กรมราชทัณฑ์

การดำเนินงานยุติธรรมชุมชนในงานราชทัณฑ์ได้มีการให้ความสำคัญกับภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์  โดยมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมชุมชนดังนี้  คือ

  1. จัดให้มีระบบในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  โดยการเปิดช่องทางให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  แนะนำ  ร้องเรียนการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์  เพื่อนำมาปรับปรุงแก้การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  โดยเปิด  Website ของกรมราชทัณฑ์  www.correct.goth มีตู้รับฟังความคิดเห็น  หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน
  2. การจัดทำบัญชีทำเนียบเครือข่ายพันธมิตรราชทัณฑ์  ซึ่งเข้ามาช่วยเหลืองานในเรือนจำทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ  เช่น การฝึกอาชีพ กาดหางานจัดหางานทำ  การพัฒนาจิตใจ  การศึกษา    การแพทย์และสาธารณสุข  การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมาย  การบริจาคเงินและสิ่งของ  โดยให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ  จัดทำบัญชีทำเนียบเครือข่ายพันธมิตรราชทัณฑ์ในด้านต่างๆ  และจัดให้มีการประชุมพันธมิตรราชทัณฑ์อย่างน้อยปีละครั้ง  เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ  ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชนซึ่งปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีเครือข่ายพันธมิตรราชทัณฑ์จำนวน  3,852 คน
  3. แต่งตั้งให้มีสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด  ซึ่งมีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนางานราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ตามบริบทแห่งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล และแนะมาตรการและระเบียบที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  เสนอแนะการพัฒนางานด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของกรมราชทัณฑ์  ประสานงานระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการควบคุมการพัฒนาผู้ต้องขัง  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้  พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  และรับคำร้องเรียนของผู้ต้องขังหรือประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์
  4. ทำการศึกษาวิจัยทัศนะของพันธมิตรราชทัณฑ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะของพันธมิตรราชทัณฑ์ในการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์  แสวงหาแนวทางและวิธีการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์  และเป็นการพัฒนางานราชทัณฑ์ให้ขยายสู่ชุมชนและสังคม
  5. โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม  เพื่อจะชดใช้ความเสียหายให้กับเหยื่อและให้ผู้ต้องขังสำนึกผิด  โดยได้จัดเวทีสะท้อนความรู้สึกของผู้เสียหายซึ่งมีการเชิญผู้เสียหายมาเปิดเผยความรู้สึกให้ผู้กระทำผิดได้รับรู้ถึงผลกระทบ   ความเดือดร้อนและความเสียหายที่ได้รับ  รวมทั้งสร้างสังคมในการป้องกันเข้มแข็งให้สังคมในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในครั้งต่อไป
  6. จัดทำแบบสอบถามในเชิงรุกเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินงานยุติธรรมชุมชนของกรมราชทัณฑ์นั้นเป็นความพยายามแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน  เพื่ออำนวยความเป็นธรรมใหแก่ชุมชนและป้องกันสังคมจากอาชญากรรมโดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง