกรรมสื่อชุดการเรียนการสอน “ชุดการเรียนรู้ร้านผลไม้” มาใช้แล้วเราก็จะมาดูวิธีการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมชิ้นนี้ว่ามีผลเป็นอย่างไร โดยครูผู้สอนใช้วิธีการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ในขณะที่ทำการเรียนการสอน ผ่านทางกิจกรรมบทบาทสมมติการซื้อขายผลไม้ โดยใช้นวัตกรรมชิ้นนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมความเข้าใจ จดจำคำศัพท์ ในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และ สามารถนำไปบูรณาการใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการคิดคำนวณสามารถนำมาผสมผสานกันได้ จากนั้นครูผู้สอนการจดบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมดังตารางตัวอย่างด้านล่าง

                                แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

๕ = ดีมาก          ๔ = ดี          ๓ = ปานกลาง        ๒ = น้อย        ๑ = น้อยมาก

ข้อที่

รายการประเมิน

๑.

นักเรียนสามารถบอกชื่อผลไม้ต่างๆเป็นภาษาจีนได้

 

 

 

 

 

๒.

นักเรียนสามารถตอบคำถามของครูผู้สอนได้

 

 

 

 

 

๓.

นักเรียนให้ความสนใจในการเรียน  ตั้งใจเรียนมากกว่าเดิม

 

 

 

 

 

๔.

นักเรียนสามารถบูรณาการวิชาภาษาจีนและวิชาคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันได้

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

๔ – ๘     คะแนน   หมายถึง    นวัตกรรมชิ้นนี้ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ไม่ควรใช้

๙ – ๑๒   คะแนน   หมายถึง    นวัตกรรมชิ้นนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ควรปรับปรุงแก้ไข

๑๓ – ๑๖ คะแนน   หมายถึง    นวัตกรรมชิ้นนี้ดี ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้

๑๗ – ๒๐ คะแนน   หมายถึง    นวัตกรรมชิ้นนี้ดีเลิศ เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

      จากการประเมิน ผลปรากฏว่า คะแนนจากการที่ครูผู้สอนได้ทำการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนของนักเรียนในห้อง และไดนำนวัตกรรม“ชุดการเรียนรู้ร้านผลไม้” ไปทดลองใช้กับนักเรียน เกณฑ์ในการประเมินได้คะแนน 18 คะแนน หมายถึง นวัตกรรมชิ้นนี้ดี เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

       ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนจึงได้จัดทำสื่อชุดการเรียนการสอน “ชุดการเรียนรู้ร้านผลไม้”นี้ขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้ตรงจุดมุ่งหมาย เหมาะสมกับผู้เรียน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน ประหยัด เวลา ค่าใช้จ่าย และมีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียน