แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                           ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้สินค้าอย่างถูกต้อง                                                 จำนวน   6   ชั่วโมง

เรื่อง บทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน                                                                            เวลา   1  ชั่วโมง

ผู้สอน  คุณครูสุกัญญา            ลับแล                                                        วันจันทร์ที่  18  ตุลาคม   พ.ศ. 2553                 

สาระสำคัญ

                บทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันเป็นพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของผู้บริโภคที่ระบุถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ดีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่บกพร่องเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่มีต่อตนเองครอบครัวและสังคม

มาตรฐานการเรียนรู้

                ส.3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

                อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

                1.คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี

                2.พฤติกรรมของผู้บริโภคที่บกพร่อง

                3.คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันที่มีต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้    

                ขั้นนำ

                1. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปมาคนละ 1 อย่าง

                2. ครูซักถามเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปของนักเรียน

                3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

                ขั้นสอน

                4. ครูให้นักเรียนดูภาพฉลากสินค้าแล้วบอกชื่อฉลากสินค้าและประโยชน์ของฉลากสินค้าจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ โปรแกรม Microsolf  Power  Point

                5. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสังเกตและการอ่านฉลากสินค้าจากสื่อโดยใช้โปรแกรม Microsolf Power Point พร้อมแจกใบความรู้ให้นักเรียน

                6. ครูซักถามเกี่ยวกับการได้รับข่าวสารจากสื่อโฆษณาต่างๆแล้วให้นักเรียนบอกประโยชน์จากการได้รับข่าวสาร

                7. ครูอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคที่ดีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ดีจากใบความรู้

                8. ครูสุ่มนักเรียนออกมายกตัวอย่างพฤติกรรมผู้บริโภคที่ดีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่ดี

                9.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบที่ครูแจกให้

                ขั้นสรุป

                10. ครูสุ่มนักเรียนออกมาสรุปเรื่องบทบาทของผู้บริโภคหน้าชั้นเรียน

11. ครูสรุปเรื่องบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 

 

 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

                1. ใบความรู้เรื่องบทบาทผู้บริโภค

                 2. ภาพฉลากสินค้าต่างๆ  เช่น  นมเปรี้ยว   น้ำปลา   ซองกาแฟ  เป็นต้น

                 3. แบบทดสอบ

                 4.โปรแกรม Microsolf Power Point รูปภาพฉลากสินค้า เช่น น้ำปลา ,ครีมบำรุงผิว,ครีมบำรุงผิวหน้า เป็นต้น

การวัดและประเมินผล

                1. สังเกตจากการตอบคำถามและการร่วมมือในการทำกิจกรรม

                2. แบบทดสอบ

                3. การอภิปราย