การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

ธีรญา เหงี่ยมจุล : การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความ 3) ศึกษาความคิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบการอ่านจับใจความสำคัญ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t – test แบบ Dependent และ การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบฝึกที่สร้างมีจำนวน 6 แบบฝึกคือ การหาประโยคใจความสำคัญ การตั้งคำถาม
การตั้งชื่อเรื่อง การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง และการเขียนสรุปใจความสำคัญ แบบฝึกมีประสิทธิภาพ 81.07/81.33
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ นักเรียนมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก โดยได้รับความรู้และแบบฝึกสามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความได้ดีขึ้น นักเรียนต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูด รวมถึงพัฒนาแบบฝึกในรายวิชาอื่นๆ ด้วย

    จากการอ่านงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้แล้ว พบว่าในการอ่านนั้นถ้าจะอ่านให้ได้ดีนั้นก็มีหลายหลายรูปแบบทั้ง การสรุปความ การย่อความ แต่ที่สำคัญคงน่าจะเป็นการอ่านและรู้จักจับใจความสำคัญของเรื่องเป็น เพราะเด็กบางคนอ่านนั้น ก็อ่านปกติ แบบอ่านเลยตามเลย ไม่ได้จับประเด็นว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร อย่างไร พอครูสั่งงานอีกที ก็ต้องวุ่นอ่านกันอีกรอบจะได้รู้ว่าเรื่องอะไร จริงๆแล้วการอ่านในลักษณะนี้เป็นปัญหาของเด็กไทยเพราะเด็กไทยค่อนข้างช้า ไม่ค่อยกระตือรือร้นในการเรียน    แม้กระทั่งการอ่านก็ยังอ่านน้อย นี้อาจเป็นสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการอ่านแล้วไม่จับใจความ ถ้าเด็กนั้นชอบอ่านเป็นชีวิตอยู่เเล้ว จับใจความของเรื่องคงไม่เกิด จะเกิดก็แต่เด็กที่ไม่ชอบอ่าน แต่ถ้าสอนให้จับใจความของเรื่องได้แล้วก็ควรทดลองเชาว์ปัญญาดังที่งานวิทยานิพนธ์นี้บอกเอาไว้ซึ่งเป็นวิธีที่ดีมาก ๆ คือ ให้เด็กเขียนแผนภูมิ เช่นนี้ค่ะ