เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์

ผู้วิจัย ครูพัทธนันท์ ลี้ไพบูลย์

ช่วงเวลาที่วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในคำศัพท์พื้นฐานต่างๆอย่างง่ายได้

2.เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์และบอกความหมายได้

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.นักเรียนมีความรู้ในคำศัพท์พื้นฐานต่างๆ

2.นักเรียนบอกความหมายของคำศัพท์ได้

3.นักเรียนเขียนคำศัพท์และบอกความหมายได้

 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่า

1.หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว ผลการทดสอบก่อนและหลังการพัฒนา ระหว่างการพัฒนาทุกกิจกรรมผู้เรียนแต่ละคนมีคะแนนหลังการพัฒนาสูงขึ้น

2.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรมที่พัฒนาแล้วสามารถสรุปผลการพัฒนาได้ดังนี้

- การเขียนคำศัพท์ใต้ภาพนักเรียนบางคนเขียนเรียงตัวอักษรไม่ถูกเรียงต้อง

- การเทียบเสียงของอักษรภาษาอังกฤษจะช่วยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ได้

- นักเรียนขาดการเอาใจใส่ในการท่องคำศัพท์

 

 

จากการศึกษาวิจัยนี้ทำให้รู้ว่านักเรียนไทยมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร  ฉะนั้นดิฉันคิดว่า  คุณครูควรมีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่  เช่นการเล่นเกมส์โดนที่มีคำศัพท์ภษาอังกฤษเป็งองค์ประกอบ 

ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกๆคนน่ะค่ะ

 

ขอขอบคุณ        โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

ผู้วิจัย              ครูพัทธนันท์ ลี้ไพบูลย์                      

ที่มา   http://www.srimahapho.com/pattanan.pdf