การคลังสินค้า
ในการจัดการคลังสินค้า เป็นหน้าที่สำคัญทางการตลาด ซึ่งนักการตลาดจะต้องให้ความสนใจ ในการจัดการคลังสินค้าไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมการตลาดด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สินค้ามีการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าโดยการเคลื่อนย้าย จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคในสภาพที่ดี ในเวลาที่ถูกต้อง ในสถานที่ที่ใกล้และสะดวก ต่อผู้บริโภค
คลังสินค้า - หมายถึง สถานที่ เก็บรักษาสินค้า สำหรับจัดเก็บสินค้าเป็นจำนวนมาก
การคลังสินค้า - หมายถึง การจัดเก็บรักษาสินค้าอย่างมีระบบ ระเบียบ การจัดวาง และการจัดเก็บรักษาสินค้าไว้ ซึ่งมีทั้งการเก็บรักษาไว้ชั่วคราว หรือการเก็บรักษาไว้เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป
ความสำคัญของการจัดการคลังสินค้า
1. การจัดการคลังสินค้าช่วยในการเก็บรักษาสินค้าไว้เป็นการชั่วคราว หรือ เพื่อรอการจำหน่าย ซึ่งเป็นการเตรียมสินค้าไว้เพื่อรอเวลาตลาดมีความต้องการแล้วค่อยจำออกมา จำหน่าย
2. การจัดการคลังสินค้าช่วยให้เกิดการประหยัดค่าขนส่ง ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ และประหยัดต้นทุนการผลิต ท้งนี้เพียงหากคลังสินค้าจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บรวบรวมวัตถุดิบจากแหล่ง วัตถุดิบหลาย ๆ แห่ง เพื่อให้ได้จำนวนมากเพียงพอ ต่อจากนั้นจะทำหน้าที่ในการจัดส่งให้โรงงานผลิต ซึ่งทำให้โรงงานผลิตสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนการผลิตลงได้
3. การจัดการคลังสินค้าช่วยป้องกันการขาดแคลนสินค้า โดยคลังสินค้าจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บรักษาสินค้า รวบรวมสินค้าของผู้ผลิตที่ผ่านระบบของช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจาย สินค้าไว้ซึ่งทำให้สินค้ามีคงเหลืออยู่ในคลังเสมอ และพร้อมที่จะจำหน่ายถ้าตลาดมีความต้องการ
4. ช่วยในการบริหารการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และตรงตามต้องการของตลาดได้ตลอดเวลา
5. ช่วยในการสนับสนุนนโยบายทางการตลาด เป็นการส่งเสริมระบบช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า อันได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และสถาบันทางการตลาดอื่น ๆ ในการจัดเก็บรักษาสินค้าไว้เพื่อจำหน่าย
6. มีส่วนช่วยในช่องทางการจัดจำหน่ายและการขายสินค้าได้มีการบริหารราคาสินค้าเป็นอย่างปกติ เนื่องจากการจัดการ
คลังสินค้าจะช่วยให้มีสินค้าออกจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง สินค้าไม่เกิดขาดแคลน
7. การจัดการคลังสินค้าจะช่วยในการเก็บรวบรวม คัดเลือก หีบห่อ ขนาด รูปแบบและชนิดของสินค้าและจำนนวนที่ลูกค้าต้องการ
ประเภทของคลังสินค้า แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. คลังสินค้าเอกชน หรือคลังสินค้าส่วนตัว หมายถึง คลังสินค้าที่เอกชนหรือธุรกิจต่าง ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บรักษาสินค้าของตนโดยเฉพาะ เพื่อรอการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า ซึ่งคลังสินค้าประเภทนี้จะควบคุมการดำเนินงานและรับผิดชอบด้านการบริหารคลัง สินค้าที่มิได้แสวงหาประโยชน์จากการรับฝากสินค้าจากบุคคลภายนอก
2. คลังสินค้าสาธารณะ หมายถึง คลังสินค้าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรับฝากสินค้าแก่สาธารณชนทั่วไ เพื่อหวังค่าตอบแทนจากการให้บริการซึ่งการจัดตั้งคลังสินค้าประเภทนี้จะต้อง ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรววพาณิชย์และจะต้องประกอบกิจการภายใต้ เงื่อนไขการควบคุมการคลังสินค้า พ.ศ. 2526 ดังนี้
2.1 คลังสินค้าทั่วไป เป็นคลังสินค้าที่มีลักษณะธรรมดา เป็นอาคารชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ จะให้บริการสำหรับเก็บรักษาสินค้าที่ไม่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ
2.2 คลังสินค้าพืชผลทางการเกษตร เป็นคลังสินค้าทีให้บริการเก็บรักษาสินค้าพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะ เช่นคลังสิสนค้าของ อ.ต.ก. เป็นต้น
2.3 คลังสินค้าห้องเย็น เป็นคลังสินค้าที่มีเครื่องทำความเย็น สำหรับควบคุมอุณหภูมิของห้องเพื่อป้องกันมิให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ ได้แก่ คลังสินค้าสำหรับเก็บรักษา เนื้อสัตว์ พืชผลทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ผัก เป็นต้น
2.4 คลังสินค้าสำหรับสินค้าประเภทเทกอง ได้แก่ ข้าว โพด มันสัมปะหลัง ถ่านหิน ไม้ ข้าวเปลือก เป็นต้น
2.5 คลังสินค้าที่เก็บรักษาสินค้าประเภทของเหล็ว ได้แก่ คลังน้ำมัน น้ำประปา เคมีภัณฑ์ เป็นต้น
2.6 คลังสินค้าที่ต้องรอการดำเนินการตามระเบียบของการศุลกากร สำหรับการรอการจำหน่ายและการกระจาย
สินค้าของสินค้านำเข้า หรือสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
หน้าที่ของคลังสินค้า
1. หน้าที่ในการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
ในการดำเนินการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยการขนถ่ายสินค้าจากรถไฟ รถยนต์ เรือ เพื่อเข้าเก็บรักษาในคลังสิน้าซึ่งจำเป็นต้องใช้แรงงานคน หรือ เครื่องทุ่นแรงก็ได้ เมื่อสินค้าที่รับเข้า คลังสินค้าแล้วจะต้องมีกิจกรรมการคัดเลือก จัดเกรด และมาตรฐานสินค้าใหม่ โดยการจัดขนาดของสินค้าตาม
ขนาด รูปแบบ หีบห่อ ต่อจากนั้นจะเป็นการเตรียมที่จะส่งสินค้าที่เก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าส่งต่อ ไปยังแหล่งผลิตหรือผู้บริโภคโดย การบรรจุ หีบห่อใหม่ เป็นต้น เพื่อเตรียมการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าที่มีความต้องการ สินค้านั้น ๆ
2. หน้าที่ในการจัดเก็บรักษาสินค้า
ในการบริหารคลังสินค้า การเก็บรักษาสินค้ามีบทบาทสำคัญต่อสินค้าเป็นอย่างมากการเก็บรักษาสินค้ามีการ
หมุนเวียนอยู่เสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าว่ามีระยะเวลาที่ เหมาะสมเพียงใดความจำเป็นที่จะต้องสำรองสินค้าไว้เพื่อรอการจำหน่ายในจำนวน ที่มีเพียพอต่อความต้องการของลูกค้า

ประโยชน์ของการคลังสินค้า
1. ประโยชน์ของการมีคลังสินค้าเป็นของตัวเอง
- ช่วยป้องกันสินค้าขาดแคลน เป็นการจัดเก็บสินค้าไว้เพื่อรอการจำหน่าย ซึ่งอาจมีการพยากรณ์การขายและวางแผนการขายไว้ในอนาคต
- ทำให้ผู้บริหารคลังสินค้าสามารถควบคุมดูแลสินค้าที่เก็บรักษาไว้ได้อย่าง ใกล้ชิด ซึ่งเป็นการลดความเสียหาย อันเนื่องมาจากสินค้าขาดแคลนได้
- ในการบริหารคลังสินค้าหากมีการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าได้อย่างสม่ำเสมอ การมีคลังสินค้าเป็นของตัวเอง
จะคุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างมาก
2. ประโยชน์ของการใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะ
- ช่วยในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุนสร้างคลังสินค้าของตัวเอง
- ช่วยในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้บริหารคลังสินค้า พนักงาน ค่าประกันภัย เครื่องจักร อุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้าลงได้มาก
- การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าประสิทธิภาพจนทำให้ลูกค้าในตลาดเกิดความ ต้องการมากขึ้นจะทำให้การเช่าคลังสินค้าสาธารณะมีประโยชน์มากขึ้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนต่อการใช้คลังสินค้าเป็นอย่างมาก